logo yeni

MESLEKİ KURS GÖREN LİSE MEZUNLARI 1. DERECEYE YÜKSELEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kursLise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirdikten sonra, memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süresi en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında, kursun süresine göre kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi uygulanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

**Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler memuriyete 12. derecenin 2. kademesinden başlamakta ve 3. derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedir.

**Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında, 1 yıllık öğrenim için 1 kademe ve 2 yıldan az olmayan öğrenim içim 1 derece yükselmesi uygulanmaktadır.

**Öğrenim durumları ile hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın, buradan ulaşabileceğiniz haberimizde de açıklandığı üzere bir üst dereceye yükseltilmektedir. 

657 sayılı Kanunun bu düzenlemeleri çerçevesinde konuya bakıldığında, kurs gören memurların eğitim durumu değişmedikçe sadece söz konusu kurs için öngörülen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinin yapılabileceği, ancak eğitim durumu itibariyle yükselinebilecek derecenin değişmeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Örnek Karar:

T.C.

SAMSUN

2.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO   : 2011/992

KARAR NO         : 2013/217

DAVANIN ÖZETİ                      : ... Kadastro Müdürlüğü'nde kontrol memuru olarak görev yapan davacının, intibakının 2.derecenin 6.kademesinden 1. derecenin 4.kademesine yükseltilmemesine ilişkin 01.02.2011 gün ve 2130 sayılı işlemin, lise dengi mesleki okul+2 yıllık mesleki öğrenim (kurs) görenlerin intibaka esas alınacak giriş derecesinin 10.derecenin 1.kademesinden başladığı, 2.derecenin 6.kademesinden 1.derecenin 4.kademesine yükseltilmesi gerektiği iddiaları ile iptali ve; hak ettiği maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI            : Davacının, lise üzeri Tapulama-Kadastro kursu mezunu olarak 12.derecenin I.kademesinden göreve başladığı, kursu bitirmesi nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 36.maddesinin (A) bendinin 12/a fıkrası gereğince kademe ilerlemesi sağlandığı, lise mezunu olarak yükselebileceği en son derece 3 iken 657 sayılı Kanunun 37. Ve; 64.maddelerinden de faydalanarak şuan 2.dereceye yükseltildiği. Yüksek öğretim Kurulu'nun 08.06.1994 tarihli kararı ile iki yıllık kadastro kursundan mezun olanların iki yıllık yükseköğrenim görmüş sayılmalarının uygun görülmediğine karar verildiği. 1.derecenin 4.kademesine yükseltilmesinin mevzuat hükümlerine göre mümkün olmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren ... 2.İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava. ... Kadastro Müdürlüğü’nde kontrol memuru olarak görev yapan davacının, intibakının 2. derecenin 6.kademesinden 1. derecenin 4. kademesine yükseltilmemesine ilişkin 01.02.2011 gün ve 2130 sayılı işlemin iptali ve hak ettiği maaş faiklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Kanunun 36/A maddesinde, lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin 12.derecenin 2.kademesi ile göreve başlayacağı ve en son 3.dereceye kadar, lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya; ortaokul üstü en az 5.yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin 10.derecenin 1.kademesinden başlatılıp, en son 2.dereceye kadar yükselebilecekleri, 36/A-12-a maddesinde; memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında: 1 yıllık öğrenim için 1 kademe 2 yıldan az olmayan öğrenim içim 1 derece yükselmesi uygulanacağı, aynı maddenin 36/B-2 maddesinde: (A) bendinin 12. fıkrasının (a) şıkkında gösterilenlerin 3.derecenin son kademesine kadar yükselebileceği, 37.maddesinde ise, bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıflan ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltileceği hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, lise üzeri tapulama-kadastro kursu mezunu olan davacının, 27.07.1981 tarihinde teknisyen unvanı ile 12.derecenin 1.kademesinde... Tapulama Müdürlüğü’nde göreve başladığı, görev yaptığı her yıla bir kademe ve her 3 yıla bir derece verilmek suretiyle 3.derecenin 3.kademesine, 657 sayılı Kanun'un 37.maddesinden de yararlanarak 2.derecenin 6.kademesine geldiği görülmekte olup, davacı tarafından her ne kadar 2 yıl süreli tapulama-kadastro kursunu bitirmesi nedeniyle "Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya; Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin 10.derecenin 1.kademesi olarak başlatılıp, en son 2.dereceye kadar yükselebilmesi" hükmünden yararlandırılması gerektiği iddia edilmekte ise de, 657 sayılı Kanun'un 36/B-2. maddesinin, "(A) bendinin 12. fıkrasının (a) şıkkında gösterilenlerin 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilir." hükmü karşısında, lise mezunu olan ve 657 sayılı Kanun'un 36/A-12-a maddesinden yararlanan davacının, yükselebileceği derece en son 3.derece olup. (657 sayılı Kanun'un 37. maddesinden yararlandığı için 2. derece), 1.derecenin 4.kademesine intibakının yapılması mümkün olmadığından, davacının bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu işlem hukuka uygun olduğundan, davacının maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi isteminin de reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 137,40 Tl yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 26.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.