logo yeni

VATANDAŞIN İŞİNİ ÖĞLEDEN SONRA YAPTI DİYE CEZA ALDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mesai2Vatandaşların öğleden sonra yaptıkları başvuruları kabul eden ve aynı gün içerisinde sonuçlandıran personel hakkında, "yapılacak başvuruların öğlene kadar kabul edilmesi" talimatına aykırı davrandığı gerekçesiyle verilen disiplin cezası hukuka uygun bulunmadı.

Tapu Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin, talimatlara aykırı olarak, öğlenden sonra vatandaş başvurularını kabul etmesi üzerine yaşanan olayda,  tapu işlemlerine ilişkin yapılan iki başvuruyu öğlenden sonra kabul eden tapu müdür yardımcısı hakkında; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün "tapu sicil müdürlüklerinde mesai haricindeki çalışmaların önüne geçmek ve taleplerin aynı gün sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, mümkün olduğunca başvuruların öğlene kadar kabul edilerek öğleden sonra tamamlanmaya çalışılması, bu vesile ile mülki amir izni dışında mesai harici çalışılmaması" gerektiği yönündeki ve ilgili Kaymakamlığın da “talimatlandırılan başvuruların öğlene kadar kabul edilmesi" talimatlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle disiplin cezası verilmiştir.

Müdür yardımcısının fiili,  657 sayılı Kanununun 125/B/a maddesinde yer alan "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak" kapsamında değerlendirilmiştir.

Disiplin cezasına karşı açılan iptal davasına bakan Mahkeme tarafından; verilen talimatlarda “güdülen amacın başvurusu alman işlemlerin aynı gün içerisinde tamamlanması olduğu, her ne kadar soruşturmaya dayanak teşkil eden iki başvuru işleminin öğleden sonra kabul edildiği görülmekte' ise de; aynı gün mesai içerisinde tamamlandığı, dolayısıyla davacının söz konusu talimatlara aykırı bir fiil ve tutumunun oluşmadığı anlaşılmaktadır.”  denilerek, verilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığına Karar verilmiştir.

İlgili Mahkeme Kararı

T.C.

İZMİR

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO     : 2012/1802

KARAR NO : 2013/1372

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -ANKARA

DAVANIN ÖZETİ     : ...................... Tapu Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, ne Tapu Sicil Tüzüğünde, ne Tapu Kanununda, ne de ilgili Yönetmelik ve genelgelerde öğleden sonra başvuru alınmayacağı yönünde bir hükmün bulunmadığı, işlemlerin resmi taleple alındığı ve aynı gün tamamlandığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının, 18.06.2012 tarihinde ...................... köyü... parselle ilgili cebri satış işlemi başvurusunu öğleden sonra saat 14:27 de, .......... köyü  ...... parsele ait satış-ipotek işlemi başvurusunu ise 19/06/2012 tarihinde öğleden sonra saat 15:51 de kabul ettiği, dolayısıyla davacının talimatlandırılan başvurularının öğlene kadar kabul edilmesi talimatına aykırı davrandığı, emlakçılar arasında ayrımcılık yaptığı ve verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davrandığı anlaşıldığından bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:

Dava, ............. Tapu Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Kanununun 125/B-a maddesinde; "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak" fiili kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında, aynı Kanunun 125/C-a maddesinde, "Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak" fiili aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, yine aynı Kanun maddesinin devamında, "disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır..." hükmü yer almıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nın 09.10.2006 tarih ve 3967 sayılı talimatında, "tapu sicil müdürlüklerinde mesai haricindeki çalışmaların önüne geçmek ve taleplerin aynı gün sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, mümkün olduğunca başvuruların öğlene kadar kabul edilerek öğleden sonra tamamlanmaya çalışılması, bu vesile ile mülki amir izni dışında mesai harici çalışılmaması" gerektiği, yine .............. Kaymakamlığının 03.03.2011 tarih ve 850 sayılı talimatında, "talimatlandırılan başvuruların öğlene kadar kabul edilmesi" gerektiği belirtilmiştir

Dosyanın incelenmesinden, .............. Tapu Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yaparı davacının, hakkında yapılan disiplin' soruşturması sonucu düzenlenen 05.07.2012 tarih ve 941 sayılı raporda; .............. İli, .............. İlçesi, ..............Köyü, ..............sayılı parsele ait cebri satış işlemi başvurusunu 18.06.2012 tarihinde öğleden sonra saat 14:27 de, .............. Köyü, .............. sayılı parsele ait satış-ipotek işlemi başvurusunu ise 19/06/2012 tarihinde öğleden sonra saat 15:51 de kabul ettiği, dolayısıyla davacının, başvurularının öğlene kadar kabul edilmesi talimatına aykırı davrandığı, emlakçılar arasında ayrımcılık yaptığı ve verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davrandığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125-B/a bendi gereğince "kınama" cezası ile tecziyesi gerekiyor ise de, 22.09.2011 tarihinde aynı yasa hükmü gereğince "kınama" cezası ile tecziye edildiği anlaşıldığından, aynı Kanun'un 125. maddesi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125-C/a bendi gereğince brüt aylığından 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği yönünde görüş belirtildiği, anılan görüş doğrultusunda davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, dava dilekçesine davacı tarafından eklenen başvuru istem belgesi fotokopisinden cebri satış işlemi başvurusunun 16.51 de, satış-ipotek işlemi başvurusunun ise 16.39 da tamamlandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nın 09.10.2006 tarih ve 3967 sayılı talimatında, gerekse .............. Kaymakamlığının 03.03.2011 tarih ve 850 sayılı talimatında güdülen amacın, başvurusu alman işlemlerin aynı gün içerisinde tamamlanması olduğu, her ne kadar soruşturmaya dayanak teşkil eden iki başvuru işleminin öğleden sonra kabul edildiği görülmekte' ise de; aynı gün mesai içerisinde tamamlandığı, dolayısıyla davacının söz konusu talimatlara aykırı bir fiil ve tutumunun oluşmadığı anlaşılmaktadır.

Olayda, her ne kadar davacı bazı başvuru işlemlerini öğleden sonra kabul etmiş ise de; aynı gün mesai içerisinde tamamladığı, dolayısıyla verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davrandığı iddiasının sübuta ermediği gibi emlakçılar arasında ayrımcılık yaptığı iddiasının somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı anlaşılmış olup, bu itibarla bu iddianın da sübuta ermediği sonucuna ulaşıldığından, davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden soma davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 17/07/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.