logo yeni

SAĞLIK PERSONELİNE İLİŞKİN BAZI HUSUSLARIN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik3Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından ortak olarak açılan davada, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan bazı hükümlerin yürütmesi durduruldu.

İlgili Yönetmelikte düzenlenmiş olan

-mesai dışı çalışma,

-inceleme heyetlerinin yönerge ile düzenlenmesi,

-disiplin cezası alanlara ek ödeme yapılmaması,

-sendika yöneticilerine düşük ek ödeme yapılması,

-döner sermaye komisyonunda görev yapacak hekim üyelerin başhekim tarafından belirlenmesine

ilişkin kuralların, Danıştay 11. Dairesi tarafından verilen kararla yürütmesi durduruldu.

Danıştay 11. Dairesi disiplin cezasının ek ödemeye etkisi ve görevi sırasında kaza ya da saldırıya uğrayanların raporlarının ancak başhekimin onayıyla ek ödeme hesabına dahil edilebileceğine ilişkin düzenlemeler hakkında başka bir davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden bahisle yeni bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Dolayısıyla disiplin cezası alan sağlık personelinin ek ödemelerinde bu ceza sebebiyle kesinti yapılamayacak. Yine saldırıya uğrayan bir sağlık çalışanının aldığı rapor döner sermaye ek ödemesi hesabında dikkate alınması için başhekim onayı aranmayacak.

Danıştay 11. Daire Kararında mesai dışı çalışmayla ilgili olarak ise Anayasa ile güvence altına alınan dinlenme hakkının kullanılmasını engelleyici bir nitelik taşıyan dava konusu Yönetmelik kurallarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında “Yönetmelikte belirtilen mesai dışı çalışmanın gönüllülük esası çerçevesinde sürdürüldüğü savunulmaktaysa da, bu çalışmanın karşılığının ek ödeme olarak ödendiği, personele bu çalışma karşılığı nöbet usulü çalışma sisteminde olduğu gibi izin verilmediği, ilgililerin gönüllü olmasının Anayasa ile güvence altına alınan dinlenme hakkının ihlal edilmesine yol açacak şekilde düzenleme yapılmasına imkan vermeyeceği dikkate alındığında davalı İdarelerin bu iddiasına itibar edilmemiştir.

Kaldı ki, sağlık personelinin doğrudan insan sağlığı ile ilgili olan mesaisinin; dava konusu Yönetmeliğin mesai dışı çalışmayı düzenleyen kuralları ile sınırlarının belirlenmemesinin, yeterince dinlenmenin engellenmesine neden olabileceği ve bu durumun telafisi mümkün olmayan hayati hatalar oluşturma riski barındırdığı açıktır.” denildi.

Ayrıca 11. Daire, hastanelerde tabiplerin tıbbi işlemlerini incelemek üzere oluşturulacak olan İnceleme Heyeti’nin yapısı ile çalışma usul ve esaslarının çıkartılacak olan yönergeye  bırakılmasının yürütmesini durdururken, “kanunda öngörülmeyen bir inceleme kurulunun yönetmelik ile oluşturulmasında ve kurulun yapısı ile çalışma usul ve esaslarının Anayasada yer verilen normlar arasında bulunmayan yönerge ile düzenlenmesi” ni gerekçe gösterdi.

Yine, Döner Sermaye Komisyonunun oluşturulmasında çalışan temsilcileri seçimle gelirken tabip kökenli temsilcinin başhekim tarafından atanmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesi “…tabipler dışında kalan sağlık personelinin döner sermaye komisyonuna kendileri adına katılacak üyeyi seçmelerine olanak tanınmış iken, tabipler adına katılacak üyenin başhekim tarafından seçilmesi yolundaki dava konusu düzenlemenin; başhekimin görev tanımında böyle bir görevinin de yer almadığı dikkate alındığında, objektif kriterlere dayanmadığı, eşit konumda olanlar arasında eşitsizliğe yol açtığı ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle durduruldu.

Hastanelerdeki sendika temsilcisi personelin Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca izinli olduğu günlerin ek ödeme bakımından sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirilmesinin “sendika yönetiminde yer alması nedeniyle personeli daha düşük ek ödemeden yararlandırarak Anayasa ile güvence altına alınan sendikal örgütlenme hakkını kullanmaktan caydırıcı nitelik taşımakta ve 4688 sayılı Kanun'un 18. maddesi ile belirtilen kamu görevlilerinin sendikal faaliyette bulunmaları nedeniyle farklı bir işleme tabi tutulmamaları yolundaki ilkeye aykırı bulunmaktadır” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

İlgili Danıştay Kararı

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.