logo yeni

HARCIRAHSIZ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE KARŞI AÇILAN DAVA REDDEDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adaletGörev yaptığı kurumun başka bir biriminde harcırahsız olarak geçici görevlendirilen teknisyen unvanlı personel, kendisine harcırah ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açtığı davayı kaybetti.

Görev yaptığı kurumun aynı büyükşehir belediyesi il sınırları içerisinde başka bir birimde görevlendirilen Teknisyen unvanlı personel, kendisine geçici görev harcırahı ödenmesini istemiştir.

Ancak, geçici görevlendirmenin, ilgili personelin ikametgâhının da bulunduğu büyükşehir belediye sınırları içerisindeki bir yere harcırahsız olarak yapıldığı gerekçesiyle, ilgili personelin geçici görev harcırahı ödenmesi yönündeki talebi kurumu tarafından reddedilmiştir.

Harcırah talebinin reddedilmesi üzerine açılan davaya bakan İdare Mahkemesi;

-6245 sayılı Harcırah Kanununun, geçici görev yolluğu verilecek memura ilişkin 14 üncü maddesinde “Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere" bu yolluğun verileceğinin hükme bağlandığını,

-Maddede geçen (başka yer) ibaresinin, Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendinde "yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerler" olarak tanımlandığını ve "g" bendinde de memuriyet mahallinin "memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya; kurumlarınca sağlanan taşıt araçlarıyla gidip-gelinebilen yerler” olarak tanımlandığını,

-Kanunun 39 uncu maddesinde “Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez." hükmüne yer verildiğini

belirterek, bu hükümlere göre memuriyet mahalli içindeki görevlendirmeler için gündelik ödenmeyeceğinden hareketle, davacının geçici olarak görevlendirildiği yerin ikametgahının bulunduğu yerde olması nedeniyle, geçici görev yolluğu almasına hukuken imkan bulunmadığı sonucuna vararak, açılan davanın reddine karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

MERSİN

1.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO              : 2013/437

KARAR NO            : 2013/1245

DAVACI               :

DAVALI                : Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Ankara  

DAVANIN ÖZETI  : ... İli, ... Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yapan davacının ... Tapu Müdürlüğünde geçici görevlendirilmesine ilişkin 14.11.2012 tarihli işlemdeki "harcırahsız" ibaresi ile; bu görevlendirme nedeniyle davacının harcırah verilmesi başvurusunun reddine ilişkin 18.03.2013 tarih ve 1714 sayılı işlemin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, Danıştay ve emsal mahkeme kararlarına göre yolluğun verilmesi gerektiği iddia edilerek iptali ve ödenmesi gereken yolluğun yasal faiziyle tazmini istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Usule ilişkin olarak; dikçenin reddedilmesi gerektiği, esasa ilişkin olarak ise, davacının ikametgâhının bulunduğu yerde görevlendirildiği, dolayısıyla yolluk ödenemeyeceği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren ... 1. idare Mahkemesi Hakimliği'nce dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği düşünüldü:

Davacı, ... İli, ... Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yapan davacının ... Tapu Müdürlüğünde geçici görevlendirilmesine ilişkin 14.11.2012 tarihli işlemdeki "harcırahsız" ibaresi ile bu görevlendirme nedeniyle davacının harcırah verilmesi başvurusunun reddine ilişkin 18.03.2013 tarih ve 1714 sayılı işlemin iptali ve ödenmesi gereken yolluğun yasal faiziyle tazmini istenilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun, geçici görev yolluğu verilecek memur ve hizmetlileri belirten 14. maddesinin 1 numaralı bendinde, "Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere" bu yolluğun verileceği hükme bağlanmıştır.

Maddede geçen (başka yer) ibaresi Yasanın 3. maddesinin (h) bendinde "yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerler" olarak tanımlanmış, "g" bendinde de memuriyet mahalli "memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya; kurumlarınca sağlanan taşıt araçlarıyla gidip-gelinebilen yerler olarak belirtilmiştir.

39. maddede ise; Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden; memuriyet mahalli içindeki görevlendirmelerde gündelik ödenmeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, ... İli, ... Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yapan ve... Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki "..." adresinde ikamet eden davacının, 14.11.2012 tarihli işlemle harcırahsız olarak yine ... Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki... Tapu Müdürlüğünde geçici görevlendirildiği, davacının 11.03.2013 tarihinde idareye başvurarak geçici görev harcırahının tarafına ödenmesini istediği, davalı idarece bu başvurunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının geçici olarak görevlendirildiği yerin ikametgahının bulunduğu yerde olması nedeniyle yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre geçici görev yolluğu almasına hukuken imkan bulunmadığından, 14.11.2012 tarihli işlemdeki "harcırahsız" ibaresi ile bu görevlendirme nedeniyle davacının harcırah verilmesi başvurusunun reddine ilişkin 18.03.2014 tarih ve 1714 sayılı işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, yapılan yargılama sonucunda dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığında davacının ödenmesi gereken yolluğun yasal faiziyle tazmini istemi de yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 100,95.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, AAUT uyarınca 660,00 TL avukatlık ücretinin davacı tarafından davalı idareye verilmesine, tebligat avansının artan kısmının karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde ... Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 26.12.2013 tarihinde karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.