logo yeni

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ KARİYER MESLEK OLMASI İSTENİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

is-meslek-danismaniİş ve Meslek Danışmanı kadrosunda görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla, söz konusu kadro unvanının, kariyer meslekler olarak değerlendirilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 inci maddesinde sayılan unvanlar arasında yer alması için Kanun Teklifi verildi.

Milletvekili Sena KALELİ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi ile İş Kurumu Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Kanunun Teklifinin kabul edilmesi durumunda, 2013 yılı mevcut katsayılarına göre işe yeni başlayacak İş ve Meslek Danışmanı Yardımcısı 2.439 TL, 25 yıl hizmet ile 1/ 4 derecede bulunan İş ve Meslek Danışmanı ise 3.003 TL aylık net ücret alabilecek.

Kanun Teklifi ile;

-İş Kurumu Kanunda yapılanması öngörülen değişiklikle, “İş ve Meslek Danışmanı” çalıştırılmasına ve “İş ve Meslek Danışman Yardımcısı” kadrolarına atanmaya ilişkin hususlar düzenlenirken, İş Kurumunda halen İş ve Meslek Danışmanı kadrolarında görev yapanların Kanun değişikliği ile getirilecek haklardan yararlanmaları sağlanıyor.

-Devlet Memurları Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle,  İş ve Meslek Danışmanları ve Yardımcıları 36/A/11 maddesi kapsamına alınırken, zam ve tazminatlar ile ek gösterge bakımından hangi belirlemelerden yararlanacakları düzenleniyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde özetle şu hususlara yer verildi:

-2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile İş ve Meslek Danışmanları’nın kadro sınıfı ve derecesi GİH (Genel İdari Hizmetler) 9/1 olarak belirlenmiş ve 2.630 TL olan maaşları 1.784 TL’ye düşürülmüştür.

-Hükümetin ve yetkililerin bütün söylemlerinde uzman olarak ifade edilen İş ve Meslek Danışmanlığı, 2 Ağustos 2013 tarihli değişiklikle özlük açısından Lisans mezunu işe yeni başlayan memur kapsamına atılmıştır. Bu büyük bir adaletsizliktir.

-İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinin kadro tanımının doğru yapılmaması, özlük haklan ile birlikte mali haklarında ciddi problem oluşması, bu mesleği icra edenlerin aile sorunlarıyla birlikte önemli düzeyde motivasyon kaybı yaşamalarına sebep olacaktır.

-Mesleğin önem ve itibarının korunması amacıyla İş ve Meslek Danışmanlarının özlük ve mali hakları tekrar düzenlenmeli ve herhangi bir hak kaybı yaşanmadan İMD’ler, hak ettikleri unvan ve kadrolara atanmalıdır.

Söz konusu Kanun Teklifi

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumun taşra teşkilatında İş ve Meslek Danışmanı ve İş ve Meslek Danışman Yardımcısı çalıştırılabilir. İş ve Meslek Danışman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak Kurumun görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. İş ve Meslek Danışman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İş ve Meslek Danışman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar. İş ve Meslek Danışman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve İş ve Meslek Danışmanlığına atanmaları ile diğer hususlar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2- 4904 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Kurum bünyesinde İş ve Meslek Danışmanı kadrolarında görev yapanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun 15 inci maddesinin sonra fıkrasında öngörülen hükümlere göre İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna atanmış sayılır.”

MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin, Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin değişik (11) numaralı fıkrasına “İstihdam Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş ve Meslek Danışman Yardımcıları”, “İstihdam Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş ve Meslek Danışmanlığına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 657 sayılı Kanunun “Zam ve tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinin değişik “II-Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (ğ) alt bendine “İstihdam Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş ve Meslek Danışmanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 657 sayılı Kanunun ek göstergelere ilişkin eki (I) sayılı cetvelin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “İstihdam Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş ve Meslek Danışmanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.