logo yeni

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ HİZMET BİRİMLERİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kamu-hastaneleri-kurumuSağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez hizmet birimleri ve görevleri yeniden belirlendi.

Yapılan düzenlemeyle, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez teşkilatında kurulmuş bulunan;

-Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

-Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

-İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

-İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı

-Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

hizmet birimlerinin adları ve görevleri değiştirildi.

Değişikliğe göre, bu Kurumun merkez teşkilatı şu birimlerden oluşacak:

-Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

-Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

-İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

-İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı

-Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı:

1) Kuruma bağlı hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi ve kapatılması işlemlerini yürütmek.

2) Kamu hastane birliklerinin kuruluş işlemlerini yürütmek, işletilmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

3) Sağlık kuruluşlarında özel nitelikli sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

4) Sağlık kuruluşlarında hasta hizmetleri ile sağlık otelciliği hizmetlerini düzenlemek.

5) Kamu hastanelerinin yatırımlarının takibini, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak.

6) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.

7) Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik Bakanlıkça yapılacak düzenlemeler çerçevesinde Kurumca tesis edilecek iş ve işlemleri yürütmek.

8) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

b) Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı:

1) Kurum merkez teşkilatının ihtiyacı olan taşınır ve taşınmazların kiralanması, mal ve hizmetlerin temini ile bakım ve onarım işlemlerinin doğrudan temin dahil, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

2) Kamu hastane birliklerinin ve sağlık kuruluşlarının stoklarını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek.

3) Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe, faturalandırma ve muhasebe işlemlerini düzenlemek, yürütülmesini sağlamak.

4) Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak.

5) Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek, gider azaltıcı ve gelir artırıcı düzenlemeler yapmak.

6) Sağlık kuruluşlarının finansal kaynaklarının kullanımını izlemek.

7) Hizmetlerin maliyet analizi ve fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak ve öneride bulunmak.

8) Sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarının Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan planlamalara uygun olarak merkezi alımla karşılanması ve buna ilişkin ihale süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

9) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

c) İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı:

1) Bireysel ve yönetici performans kriterleri ve hedeflerini belirlemek ve değerlendirmek.

2) Sağlık kuruluşlarında performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını düzenlemek, izlemek ve değerlendirmek.

3) Sağlık kuruluşlarını ve hizmet sunumunu verimlilik açısından değerlendirmek.

4) Bağlı sağlık tesislerinde kalite ve klinik kalite ile ilgili çalışmaları yürütmek, analiz etmek ve değerlendirme yapmak.

5) Sağlık kuruluşları ve hizmetleriyle ilgili istatistikî çalışmaları yürütmek, analiz ve değerlendirme yapmak.

6) Sağlık kuruluşlarında hizmet alanlarının fiziksel düzenlemelerinin standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, koordinasyonu sağlamak ve denetlemek.

7) Sağlık kuruluşlarında sunulan hizmetlerin süreçsel standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, koordinasyonu sağlamak ve denetlemek.

8) Değerlendirme kriterlerinin birliklerin yapısına, sağlık bölgelerine, güncel gelişmelere paralel olarak geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde merkezden veya yerinde değerlendirmelerde bulunmak.

9) Bilgi işlem, sağlık bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

10) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ç) İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı:

1) Atama, nakil ve sözleşme işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek.

2) Personelin özlük, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

3) Kadro standartları iş ve işlemlerini yürütmek.

4) Sağlık insan gücünün planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile istihdamın geliştirilmesine yönelik olarak Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ile koordineli çalışma yapmak.

5) Personel ile alakalı olarak disiplin hukuku ve ceza yargılaması kapsamında tesis edilecek iş ve işlemleri yürütmek.

6) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

d) Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı:

1) Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğinin belirlenen standart ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak.

2) Kiralama ile mal ve hizmetlerin satın alınması ve onarım işlemleri hariç olmak üzere; 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tesis edilecek işlemler ile temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım gibi destek hizmetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak.

3) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

4) Kuruma bağlı sağlık tesislerinin kullanımındaki ticari alanların kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5) Sosyal hizmetler ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

6) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

7) Basın ve halkla ilişkilere yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

8) Personelin hizmet içi eğitimleri ile diğer eğitim, sınav, bilimsel toplantı, panel, seminer, kongre düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

9) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmelikteki eski hüküm

MADDE 9 – (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez hizmet birimleri ve görevleri şunlardır.

a) Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı:

1) Kuruma bağlı hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi ve kapatılması işlemlerini yürütmek.

2) Kamu hastane birliklerinin kuruluş işlemlerini yürütmek, işletilmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

3) Sağlık kuruluşlarında özel nitelikli sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

4) Sağlık hizmet sunumunu nitelik açısından değerlendirmek.

5) Sağlık kuruluşlarında hasta hizmetleri ile sağlık otelciliği hizmetlerini düzenlemek.

6) Kamu hastanelerinin yatırımlarının takibini, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak.

7) Hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliğinin belirlenen standart ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak.

8) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

b) Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı:

1) Kamu hastane birliklerinin ve sağlık kuruluşlarının stoklarını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek.

2) Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe ve muhasebe işlemlerini düzenlemek, yürütülmesini sağlamak.

3) Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak.

4) Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı düzenlemeler yapmak.

5) Sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarının planlamalara uygun olarak merkezi alımla karşılanması ve buna ilişkin ihale süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

c) İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı:

1) Bireysel ve yönetici performans kriterleri ve hedeflerini belirlemek ve değerlendirmek.

2) Sağlık kuruluşlarında performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını düzenlemek, izlemek ve değerlendirmek.

3) Sağlık kuruluşlarının finansal kaynaklarının kullanımını izlemek.

4) Hizmetlerin maliyet analizi ve fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak ve öneride bulunmak.

5) Sağlık kuruluşlarını ve hizmet sunumunu verimlilik açısından değerlendirmek.

6) Sağlık kuruluşları ve hizmetleriyle ilgili istatistikî çalışmaları yürütmek, analiz ve değerlendirme yapmak.

7) Sağlık insan gücü planlaması, izleme ve değerlendirmesi yapmak.

8) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ç) İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı:

1) Atama, nakil ve sözleşme işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek.

2) Personelin özlük, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

3) Kadro standartları iş ve işlemlerini yürütmek.

4) Personelin hizmet içi eğitimlerini yürütmek.

5) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

d) Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı:

1) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım gibi destek hizmetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak.

2) Taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

3) Sosyal hizmetler ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

4) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

5) Bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili işlemleri yürütmek.

6) Basın ve halkla ilişkilere yönelik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

7) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.