logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİN AFFI NELERİ AFFEDER?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

soruİlgili düzenlemeler gereği kamu personelinin disipline aykırı değerlendirilen fiil ve halleri nedeniyle haklarında uygulanan disiplin cezaları, belli dönemlerde af konusu da edilebilmektedir.

Disiplin cezası affı getiren düzenlemeler

**Devlet memurlarına, 23 Nisan1999 tarihinden önce işlemiş oldukları fiiller nedeniyle verilen disiplin cezaları, 03.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunla affedilmiştir.

**Devlet memurlarına, 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlemiş oldukları fiiller nedeniyle verilen disiplin cezaları, 04.07.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunla affedilmiştir.

**02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla,  5525 sayılı Disiplin Cezalarının Affı hakkındaki Kanuna eklenen bir maddeyle, disiplin cezası almalarından dolayı daha önce görevlerine son verilmiş bazı memurların yeniden görevlerine dönmesine imkan tanınmıştır. Bu düzenlemeyle, 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden memuriyete dönebilmeleri konusunda kadro sınırlamalarının uygulanmamasının yanı sıra aday memur iken kılık kıyafet düzenlemelerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle verilen disiplin cezalarından dolayı 1.1.1990 tarihinden sonra görevlerine son verilmiş olanların eski kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara atanması imkanı getirilmiştir.

**14 Şubat 2005 tarihinden sonra haklarında disiplin cezası uygulanan Devlet memurlarının bu cezalarının affedilmesi için yakın zamanda bir düzenleme yapılacağına da, bu konuda kamu çalışanlarına verilen sözlerden hareketle, kesin gözüyle bakılıyor.

 Disiplin affı çıkarsa neleri kapsar, neleri kapsamaz?

Memurunyeri.com olarak, disiplin affına ilişkin daha önce yapılmış olan düzenlemelerden hareketle, yeni bir disiplin affı çıkması durumunda, bu affın kapsamında yer alması beklenen ve beklenmeyen hususlardan bazılarının şunlar olacağını değerlendirmekteyiz:

**Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalarını ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezalarını kapsamayacak.

**Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve memuriyette bulunmuş olanlar hakkında 14 Şubat 2006 tarihinden sonra işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesini sağlayacak.

**Affın hangi tarihe kadar işlenmiş fiil ve halleri kapsayacağı konusunda, kanunun yürürlük tarihi ya da daha önceki bir tarih esas alınacak.

**Af kapsamındaki süreler içerisinde işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmayacak, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak, kesinleşmiş olan disiplin cezaları da uygulanmayacak.

**Af kapsamında olmayan suçlardan dolayı görevlerine son verilenler hariç olmak üzere,  işledikleri fiil ve haller sebebiyle aldıkları disiplin cezalarına istinaden görevlerine son verilen Devlet memurlarının yeniden göreve alınmalarına engel hal afla birlikte ortadan kalkacak, ancak Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarılanların herhangi bir kuruma müracaatları halinde, yeniden göreve alınmaları; durumlarına uygun boş kadro bulunması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve bu kadroya ait nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili mevzuat ve açıktan atama prosedürü çerçevesinde ilgili kurumların takdirinde olacaktır.

**Haklarında disiplin cezasına bağlı olmadan yapılmış çeşitli işlemler bulunanlar, disiplin cezalarının affına ilişkin düzenlemeden yararlanamayacak.

 **Aynı fiil sebebiyle kamu görevlileri hakkında disiplin cezası ile birlikte idari, adli, mali ve benzeri tedbirler uygulanmışsa, disiplin affının bu tedbirlere etkisi olmayacak.

**Çıkarılacak kanunun sadece disiplin cezalarının affına yönelik olması durumunda, disiplin affının olumsuz sicil almış olanların sicil durumuna etkisi olmayacak.

**Affedilen disiplin cezalarına ilişkin olarak, özlük dosyalarında ya da başka adlar altında tutulan  diğer bütün dosyalardaki tüm kayıtlar ve yazışmalar, ilgili memurların  başvuru şartı aranmadan, çıkartılacak ve söz konusu dosyalara kayıtların çıkarıldığına ilişkin herhangi bir kayıt düşülmeyecek.

**Emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle görevlerinden ayrılmış olanlar hakkında, disiplin cezasının affına ilişkin hükümler, ilgililerin görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle uygulanacak.

**Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önceki dönemler için, Devlet memurları hakkında disiplin affından kaynaklı olarak kadro, unvan, derece, kademe, ek gösterge, zam, tazminat ve benzeri mali, intibak ve özlük haklarında herhangi bir düzeltme yapılmayacak ve geriye dönük hiçbir ödemede bulunulmayacak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.