logo yeni

CEZANIN ÖZLÜKTEN SİLİNMESİ İÇİN SÜRE DIŞINDA ŞARTLAR DA GEREKİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

silmekHaklarında disiplin cezası uygulanan Devlet memurları, cezalara göre farklı belirlenmiş olan sürelerin dolmasından itibaren, verilen cezanın özlük dosyasından çıkarılmasını isteyebilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

**Verilen disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenmektedir.

**Memur, hakkında verilen uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından itibaren ise 10 sene sonra atamaya yetkili amirine başvurarak, verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilmektedir.

**Memurun, bu süreler içerisindeki davranışlarının isteğini haklı kılacak nitelikte görülmesi durumunda, isteğinin yerine getirilmesine karar verilmekte ve bu karar özlük dosyasına işlenmektedir.

Devlet Memurları Kanunundaki bu düzenleme nedeniyle, disiplin cezasının uygulanmasının üzerinden belli bir sürenin geçmiş olduğu her durumda, disiplin cezasının özlük dosyasından çıkarılması söz konusu olmayabilmektedir.

Benzer bir olayda, hakkında uygulanan kınama cezasının üzerinden 5 yıldan fazla sürenin geçmiş olması nedeniyle, bu cezanın özlük dosyasından çıkarılmasını isteyen memurun talebi uygun görülmemesi üzerine açılan davada, Mahkeme davanın reddine Karar vermiştir.

Aldığı kınama cezasının uygulanmasından itibaren beş yıllık sürenin geçtiği için atamaya yetkili amirine başvuruda bulunarak, disiplin cezasının özlük dosyasından çıkarılmasını isteyen memurun talebi, bu cezadan sonra iki ayrı disiplin cezası daha almış olduğu gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.

Disiplin cezasının özlük dosyasından çıkarılmamasına ilişkin işlemin iptali istemi ile açılan davaya bakan Eskişehir 2. İdare Mahkemesi;

-657 sayılı Kanunda, disiplin cezasının verilmesinden sonra belli bir sürenin geçmiş olması ve geçen süre içerisinde memurun bu isteği haklı kılacak nitelikteki davranışlarının bulunması halinde atamaya yetkili amir tarafından disiplin cezasının özlük dosyasından silinebileceği, başka bir ifadeyle disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi için sadece sürenin geçmiş olmasının yeterli olmadığı bunun yanında memurun davranışlarını değerlendirerek karar alma aşamasında atamaya yetkili amire takdir hakkının tanındığı görülmektedir.

-Bu duruma göre, kınama cezasından sonra iki ayrı disiplin cezası aldığı görülen davacının bu cezanın özlük dosyasından silinmesi talebinin uygun görülmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, davanın reddine Karar vermiştir. 

Söz konusu Karar

T.C.

ESKİŞEHİR

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/101

KARAR NO : 2013/713

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ //ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Bilecik İli Osmaneli İlçesi Tapu Sicil Müdürü olarak görev yapan

davacının 20/02/2007 gün ve 276 sayılı kınama cezası ile 04/12/2007 tarih ve 4144 sayılı kınama cezasının 657 sayılı Kanunun 133. maddesi uyarınca özlük dosyasından kaldırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nın 06/12/2012 gün ve 24497 sayılı işleminin, disiplin cezalarının verilmesinden itibaren beş yıllık sürenin geçtiği, disiplin cezasının kaldırılmaması sebebiyle aynı fiil nedeniyle ikinci kez cezalandırılmış olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının silinmesini talep ettiği 20/02/2007 tarihli kınama cezasından sonra iki ayrı disiplin cezası almış olması sebebiyle söz konusu cezaların sicilden silinmesi talebinin uygun görülmediği, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava; Bilecik ili Osmaneli İlçesi Tapu Sicil Müdürü olarak görev yapan davacının 20/02/2007 gün ve 276 sayılı kınama cezası ile 04/12/2007 tarih ve 4144 sayılı kınama cezasının 657 sayılı Kanunun 133. maddesi uyarınca özlük dosyasından kaldırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü insan Kaynakları Daire Başkanlığı'nın 06/12/2012 gün ve 24497 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 133. maddesinde "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir." kuralına yer verilmiştir.

Disiplin cezasının verilmesinden sonra belli bir sürenin geçmiş olması ve geçen süre içerisinde memurun bu isteği haklı kılacak nitelikteki davranışlarının bulunması halinde atamaya yetkili amir tarafından disiplin cezasının özlük dosyasından silinebileceği, başka bir ifadeyle disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi için sadece sürenin geçmiş olmasının yeterli olmadığı bunun yanında memurun davranışlarını değerlendirerek karar alma aşamasında atamaya yetkili amire takdir hakkının tanındığı görülmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden davacının, Bilecik İli Osmaneli İlçesi Tapu Sicil Müdürü olarak görev yaptığı, 20/02/2007 gün ve 276 sayılı  kınama cezası ile 04/12/2007 tarih ve 4144 sayılı kınama cezasının verilmesinden itibaren beş yıl geçtiğinden 657 sayılı Kanunun 133. maddesi uyarınca özlük dosyasından kaldırılması istemiyle 04/12/2012 tarihli dilekçeyle yaptığı başvurunun, 20/02/2007 tarihli kınama cezasından sonra iki ayrı disiplin cezası aldığından söz konusu cezaların sicilden silinmesi talebinin uygun görülmediği belirtilerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü insan Kaynakları Daire Başkanlığı'nın 06/12/2012 gün ve 24497 sayılı işlemiyle reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre memura disiplin cezası verilmesinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra yapılan başvuru üzerine atamaya yetkili amirin memurun bu isteği haklı kılacak nitelikteki davranışlarının bulunması halinde isteğin yerine getirilebileceği dikkate alındığında 20.02.2007 tarihli kınama cezasından sonra iki ayrı disiplin cezası aldığı görülen davacının bu cezanın özlük dosyasından silinmesi talebinin uygun görülmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 96,60 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00 TL avukatlık ücretinin 659 sayılı KHK uyarınca davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 19/07/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.