logo yeni

SIRA TAHSİSLİ KONUTLARDA UNVAN AYRIMI YAPILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojmanHizmet süreler, konuttan yararlanma durumları, aile fertlerinin sayısı ve gelir durumu ile diğer bazı hususlara göre yapılan puanlama esas alınarak memurlara tahsis edilmek üzere ayrılmış olan “sıra tahsisli” konutların, bazı unvanlara ayrıcalık tanınmak suretiyle kullandırıldığı da görülebilmektedir.

Kamu konutlarının türleri ve tahsis biçimleri, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Kamu konut türleri

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinde “Kamu konut türleri ve konut tahsisi” başlığı ile yer alan düzenlemede, konutlar 4 tahsis grubuna ayrılmıştır.

-Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

-Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.

-Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.

-Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Sıra Tahsisli Konutların tahsis şekli

Kamu Konutları Yönetmeliğinde diğer konutlara ilişkin olduğu gibi, sıra tahsisli konutların tahsisine ilişkin hususlar da düzenlenmiştir.

Buna göre, sıra tahsisli konutlar konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

Sıra Tahsisli Konutların bir kısmı bazı unvanlara ayrılabilir mi?

Sıra tahsisli konut statüsündeki konutların bir kısmının bazı kurumlar tarafından belli unvanlara ayrılması gibi uygulamalara da gidilebilmektedir.

Sıra tahsisli konutların belli görevlerde bulunanlara ayrılması işlemlerine karşı açılan davalarda, idari yargı yerleri bu şekildeki konut tahsisini hukuka uygun bulmamaktadır.

Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı, 23/01/2012 tarih ve 2012/8 sayılı “Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi” konulu Genelgesinde, sıra tahsisli konutların dağıtımı ile ilgili olarak “öncelik eğitim öğretim hizmetleri sınıfına verilecektir.” ve “eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra gerek görev tahsisli kategoride, gerekse sıra tahsisli kategoride boş konut kaldığı takdirde diğer hizmet sınıfı personeline sıra çizelgesi esas alınarak tahsis yapılacaktır.” denilmişti.

MEB’in bu düzenlemesine karşı açılan davada, Danıştay 2. Dairesi “…Sıra tahsisli konutlar için kanun ve yönetmelikte olmayan bir hususun genelge ile eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan personele öncelik hakkı verilerek tanınması nedeniyle diğer hizmet sınıfına dahil personelin hakkının daraltılması ve kısıtlanması sonucunu doğuracak hükümler getirildiği, öte yandan üst hukuk normlarında yer almadığı halde eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil tüm personel için adeta görev tahsisli konut uygulamasının getirildiği…” değerlendirmesinden hareketle, sıra tahsisli konutlarda öğretmenlere öncelik tanınması uygulamasının yürütülmesini durdurmuştu. Konuyla ilgili olarak memurunyeri.com olarak hazırladığımız haber ve ayrıntılar için tıklayınız…

Öte yandan benzer bir olayda, sıra tahsisli konut puanlamasında en yüksek puana sahip olmasına rağmen, başka unvanlara kontenjan ayrıldığı gerekçesiyle talep ettiği yerden konut tahsisi yapılmayan personel tarafından açılan bir davada da, idarenin işlemi hukuka aykırı bulunmuştur.

Örnek Karar

T.C

AYDIN

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

Esas No    : 2007/...

Karar No  : 2008/...

İTİRAZ EDEN (DAVACI)  :      

KARŞI TARAF (DAVALI) :

İSTEMİN ÖZETİ         : Muğla PTT Baş Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının, puanlama cetveline göre birinci sırada olmasına rağmen kendisine lojman tahsisi yapılmaması nedeniyle, lojman tahsisine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığından bahisle iptaline ilişkin 22.06.2006 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 18.07.2006 tarih ve 7576 sayılı işlemin; sıra tahsisli konutlarda Kanun ve Yönetmeliğe aykırı olarak birinci sırada kendisinin olmasına rağmen, puanlamada kendisinden sonraki sırada olan Amir ve Kontrolörlere tahsis yapılarak 2006 yılı için yeniden talep istenilmesinin hukuka  aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada;  yönetmelik gereği sıra tahsisle lojmanlarda görev ünvan guruplarına göre sıralama yapılacağı, buna göre yapılan tahsis işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 28.06.2007 gün ve E:2006/2227, K:2007/1357 sayılı kararının, mevzuata göre görev tahsis ünvanlarının belli olduğu sıra tahsislilerde sadece puanın esas alınacağı buna görede en yüksek puanın kendisine ait olduğu ileri sürülerek bozulması ve işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ       : Savunma verilmemiştir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hükmü veren Aydın Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

İstem, davacının lojman talebinin reddiyle sıra tahsisli konutların bazı ünvanlara kontenjan ayrılarak tahsisine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Muğla 1. İdare Mahkemesi kararının bozulması ve işlemin iptaline karar verilmesi itenilmektedir.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. maddesi'nde; "Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet üresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır. Konut tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı yasanın 7. maddesinde de, sıra tahsisli konutlarda oturma süresinin 5 yıl olduğu belirtilmiştir.

