logo yeni

YETERLİK SINAVINDA BAŞARILI OLAMAYANLARA YENİ SINAV HAKKI TANINMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

onayYeterlik sınavlarında başarılı olamayan Vergi Müfettiş Yardımcılarına ikinci bir sınav hakkı tanınmasının sağlanması amacıyla hazırlanan “178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Mustafa KALAYCI tarafından hazırlanan Kanun Teklifi ile;

-Yeterlik sınavında başarılı olamayan Vergi Müfettiş Yardımcılarına ikinci bir sınav hakkı tanınması,

-Vergi Müfettiş Yardımcılarına yeterlik sınavlarında ikinci bir hak verilerek, kamu teftiş/denetim birimlerindeki uygulamaya benzer bir düzenleme yapılması,

-Daha önce yapılmış yeterlik sınavlarında başarılı olamayanlara yeni bir sınav hakkı verilmesi

amaçlanmaktadır.

Kanun Teklifinin Gerekçesi

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinde değişiklikler yapan, 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı denetim birim ve personelini kapsayan önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu çerçevede, Maliye Bakanlığında hizmet birimi olarak Vergi Denetim Kurumu Başkanlığı oluşturulmuş; Başkanlığa bağlı olmak üzere, Grup Başkanlıkları kurulmuş; Maliye Başmüfettişi, Başhesap Uzmanı, Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişi kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına; aynı unvanların yardımcı kadrolarında bulunanlar ise Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmıştır.

2009 ve 2010 yılında Vergi Müfettişliği giriş sınavını kazanarak başarılı bir şekilde üç yıl görev yapan Vergi Müfettiş Yardımcıları ise 2012 ve 2013 yıllarında yetki sınavını kazanmaları, performans değerlendirilmesine esas sicil ve refakat notlan da başarılı bulunmaları nedeniyle yardımcılıktan müfettişliğe atanabilmek için gerekli ve zorunlu olan yeterlik sınavlanna girmiştir.

Mesleğe yanşma sınavı ile giren ve üç yılık yetiştirilme dönemi sonunda yeterlik sınavına giren müfettiş yardımcılanna ilişkin kamu teftiş/denetim birimlerinde yeterlik sınavlannda ikinci bir sınav hakkı varken 178 Sayılı KHK’de böyle bir düzenleme olmaması nedeniyle son bir yıl içerisinde toplamda 100 ün üzerinde vergi müfettiş yardımcısı yeterlik sınavında başarısız sayılarak memur kadrolarına atanma durumuyla karşı karşıya kalmıştır.

Diğer taraftan, 18/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun Geçici 4'üncü maddesi ile daha önce yeterlik sınavından elenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir sınav hakkı verildiği bilinmektedir. Aynı durumda olan ve yeterlik sınavlannda başansız sayılan vergi müfettiş yardımcılanna da yeni bir sınav hakkı verilmesi gerekli görülmektedir.

Kanun Teklifinin metni

178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik sınavında başarılı olamayan Vergi Müfettiş Yardımcılarına sınav sonucunun tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde ikinci bir sınav hakkı verilir. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayanlar ise Bakanlıkta derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.”

MADDE 2- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 15- Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce yeterlik sınavına giren Vergi Müfettiş Yardımcılarından, yapılan bu sınavda başarılı olamayanlar, bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenecek yeni bir yeterlik sınavına çağrılırlar. Yapılan yeterlik sınavına girenlerden başarılı olanlar Vergi Müfettişliğine, başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.