logo yeni

RADYOLOJİ ALANINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

radyolojiRadyoloji alanında görev yapan personelin çalışma şartlarına ve özlük haklarına ilişkin sorunlarından hareketle, bu sorunların giderilmesi konusunda yapılacak çalışmalar Sağlık Bakanına soruldu.

Konuyu gündeme getiren Milletvekili Rahmi Aşkın TÜRELİ, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından cevaplandırılmak üzere verdiği soru önergesinde şunları söyledi:

5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. Maddesi ile 3153 Sayılı Radyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun'a madde eklenmiştir. Söz konusu maddede "İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi ve araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı taktirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir" hükmü yer almıştır.

Söz konusu değişiklik Avrupa Birliği ile entegrasyon gerekçesi ileri sürülerek hazırlanmış ve bu madde ile radyasyonla çalışanların haftalık çalışma süreleri 25 saatten 35 saate çıkarılmıştır. Radyasyon görevlilerinin günlük mesai sürelerinde “birim zamanda yapılan iş” önemsenmelidir. Avrupa ve OECD ülkelerinde bir radyoloji teknisyeni günlük mesai saatinde ortalama 20-25 hasta ve ortalama50-60 ekspojur(şutlama) yaparken ülkemizde ise bir teknisyen ortalama 75-80 hasta ve ortalama250 ekspojur(şutlama) yapmaktadır.

Yine Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 12/04/2011 tarihli ve 5010 sayılı Radyoloji Cihazları Lisansları konulu görüş yazısında da "Sağlık alanında kullanılan başlıca İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklan radyolojide tek tüplü röntgen, mobil tek tüplü röntgen, çift tüplü röntgen, c-kollu skopi, u-kollu skopi, o-kollu skopi, mamografi, anjiyografi, kemik yoğunluk ölçüm, bilgisayarlı tüm vücut tomografi, bilgisayarlı beyin tomografi, mikro tomografi, mikrofilm cihazlan, panoramik cihazlar ile panoramik diş, periapikal diş, periapikal mobil diş, volümetrik diş tomografi cihazları, radyoterapide teleterapi, lineer hızlandırıcı, brakiterapi, x ışını tedavi, cyberknife, gama knife, simulator, CT simulator, kan ışınlama cihazları ve (prostat, göz vb) tedavi uygulamalarının yapıldığı ameliyathanelerde kullanılan kapalı radyoaktif kaynaklar; nükleer tıpta PET, PET/CT, SPECT, SPECT/CT cihazları ile 1-131 tedavi odaları ve RIA laboratuvarlarında kullanılan radyoaktif kaynaklardır. Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c)j bentleri kapsamında çalışan röntgen teknisyenleri ile bu kapsamda çalışan diğer sigortalılar Kanunun 40 ıncı maddesinin 11 inci bendinde de yer alan işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanması gerekirken yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, şua izni, sıhhi izin ve eğitim, kurs süreleri düşülerek hesaplanmaktadır. Fiili hizmet süreleri 90 gün yerine 45 gün ile sınırlı kalmaktadır.

Radyasyonun başta kanser olmak üzere erken yaşlanma, kısırlık, büyüme ve gelişme geriliği, gelecek nesillerde görülebilecek sakatlıklar ve doğal yaşam süresinin kısalması gibi pek çok ciddi sağlık problemlerine neden olduğu bilinmektedir.

Avrupa Sosyal Şartı Madde 2/4 te “Devletler içinde bulunulan tehlikeli ve sağlığa zararlı işlerdeki riski ortadan kaldırmayı ve bu risklerin henüz yeterince azaltılamadığı ya da kaldırılamadığı durumlarda bu işlerde çalışanlara ücretli ek izin verilmesini veya bunların çalışma saatlerinin azaltılmasını sağlamakla yükümlüdür” denilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 08/02/2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik EK-1 de 94. sırada Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, manyetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işleri ağır ve tehlikeli işler sınıfında sayarken, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde riskli birimler sıralanırken radyoloji, nükleer tıp gibi birimler kapsam dışı bırakılmıştır.

06/05/1939 tarih ve 4201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin 23 üncü Maddesi gereğince yıllık sağlık kontrollerimin yılda iki kez yapılması gerekmektedir. İlgili tüzüğün 23 üncü Maddesi “Röntgen ve radyom laboratuvarlarında çalışan bütün mütahassıs ve müstahdemlerin, senede iki defa kanları muayene edilerek küreyvatları sayılmak ve el vesair açık yerlerinin cildini muayene ettirmek mecburidir. Resmi müesseselerde bu muayenelerin icrası, o müesseselerin müdürleri tarafından takip olunur. Hususi müesseselerde, muayenelerin icra ettirilmemesinden sahipleri mesuldür. Bu muayenelerin neticeleri muntazam bir deftere kaydedilir. Bu muayeneler neticesinde görülecek arızalar iyi oluncaya kadar o kimsenin çalışmasına müsaade edilmez.” demektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1-Ülkemizde yürürlükte olan ve uluslararası normların da üzerinde olduğu bilinen radyasyonla çalışan işlerde haftalık 35 saat olan sürenin fazla olduğunu düşünüyor musunuz?

2-Avrupa'da uygulanmakta olan günlük çekim sayısının sınırlandırılması gibi bir uygulamalım Türkiye'de de hayata geçirilmesine yönelik bir çalışma var mıdır?

3-Bakanlığınız kayıtlarında radyoloji çalışanı olup meslek hastalığından hayatım kaybedenler ile ilgili istatistik yapılmış mıdır? Yapılmışsa radyasyona maruz kalıp kanser olan ve hayatım kaybeden kaç kişi vardır?

4-Döner Sermaye Ek ödeme Yönetmeliğinde radyoloji, nükleer tıp, anjiografi gibi radyasyon alanlarının da riskli birim kapsamına alınması ile ilgili Bakanlığınızca başlatılan herhangi bir çalışma var mıdır?

5-Radyoloji ile ilgili hiçbir eğitim almadığı halde özel ve kamu sağlık kurumlarında radyoloji ünitelerinde radyasyon uygulaması yapan, kendisini ve hastaların sağlığım riske atan diplomasız radyoloji teknisyenleri ile ilgili Bakanlığınızın bir araştırması var mıdır?

6-Diğer sağlık çalışanları gibi radyoloji teknisyenlerinin beklentisi de radyoloji bölümünde lisans düzeyinde 4 yıllık eğitime geçilmesidir. Konuyla ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

7-Radyoloji çalışanlarının 06.05.1939 tarih ve 4201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamesinin 23 üncü Maddesi gereğince yıllık sağlık kontrolleri yılda iki kez yapılmakta mıdır? Yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15 inci Maddesinin 4 üncü fıkrası gereği “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.” denilmesine rağmen çalışanlardan kesinti yapılmakta mıdır? Ayrıca Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 71 inci Maddesinin e fıkrasında “Radyasyon görevlilerinin istifa, emeklilik ve sağlık gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları halinde, muayene sonucunda hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde radyasyon etkisi ile ortaya çıkabilecek durumların takibi veya tedavisine devam edilmesini sağlamak” denilmesine rağmen bu durumdaki radyasyon görevlilerinin takibi yapılmakta mıdır?

8-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde Röntgen Teknisyeni kadrosu ile görev yapmakta olan personelin görev yaptığı süreler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu gereğince radyoloji çalışanlarının faydalanması gereken fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmakta mıdır?

9-Radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresi 10 saat arttırılmış olmasına rağmen ücret politikası neden aynı kalmıştır?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.