logo yeni

HARCIRAH ALMAK İÇİN BAŞVURU VE DAVA AÇMA SÜRESİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

harcirah2Atama nedeniyle memurlara ödenmesi gereken harcırahın, süresi içerisinde başvuruda bulunulmadığı gerekçesiyle kurumlar tarafından ödenmemesi üzerine açılan davalarla ilgili olarak, Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen altı adet kanun yararına bozman kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun yararına bozma kararı verilen davalar, davacıların atanmaları nedeniyle yolluk verilmesi istemiyle yaptıkları başvuruların reddi üzerine açılmıştır.

Ataması yapılan davacılar, göreve başlama tarihinden itibaren dava açma süresi olan 60 gün içerisinde ilgili kurumlara başvurmaları gerekirken, bu süre geçirildikten çok sonra anılan atama işleminden kaynaklanan yolluğun verilmesi istemiyle kurumlarına başvurmuş ve bu başvuruların reddedilmesi üzerine açılan davalara ilişkin olarak da süre aşımı yönünden red kararı verilmiştir.

Davalara bakan İdare Mahkemeleri; davacıların atanma tarihinden ya da en geç yeni görev yerinde göreve başlama tarihinden itibaren yasal dava açma süresi olan altmış gün içinde doğrudan veya davalı idareye başvuruda bulunduktan sonra tesis edilecek işlem üzerine kalan yasal süre içinde dava açmaları gerekirken, aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra idareye yaptıkları başvuruların reddedilmesi üzerine dava açılmış olmasında, süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine hükmetmişlerdir.

Bu kararlara karşı yapılan itirazların ilgili Bölge İdare Mahkemeleri tarafından onanmasıyla, söz konusu kararlar kesinleşmiştir.

Davacıların, İadere Mahkemelerinin ilgili kararlarının kanun yararına bozulması yönünde verdikleri dilekçeler üzerine, Danıştay Başsavcılığı anılan kararların kanun yararına bozulmasını istemiştir.

Başvuruları değerlendiren Danıştay 5. Dairesi, verdiği Kararlarda;

**Davacıya tebliğ edilen atama işleminde, işlemin "harcırahsız" (yolluksuz) olarak kurulduğu yolunda bir ibare yer almışsa, ilgili bu işlemin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren, atama işleminde yer alan "harcırahsız" (yolluksuz) ibaresinin iptali ve bu atama işlemi nedeniyle yoksun kaldığı harcırahın (yolluğun) kendisine ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açabilir. Bu durumda davacı, atama işleminin kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 2577 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen süre içerisinde doğrudan dava açabileceği gibi; anılan Kanunun 11. maddesinin tanıdığı olanak nedeniyle idareye başvurarak, bu başvuru üzerine idarece kurulacak olan olası olumsuz işleme karşı bu maddedeki süreci işleterek de dava açabilir.

**Davacıya tebliğ edilen atama işleminde "harcırahsız" (yolluksuz) ibaresi bulunmamakta ise; ilgilinin, atama işleminden doğan harcırahının (yolluğunun) tarafına ödenmesi için yaptığı başvuru, 2577 sayılı Yasanın 10. maddesi kapsamında olup, bu başvuru üzerine kurulacak işlemin iptali istemiyle açılacak davanın süresinin de 10. madde hükmüne göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle davacının yeni görev yerine başlama tarihinin dava açma süresi için başlangıç olarak alınması hukuken mümkün bulunmamaktadır.

diyerek, davaların süresi içerisinde açılmış olduğuna ve davacıların (yolluk) istemli başvurularının reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davaların süresinde olmadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararlarında hukuki isabet görülmediği yönünde kararlar verilmiştir.

Söz konusu Kararlar

-Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10294, K: 2014/1029 Sayılı Kararı

-Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10295, K: 2014/1030 Sayılı Kararı

-Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10293, K: 2014/1031 Sayılı Kararı

-Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/9689, K: 2014/1032 Sayılı Kararı

-Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2014/448, K: 2014/1033 Sayılı Kararı

-Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10296, K: 2014/1034 Sayılı Kararı 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.