logo yeni

MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ YÜRÜTEN VHKİ VEKALET ÜCRETİ ALAMADI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

vekaletMüdürlük görevini yürütmek üzere görevlendirilen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) unvanlı personele vekalet aylığı ödenmemesi üzerine açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu konuya ilişkin Kararını verdi.

VHKİ olarak görev yapan personel, yürüttüğü Müdürlük görevi nedeniyle kendisine vekalet ücreti verilmemesi işleminin iptali istemi ile açtığı davayı kaybetti.

İdare Mahkemesinin konuya bakışı

Davaya bakan Eskişehir 2. İdare Mahkemesi;  Müdür kadrosu için mevzuatta aranan eğitim şartını taşımadığı için, tedviren ve/veya vekaleten görevlendirilen davacıya vekalet aylığı ödenemeyeceği, ancak tedviren görevlendirmeye ilişkin bir düzenleme bulunmamakla beraber,  99 Seri No'lu Genel Tebliğe göre asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunmadığı hallerde idarelerce hizmetin aksatılmadan yürütülmesini teminen bir göreve asilde aranan şartlara en yakın personel arasından tedviren görevlendirme yapılabilecek olması nedeniyle, bu şekilde görevlendirilen kişinin Anayasanın angarya yasaklayan maddesi uyarınca bazı maddi haklara hak kazanması gerekeceğinden hareketle vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi gerektiği sonucuna vararak dava konusu işlemin iptaline karar vermişti.

Danıştay 2. Dairesinin konuya bakışı

Kararı Temyiz incelemesinde değerlendiren Danıştay 2. Dairesi; Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni olan davacının Müdürlük görevine usulüne uygun olarak vekaleten atanmaması nedeniyle, vekaleten değil de tedviren yürüttüğü görev için kendisine tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenmesine imkan bulunmadığı gerekçesiyle bozma kararı vermişti.

İdari Dava Daireleri Kurulunun konuya bakışı

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin, Danıştay 2. Dairesinin bozma kararına uymayarak kararında ısrar etmesi üzerine, yapılan temyiz başvurusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından incelenmiştir.

İdari Dava Daireleri Kurulu;

-Bir göreve vekaleten atanan kişiye vekalet ettiği göreve ilişkin vekalet aylığı ödenebilmesi için, her şeyden önce söz konusu kadroya yapılacak atamanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yapılmış olması gerekeceği,

-Dava konusu olayda, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, Müdürü olarak görevlendirilmesine dair olurun, vekâleten atamaya yönelik olmayıp, görevlendirmeye ilişkin olduğu,

-Müdürlük görevini vekâleten değil, görevlendirme suretiyle yürüten davacıya tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenmesi mümkün olmayacağı

değerlendirmelerinde bulunarak, Mahkemenin ısrar kararının bozulmasına karar vermiştir.

Söz konusu Karar

DANİŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2011/2510

KARAR NO: 2013/2016

Temyiz Eden (Davalı): Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - ANKARA

Karşı Taraf (Davacı):

İstemin Özeti: Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 21.09.2011 günlü, E:..../....., K:..../.... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması, davalı İdare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi:

Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Eskişehir ili, Han İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan davacının aynı yer Tapu Sicil Müdürlüğü görevini yürütmekle görevlendirildiği halde tarafına vekalet ücreti verilmemesine ilişkin 04/02/2010 günlü işlemin iptali ile yoksun kaldığı maddi haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 29.07.2010 günlü, E:.../..., K:..../.... sayılı kararıyla; davacının tapu sicil müdürlüğü kadrosu için mevzuatta aranan eğitim şartını taşımadığı, tedviren ve/veya vekaleten görevlendirme nedeniyle tapu sicil müdürlüğü için kendisine vekalet aylığı ödenmesinin olanaklı olmadığı; ancak, 657 sayılı Kanunda bir görevin tedviren yürütülmesine ilişkin bir hükme yer verilmemiş olmakla beraber, uygulamada 99 Seri No'lu Genel Tebliğde de belirtildiği üzere asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunmadığı hallerde idarelerce hizmetin aksatılmadan yürütülmesini teminen herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir göreve asilde aranan şartlara en yakın personel arasından tedviren görevlendirme yapılarak idari görevin yürütülmesinin sağlandığı; bu durum karşısında, asilde aranan şartlan taşımayan bir kişinin vekil olarak atanamayacağı ve kendisine vekalet aylığı ödenemeyeceği açık olmakla birlikte, yukarıda sözü geçen tebliğ uyarınca idarece görevle yetkilendirilen kişinin, Anayasanın angarya yasaklayan 18'inci maddesi hükmü uyarınca fiilen yürüttüğü görev karşılığı bazı maddi haklara hak kazanacağının tabi olduğu; veri hazırlama kontrol işletmeni olan ve tapu sicil müdürlüğü görevini kaymakamlık oluru ile yürütmekle görevlendirilen davacıya, üstlendiği sorumluluk dikkate alınarak fiilen yürüttüğü bu görev karşılığında vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, 2010 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin olarak vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın başvuru tarihi olan 26/01/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bu karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay ikinci Dairesinin 13/06/2011 günlü, E:.../....., K:...../... sayılı kararıyla; Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni olan davacıya Tapu Sicil Müdürlüğü görevini yürütmek üzere 20/12/2006 günlü Kaymakamlık Oluruyla yetki verildiği, dolayısıyla davacının söz konusu göreve usulüne uygun olarak vekaleten atanmadığının anlaşıldığı; bu durumda, Tapu Sicil Müdürlüğü görevini vekaleten değil, tedviren yürüten davacıya tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenmesine imkan bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; idare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptali, 2010 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin olarak vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın başvuru tarihi olan 26/01/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı İdare, ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde, vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları düzenlemiş olup; maddenin birinci fıkrasında, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum ipinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği; ikinci fıkrasında, bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekaletin asıl olduğu hükümleri yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Eskişehir İli, Han İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, Tapu Sicil Müdürlüğü görevini yürütmek üzere 20/12/2006 günlü Kaymakamlık Oluruyla görevlendirildiği, bu nedenle kendisine vekalet ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünün 04/02/2010 günlü, 300 sayılı işleminin iptali ile 2010 yılı Ocak, Şubat Mart ayları da dahil olmak üzere dava tarihinden karar tarihine kadar geçecek sürede vekalet ücreti ödenmemesi nedeniyle davacının yoksun kaldığı maddi haklarının yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm uyarınca; bir göreve vekaleten atanan kişiye vekalet ettiği göreve ilişkin vekalet aylığı ödenebilmesi için, her şeyden önce söz konusu kadroya yapılacak atamanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesi uyarınca gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Olayda ise; veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, Tapu Sicil Müdürü olarak görevlendirilmesine dair Kaymakamlık olurunun, söz konusu göreve vekâleten atamaya yönelik olmayıp, görevlendirmeye ilişkin olduğu tartışmasızdır.

Bu durumda; Tapu Sicil Müdürlüğü görevini vekâleten değil, görevlendirme suretiyle yürüten davacıya tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenmesi mümkün olmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Eskişehir 2. idare Mahkemesince verilen 21.09.2011 günlü, E:..../......, K:..../..... sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/05/2013 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X-Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, Eskişehir 2. İdare Mahkemesince verilen 21/09/2011 günlü, E:.../...., K:..../..... sayılı ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.