logo yeni

BAZI DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARI TEMYİZ EDİLEMİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet5Devlet memurları hakkında verilen disiplin cezalarından bazılarına karşı açılan iptal davalarına ilişkin olarak İdare Mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlar, temyiz istemi ile Danıştay’a götürülemiyor.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45/1-c maddesinde; kamu görevlilerine uyarma ve kınama cezası verilmesine ilişkin işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak İdare mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlara karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi ilgili idare mahkemesinin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Kanunun 45 inci maddesinde ayrıca, idare mahkemesi kararlarının bölge idare mahkemelerine itiraz süresinin kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gün olduğu; itirazın temyizin şekil ve usullerine tabi olduğu; bölge idare mahkemesinin bu konudaki kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamayacağı da hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere istinaden, Devlet memurları hakkında verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı açılan iptal davalarında idare mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlara karşı ilgili bölge idare mahkemesine itiraz edilmesi gerekirken, bu yol yerine Danıştay’a temyiz istemi ile yapılan başvurular konusunda, Danıştay “görev yönünden red” kararı vermektedir.

Benzer bir olayda da, kınama cezasına karşı açılan davada İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararına karşı davalı idare tarafından Danıştay’a yapılan temyiz başvurusunu, Danıştay 12 nci Dairesi görev yönünden reddederek, dosyanın görevli ve yetkili olan İzmir Bölge idare Mahkemesine gönderilmek üzere İzmir 4. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2013/9087

Karar No: 2013/7064

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü - ANKARA

Karşı Taraf (Davacı):

İSTEMİN ÖZETİ: İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen 09.05.2013 tarih ve E. 2012/1920; K:2013/790 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TURK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Kanunla değişik 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hâkimi Kenan Tosun'un açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 sayılı Kanun'un 61. maddesi ile değişik 45/1-c maddesinde, İdare Mahkemelerinin; kamu görevlilerine uyarma ve kınama cezası verilmesine ilişkin işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği hükme bağlanmış, aynı Kanuna 6352 sayılı Kanun'un 62. maddesi ile eklenen Geçici 6. maddenin 2. fıkrasında ise, bu Kanunun 45. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yazılı uyuşmazlıklarla ilgili olarak ilk derece mahkemelerince verilen nihai kararlardan, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce verilen kararlar ile Danıştayın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece verilen kararların, Danıştayda temyiz edilebileceği hükmüne yer verilmiş, 6352 sayılı Kanun ise 05.07.2012 günlü ve 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 61. maddesi de aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Davacının kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açtığı davada verilen karara karşı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45/1-c ve Geçici 6. maddesi uyarınca aynı yargı çevresindeki Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceğinden, temyiz isteminin Danıştayca incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesince verilen kararın temyizen incelenmesi isteğinin görev yönünden reddine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15. maddesinin (a) bendi uyarınca dosyanın bu kararı itirazen incelemeye görevli ve yetkili olan İzmir Bölge idare Mahkemesine gönderilmek üzere İzmir 4. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 09.10.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.