logo yeni

GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVINA ALINMAYAN MALİYE PERSONELİNİN AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet4Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açılan ve Kurum personelinin başvuruda bulunabildiği Gelir Uzmanlığı özel sınavına alınmayan Defterdarlık personeli tarafından açılan dava, İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve taşra teşkilatı olarak da vergi dairesi başkanlıkları kurulmuş, mevcut vergi dairesi müdürlükleri ile gelir müdürlükleri ilgili vergi dairesi başkanlıklarına bağlanmıştı.

6111 sayılı Kanunun geçici bir maddesi ile; Gelir İdaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında en az üç yıl görev yapan (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dâhil) ve son üç yılda olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atananlar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde açılacak özel sınava girme hakkına sahip olacakları ve bu sınavı kazananların gelir uzmanı olarak atanacakları hükme bağlanmıştı.

18.02.2012 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına katılmak isteyen Defterdarlık personelinin başvurusu, sınava giriş şartını taşımadığı (Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapmaması) gerekçesiyle reddedilmişti.

Sınav başvurusu reddedilen personel, daha önce Vergi Dairesinde çalışmış olduğunu da ileri sürerek, sınav başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemi ile dava açmıştı. Davaya bakan Ankara 7 nci İdare Mahkemesi;

-Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapmanın, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına katılabilmek için gerekli olan şartlardan biri olduğunu, bu hususun yorum yolu ile genişletilmeyeceği,

-Davacının İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yaptığı ve dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapma şartını taşımadığı,

-Davacının daha önce Vergi Dairesinde çalışmış olmasının, kendisine Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına katılma hakkı vermeyeceği,

değerlendirmelerinden hareketle, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olmadığına ve davanın reddine Karar verdi. 

Davacı, Mahkeme kararının bozulması için Danıştay Başkanlığına temyiz başvurusu yaptı.

Söz konusu Karar

T.C.

ANKARA

7. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/372

KARAR NO : 2013/1329

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - ANKARA

VEKİLLERİ : 

DAVANIN ÖZETİ: … Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacı tarafından, gelir uzmanı olarak atanacakları belirlemek üzere 18.02.2012 tarihinde yapılan sınava katılmak için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin; sınav başvuru şartlarında sınav tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak denildiği; fiilen çalışanlar denilmediği; … Vergi Dairesinde 8 yıl vergi memuru olarak çalıştığını; Anayasa ile verilen hakların yönetmelik, tebliğ veya sınav şartları adı altında yapılan düzenlemelerle yok görülemeyeceği; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının Gelir İdaresi Başkanlığı personeli olmadığından bu davayı açmada kişisel, meşru ve güncel bir menfaatinin bulunmadığı, dava konusu işlemin yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre tesis edildiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce, önceden belirlenen 10/10/2013 tarihinde davacının geldiği vekilinin ise gelmediği; davalı idareyi temsilen Avukat …'ın geldiği görülerek açık duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne uygun söz verilip dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek ve dava dosyası incelenerek ve davalının usule ilişkin itirazı yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü;

Dava; … Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacı tarafından, gelir uzmanı olarak atanacakları belirlemek üzere 18.02.2012 tarihinde yapılan sınava katılmak için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1.maddesi gereğince Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuş; Geçici 5. maddesinde de; kurulacak vergi dairesi başkanlıklarının faaliyete geçmesiyle birlikte vergi dairesi müdürlükleri ile gelir müdürlükleri ilgili vergi dairesi başkanlığına bağlanmış; defterdarlıklara ve gelirler bölge müdürlüklerine bağlı vergi denetmen ve yardımcılarının ise ilgili vergi dairesi başkanlıklarına atanmış sayılacağı hükmüne yer verilerek bu birimlerde görev yapan personelin Başkanlık personeli olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.

Öte yandan, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Geçici 9. maddesinde; "Gelir İdaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında en az üç yıl görev yapan (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dâhil) ve son üç yılda olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atananlar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde açılacak özel sınava girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar.

Sınava ilişkin usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir. " hükmüne istinaden Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar çıkarılmış olup, söz konusu Usul ve Esasların "Amaç" başlıklı 1. maddesinde; "...Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında en az üç yıl görev yapan personelden gelir uzmanı olarak atanacakları belirlemek üzere yapılacak Özel Sınav ile bu sınavı kazanan personelin atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." kuralına "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde de; "Bu Usul ve Esaslar, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı Kadrolarında en az üç yıl görev yapan (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dahil) ve 2009, 2010 yıllarında olumlu sicil almış olan, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik İle Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğindeki şartları taşıyan personeli kapsar." kuralına "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasında;... Başkanlık Gelir İdaresi Başkanlığını, ... ifade eder." düzenlemesine, "Özel sınava giriş şartları" başlıklı 6. maddesinin (a) bendinde de; "Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında sınav tarihi itibariyle en az üç yıl görev yapmış olmak (bâşka kurumlarda geçici görevli olanlar dahil) ..." düzenlemesi getirilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; …  Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan davacının, 18.02.2012 tarihinde yapılacak olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına katılmak istemiyle yaptığı başvurusunun, sınava giriş şartını taşımadığı (Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapmaması-kurum dışı başvuru) nedeniyle anılan sınava katılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin 02.02.2012 tarihli ve 12135 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı işleminin tesis edilmesi üzerine, bu işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıya açık metinleri aktarılan mevzuat hükümlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapma Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına katılabilmek için gerekli olan şartlardan biri olup, bu hususun yorum yolu ile genişletilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının …  Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yaptığı ve dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapma şartını taşımadığı; öte yandan, davacının daha önce … Vergi Dairesinde çalışmış olması halinin davacıya Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına katılma hakkı vermeyecek olması karşısında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Uyuşmazlıkta, idarenin hukuka aykırı bir işlemi bulunmadığından, davacının, parasal hak isteminin de reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 174,05 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 1.320,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 10/10/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

                                                                                                  

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.