logo yeni

calisanlar2 copy

AYNİYAT SAYMANLARI GÖREVLERİNİ ARIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

AYNİYAT SAYMANI KİMDİR?

1939 tarihli Ayniyat Talimatnamesi ayniyat saymanını “Sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levâzım ile her nevi demirbaş eşyanın(mefruşat dahil) girip muhtelif sebeplerle çıkmasını, bozulmak ve çürümekten doğacak zaiyatı ve fire emsalinden vukuu bulacak azalmaları ve ambar artımlarını kayıt ve takip etmek ve bunların hesaplarını vermekle görevli” memurlar olarak tanımlamıştır. Bu tarifte, sayman kadrosu bulunmayan kurumlarda bu işlerle vazifelendirilmiş personelden ve “ayniyat saymanı” kadrosunda çalışanlardan bahsedilmiştir.

Ayniyat Talimatnamesinin yerine Taşınır Mal Yönetmeliği hazırlanmış ve 18.01.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikte “ayniyat saymanı”ndan hiç söz edilmediği gibi, bu görevleri yürütmekte olanların durumlarının ne olacağına da değinilmemiştir.

Yeni Yönetmelik, eski düzenlemede ayniyat saymanı tarafından yürütüleceği belirtilen görevlerden söz ederken “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” kavramını kullanmış, ancak bunlar için herhangi bir kadro unvanı da öngörmemiştir.

AYNİYAT SAYMANLARI UNUTULDU MU?

Yeni düzenlemede mevcut ayniyat saymanlarından hiç söz edilmemesinin sebebi ise ayniyat saymanları tarafından anlaşılamamıştır. Yönetmelikte yanlışlıkla unutulduklarını düşünenler olduğu gibi, kasıt arayanlar da mevcuttur. Tahminimiz ise, son yıllarda çıkan birçok hukuki düzenlemede olduğu gibi bu düzenlemenin de aceleye getirildiği, gerekli kurumlara danışılmadan ya da danışılsa bile önerileri dikkate alınmadan yaptık-oldu mantığıyla hazırlandığı yönündedir.

Ancak sebep her ne olursa olsun, bir görevi yürüten kadrolu personel var iken, bu görevi kadroyla bağ kurulmadan görevlendirme yoluyla başka memurlara gördürmenin, mevcut kadrolu personelin durumuna ise hiç değinmemenin hukuki bir yönü bulunmadığı gibi savunulacak tarafı da yoktur.

KONU İLE İLGİLİ KURUMLAR NE YAPMAKTADIR?

Taşınır Mal Yönetmeliği’ni hazırlayan ve Bakanlar Kurulu Kararı haline gelmesini sağlayan Maliye Bakanlığı, kendi personeli olan ayniyat saymanlarının durumunu son gelişmelere göre düzene kavuşturmuştur.

Maliye Bakanlığı, Görevde Yükselme Yönetmeliğine geçici madde eklemiş ve “…Ayniyat Saymanı (Bakanlık merkezinde) görev yaptığı birimin Şube Müdürü unvanına, Ayniyat Saymanı (Taşra) görev yaptıkları birimin Şef unvanına … atanırlar.” demiş ve Bakanlık bünyesinde “ayniyat saymanı” kadro unvanını kaldırmıştır.

Diğer kurumlar ise düzenlemelerinde bu yönde bir değişiklik yapmadıklarından, Maliye Bakanlığı dışındaki kurumların ayniyat saymanları görevsiz ve yetkisiz olarak kadro işgal etmeye ve ücret almaya devam etmektedirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının  kadroları ve bu kadrolarda istihdam edilen memurların görev ve yetkileriyle ilgili kurum olan Devlet Personel Başkanlığı ise bu çarpık durumu görmesine rağmen, düzeltme yolunda hiçbir adım atmamaktadır.

AYNİYAT SAYMANLARI NEREYE ATANMALI?

Yeni düzenleme ayniyat saymanlarını görevsiz ve yetkisiz bıraktığı gibi, bu personelden Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerde yararlanmayı da amaçlamadığından, mevcut ayniyat saymanlarının, Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi başka kadrolara atanmak suretiyle değerlendirilmesi bir zorunluluktur.

Maliye Bakanlığı bazı personelini şef kadrosuna atamıştır. Ancak bu durumun uygulamada sıkıntı yaratması kaçınılmazdır. Zira ayniyat saymanı unvanlı personel 1 inci dereceye kadar yükselebilmekte iken, şef unvanlı personel 3 üncü dereceye kadar yükselmektedir. Ayrıca her iki unvanın özel hizmet tazminatı oranları farklı belirlenmiştir. Ayniyat saymanlarının haklarının elinden alınması sonucunu doğuran bu düzenlemenin zaman içerisinde yargıya taşınarak düzeleceğini ummaktayız.

Şube müdürü unvanlı personelin 1 inci dereceye kadar yükselebilmesi ve özel hizmet tazminatının ayniyat saymanları için belirlenen orana eşit olması nedeniyle, Maliye Bakanlığının bu yönde yaptığı atamalar da göz önünde bulundurulduğunda, ayniyat saymanlarından şartları kurumlarındaki şube müdürü kadrosuna atanmak için uygun olanların bu kadrolara, uygun olmayanların ise uygun olduğunda şube müdürü kadrosuna atanmak üzere, kurumlarındaki uzman kadrolarına atamalarının yapılmasının hukukun gereği olduğunu düşünüyoruz.

AYNİYAT SAYMANLARINA ÖNERİMİZ

Maliye Bakanlığı’nın sadece kendi personelini düşünmüş olması, diğer kurumların bu konuya ilgisiz yaklaşması, Devlet Personel Başkanlığı'nın konuya çözüm üretme girişiminin olmaması gerçeği karşısında, ayniyat saymanlarının kendi sorunlarına kendilerinin çözüm aramasından başka bir yol kalmamıştır.

Memurunyeri.com olarak, bu haksızlık sona erinceye kadar ayniyat saymanlarına her türlü desteği vermeye hazır olmakla birlikte, ayniyat saymanlarına sorunlarının çözümü için;

-Sorunlarını kamuoyuna ve yetkililere anlatmak için gazete, televizyon internet vb. araçları kullanmalarını,

-Sendikalarının bu konu üzerinde birlikte hareket etmelerini sağlayacak girişimlerde bulunmalarını ve toplu sözleşme döneminde bu konunun görüşme masasında yer almasını sağlamalarını,

-Kurumlarına başvuruda bulunarak, Maliye Bakanlığı örneğini de anlatmak suretiyle durumlarına uygun kadrolara atanmayı istemelerini,

-Tüm girişimlerden sonuç alınamaması halinde ise, taleplerinin reddine ilişkin işlemleri idari yargıda dava konusu etmelerini

öneririz.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.