logo yeni

calisanlar2 copy

BAŞKA BİR İLÇEDE GÖREVLENDİRİLEN MEMURUN HARCIRAHI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

harcirahBir il içerisinde başka ilçelerde geçici olarak görevlendirilen memurlara, bu görevleri süresince geçici görev harcırahı ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt doğabilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununda memuriyet mahallinin neresi olacağı tarif edilmiş ve bu yerler dışına gönderilecek memurlara harcırah ödenmesi öngörülmüştür.

Memuriyet mahallinin neresi olacağı konusundaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

Geçici görev harcırahı

Geçici görevlendirme, belli bir görevi yapmak amacıyla yapılabileceği gibi, memurun mesleki bilgisinin artırmak üzere memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara belli bir süreliğine gönderilmesi amacıyla da yapılabilmektedir.

Harcırah Kanununa göre geçici görevlendirmelerde yol masrafı, yevmiye ve konaklama ücreti ödenmesi gerekmektedir.  Geçici bir görevin gördürülmesi amacı ile görev mahalli dışına gönderilen memurlara, geçici görev harcırahı ödenebilmekle birlikte, harcırah ödemelerinde bazı süre sınırlamaları da söz konusudur.

Geçici görev gündeliğinin ödenebileceği süreler 

Başka bir ilçede görevlendirme

Memurlar, kurumları tarafından ikametgahlarının ve görev yerlerinin bulunduğu il merkezi (ya da ilçe) dışındaki bir ilçeye geçici görevle gönderilebilmektedirler. Bu tür görevlendirmelerde, memura geçici görev harcırahı ödeyen kurumlar olduğu gibi, bu ödemeyi yapmak istemeyen kurumlar da olabilmektedir.

Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, belediye sınırları dışına geçici görevle gönderilen memurlara harcırah ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu tür geçici görevlendirmeler nedeniyle harcırah ödenmediği durumlarda açılan davalarda idari yargı yerleri, belediye sınırlarınının ve büyükşehir belediyesi olan illerde de o yerin büyükşehir belediyesi olmadan önceki belediye sınırlarının esas alınması ve görevlendirilen memura bu belirlemeye göre yol ücreti ile görevli olarak geçirecekleri süreye göre Kanunda belirtilen oranlarda gündelik ödenmesi yönünde kararlar vermişlerdir.

Benzer bir olayda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde şoför olarak görev yapan memur İzmir İli, Menderes İlçesinde geçici olarak görevlendirilmiş ve geçici görev süresinde kendisine harcırah ödenmemiştir. Harcırah ödenmesi isteminin reddi yönündeki işlemin iptali istemi ile açılan davaya bakan İzmir 1. İdare Mahkemesi, ilgili memura geçici görev yolluğu ödenmemesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine vararak işlemin iptaline ve idarece hesaplanacak geçici görev yolluğunun da davacıya ödenmesine karar vermiştir. Bu Karara karşı davalı idare tarafından yapılan itirazı değerlendiren İzmir Bölge idare Mahkemesi de; bir belediye sınırında kalan yerden başka belediye sınırları içinde kalan yere görevlendirilen memura, memuriyet mahalli dışında görevlendirmenin gereği olan hakların ödenmesi gerektiğinden hareketle,  itirazı reddederek Mahkeme kararını onamıştır.

Söz konusu Karar

T.C

İZMİR

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

Esas No : 2012/1688

Karar No : 2012/970

İTİRAZ EDEN ( DAVALI ) :

VEKİLİ:

KARŞI TARAF ( DAVALI ) :

VEKİLİ:

RŞI TARAF ( DAVACI ) :

VEKİLİ:

İSTEMİN ÖZETİ: İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde şoför olarak görev yapan davacının İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür 2 Nolu, İl 112 Acil Servis İstasyonunda geçici olarak görevlendirildiği 20.06.2010- 31.12.2010 tarihleri arasındaki dönemde ödenmeyen geçici görev yolluğunun ödenmesi istemiyle 29.11.2010 tarihli dilekçe ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin 06.10.2010 tarih ve 102104 sayılı işlemin iptali yoksun kalınan parasal hakların tazmini istemiyle açılana davada; davacının memuriyet mahalli dışında İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür 2 Nolu, İl 12 Acil Servis İstasyonunda geçici olarak görevlendirildiği 20.06.2010- 31.12.2010 tarihleri arasındaki süre için geçici görev yolluğu ödenmesi gerekirken, ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, hukuka aykırılığı tespit edilen görev yolluğunun ödenmemesine ilişkin işlem nedeniyle davacının uğradığı zararın tazmininin gerekeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, idarece hesaplanacak geçici görev yolluğunu davalı idarece davacıya ödenmesine karar veren İzmir 1. İdare Mahkemesinin 27/09/2011 tarih ve E:2011/113, K:2011/1199 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Cevap verilmemiştir.

TÜRKMİLLETİADINA

Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde şoför olarak görev yapan davacının İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür 2 Nolu, İl 12 Acil Servis İstasyonunda geçici olarak görevlendirildiği 20.06.2010- 31.12.2010 tarihleri arasındaki dönemde ödenmeyen geçici görev yolluğunun ödenmesi istemiyle 29.11.2010 tarihli dilekçe ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin 06.10.2010 tarih ve 102104 sayılı işlemin iptali istemine ilişkin bulunmaktadır.

Mahkeme kararında da belirtildiği üzere 6245 sayılı kanunun 3/g maddesinde ''memuriyet mahalli'' tanımlanmıştır. Bu tanımdan, öncelikle, görev yapılan yer belediye sınırlarının memuriyet mahalli olduğu tartışmasızdır. Buna göre, memurun görev yaptığı yer belediyesi dışında başka belediye sınırları içinde olan yerin de memuriyet mahalli dışı olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü ana kriter memurun görev veya ikametgahının bulunduğu belediye'dir. Dolayısıyla başka belediye bu mahallin dışıdır. Kanunda düzenlenen ve kendi belediyesi dışında kaldığı halde memuriyet mahalli sayılan yerlere gelince kanunun istisnai olarak saydığı yerler; belediye sınırı dışında olup bir başka belediye sınırına girmeyen ve de yasanın düzenlediği özelliklere sahip olan yerlerdir. Buna göre, anılan yer, belediye sınırı dışında bulunmakla birlikte, bu belediyenin devamı niteliğinde yerleşim özelliği sağlayacak ve belediye hizmetlerinden ( ulaşım, imar, çöp toplama vb.) yararlanıyor olarak ya da kurum tarafından gidip gelmeye ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Bu özelliklere sahip olmakla birlikte bir başka belediye sınırına da girmiyor olması gerekmektedir.

Nitekim, dava konusu ihtilafta, davacının görev yeri ve ikameti İzmir Merkezde bulunup merkez belediyeleri sınırları içinde görev yapmakta iken, bir başka belediyenin (Menderes) sınırlarına dahil olan Gümüldür’de görevlendirilmiştir. Öte yandan, Büyükşehir Belediye sınırlarını belirleyen 5216 sayılı kanunun geçici 2. maddesi uyarınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, memuriyet mahalli uygulamasında dikkate alınamayacağından, davacının görev yeri belirlemesinde; Büyükşehir sınırları da esas alınamaz.

Sonuç olarak, davacı bir belediye sınırında kalan yerden başka belediye sınırları içinde kalan yere görevlendirildiğinden memuriyet mahalli dışında görevlendirmenin gerektirdiği hakları alması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle itirazın reddine, itiraz konusu İzmir 1. idare Mahkemesinin 27/09/2011 gün ve E:2011/113, K:2011/ 1199 sayılı kararının yukarıdaki ek gerekçe ile onanmasına 16/02/2012 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.