Bunun yanında kamu konutları yönetmeliğinin 6 maddesinde; konutların görev ünvan gruplarına göre ne miktarda ve hangi oranda tahsis edilebileceğinin yetkili makamca tespit edileceği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 7. maddesinde özel tahsisli konutların ekli 1 sayılı cetveldeki makam ve rütbe sahiplerine, 8. maddesi görev tahsisli konutların 2 sayılı cetveldebelirlenenlere ne şekilde ahsis edileceğine yer verilmiştir.

Yönetmeliğin 9. Maddesinde ise: Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.                                                           

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.

Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hariç, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hak kazananlardan, bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.                                   

Sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca da yapılabilir.                                      

Merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunun tahsis edeceği görev ve sıra tahsisli konutlar kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca konutların türlerine göre tesbiti ile birlikte, hazırlanacak genelge ile taşra teşkilatına bildirilir." hükmüne yer verilmiştir.                                    

Dosyanın incelenmesinden; Muğla PTT Baş Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının, 21.10.2005 tarihli başvurusuyla 2006 yılı için 150. Yıl Lojmanlarından sıra tahsisli lojman talebinde bulunduğu, 14.06.2006 tarih ve 6223 sayılı işlemle, 150. Yıl Lojmanlarından 1 adet lojmanın Personel ve İdari İşler Müdürü'ne, 1 adet lojmanın Muhasebe Müdürü'ne 1 adet lojmanın Kontrolör'e 1 adet lojmanın da Amir'e PTT Genel Müdürlüğü Konut Yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca unvan gruplarına göre sıra tahsisli olarak dağılımının yapılmasına ilişkin kararın alındığı, 15.06.2006 tarihli konut komisyon kararı ile söz konusu dairelerin ilgili görev unvanlarına tahsisin yapıldığı, davalı idarenin 16.06.2006 tarih ve 6321 sayılı yazısı ile başmüdürlük misafirhane binasında bulunan 1 adet lojman ve Ula PTT Müdürlüğü hizmet binasında bulunan 2, 5 ve 7 numaralı lojmanlarda oturmaya istekli personelden ek talep beyannamesinin gönderilmesinin istenildiği, davacının 22.06.2006 tarihli dilekçesiyle, kendisini birinci sırada yer almasına rağmen 150. Yıl Lojmanlarında bulunan sıra tahsisli konutların görev unvan gruplarına göre tahsis edilmesi kararı alınmak suretiyle ek talep beyannamesinin istenilmesinin yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırlık olduğu ve söz konusu aykırılığın giderilmesi yönündeki başvurusunun PTT Konut Yönetmeliği ve Genel Müdürlük Genelgelerine uygun olarak yapıldığına ilişkin 18.07.2006 tarih ve 7576 sayılı Muğla PTT Başmüdürlüğü işleminin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan yasa hükümlerinin değerlendirilmesinden; ünvan'a göre kantenjan ayrılma halinin sadece özel tahsisli ve görev tahsisli konutlar için sözkonusu olduğu, üstelik bu haktan yararlanacak ünvanların cetvellerde sayıldığı, sıra tahsisli konutlarda ise sadece puan sırasının esas alınacağı sonucuna varılmaktadır. Nitekim 9. maddenin 2. fıkrasının son cümleside "...görev ve ünvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır" demektedir.

6. maddede bahsi geçen ilke ise; kuruma ait konutların belli miktar veya oranda "görev tahsisli-sıra tahsisli" gibi ayrılabileceğine dair olup, sıra tahsisli konutlar içinde ayrıca ünvana göre kontenjan ayrılması olanağı vermez.

Nitekim, dava konusu ihtilafta boş lojmanların hepsininde sıra tahsisli olup davacının en yüksek puna sahip olduğu tartışmasız olup, davacıya talep ettiği yerden tahsis yapılmaması ve de sıra tahsisli konutalarda "amir ve kontrolör" ünvanlarına kontenjan ayrılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle itirazın kabulüne, itiraz konusu Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin 28.06.2007 gün ve E:2006/2227, K:2007/1357 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 110,60.-YTL yargılama giderinin davalı idareden alınıp davacıya verilmesine tebliğ avansından artan kısmın istemi halinde davacıya iadesine, 15 gün içinde Mahkememizden karar düzeltme isteme yolu açık olmak üzere 2577 sayılı yasanın 45/4. maddesi uyarınca, 06.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

           

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.