logo yeni

RESMİ YAZIŞMA USULÜNE AYKIRI DAVRANAN MEMURUN TAYİNİ ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

elektronik-yazismaGörev mahallinde kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslar ile resmi yazışma usullerine uygun hareket etmeyen memurun, kurumun başka il teşkilatına naklen atanması kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun bulundu.

Bir kurumda bilgisayar imletmeni olarak görev yapan memurun, hakkındaki bir şikayet üzerine yürütülen soruşturma sonucunda il dışına naklen atamasının yapılması nedeniyle açılan davaya bakan Mahkeme özetle;

-Kamu görevlilerinin güvenilirliklerinin tespitinde, alındıkları görevlerini yürüttükleri sıradaki davranışlarının tek ölçüt olmadığını; bu kişilerin kendilerine olan güveni sarsmayacak ve kamu hizmetinin kendilerine emanet edilmesinde kuşkuya yol açmayacak tarzda dürüstlük ve kamu yararı anlayışına uygun davranmalarının esas olduğu,

-Başvuru istem belgesine işlemin gecikmesi ile ilgili açıklamayı yazıp ilgilisine imzalattırmayan memurun,  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan yazışmalara ilişkin Evrak Dosya ve Arşiv genelgesinde belirtilen hususlara ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine aykırı davranıldığı 

değerlendirmesinde bulunarak, memurun bu sebeple il dışına isteği dışında naklen atanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmediğine Karar verdi.

Söz konusu Karar

 T.C.

ANKARA

5. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/1275

KARAR NO: 2013/420

DAVACI :            

DAVALI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /ANKARA

DAVANIN OZETI              : Çankaya Tapu Müdürlüğü'nde Bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Afyon ili Şuhut İlçesi Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Davalı idarece, dava konusu atama işlemine dayanak teftiş raporu neticesi; davacıya 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildiği, açılan davanın reddedildiği sonuçlandığı, dolayısıyla dava konusu işlemin somut gerekçelere dayalı olduğu, tesis olunan naklen atama işleminin kamu yararı  ve hizmetin gereklerine uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

                                                  TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 5. idare Mahkemesi'nce taraflara önceden duyurulan 22.03.2013 tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekili.......... geldiği, davalı idareyi temsilen Hukuk Müşaviri.................. geldiği görülerek taraflara usulüne uygun söz verilip dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek işin gereği görüşüldü:          

Dava, Çankaya Tapu Müdürlüğü'nde Bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Afyon İli Şuh ut İlçesi Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesinde; "Kurumlar görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde üst kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler" hükmü yer almıştır.

Devlet memurlarının nakli, ilke olarak kamu hizmetinin iyi işlemesi, idarenin fonksiyonlarını rasyonel ve verimli olarak yerine getirmesi için tesis edilen idari bir işlemdir. Kamu personelinin aynı hizmet örgütü içindeki başka bir yere veya göreve, görev ve unvan eşitliği gözetmeden naklen tayin edilmesinde göz önüne alınacak temel amaç "hizmet gereğidir. Memurun asli görevi kamu hizmetini yürütmek olduğuna göre, memurun naklinde göz önüne alınacak temel ilke de, kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesi amacının sağlanması olmalıdır. Naklen atama müessesesi bir disiplin cezası değildir. Çünkü disiplin cezası kamu personeline bulundukları kurumun çalışma düzenine aykırı davranışları nedeniyle verilip gelecek için uyarıcı etkilerde bulunmak amacını güder ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil nedeniyle aynı zamanda, naklen atama işlemi tesis edilmesi, ikinci bir ceza olarak algılanamaz.

Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara İli Çankaya İlçesi Tapu Müdürlüğünde bilgisayar imletmeni olarak görev yapmakta iken aralarında davacının da bulunduğu Çankaya ilçesi Tapu Müdürlüğü personeli hakkında yapılan şikayetler üzerine Genel Müdürlük tarafından müfettiş görevlendirilerek şikayetler müfettiş tarafından incelenerek konuya ilişkin 05.03.2012 tarih ve 1 sayılı inceleme raporu ile 19.02.2012 tarih ve 6 sayılı ön inceleme raporları tanzim edilmiş ve gereği için İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirilerek disiplin soruşturması başlanarak disiplin amiri tarafından aylıktan kesim cezası verildiği, aylıktan kesme cezasına karşı Ankara 2. idare Mahkemesinde açılan dava 21.12.2012 tarih ve E:2012/1262, K:2012/2337 sayılı kararıyla reddedildiği, idari yönden ise, il dışında görevlendirilmesi gerektiğinin teklif edilmesi sonucu, Bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığı Çankaya Tapu Müdürlüğünde, aynı unvanla Afyon İli Şuhut İlçesi Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.    Kamunun maddi ve manevi varlıklarının kendilerine teslim edilmesi, bu varlıkları en verimli şekilde kullanma ve geliştirme, kamu hizmetini hukuka, çağdaş toplumun gereklerine ve bilime uygun olarak yürütme görevlerinin kendilerine verilmesinden dolayı kamu görevlilerinin şüphelerden uzak bulunmaları zorunludur.

Kamu görevlilerinin güvenilirliklerinin tespitinde dava konusu işlemle alındıkları görevlerini yürüttükleri sıradaki davranışları tek ölçüt değildir. Bu kişilerin kendilerine olan güveni sarsmayacak ve kamu hizmetinin kendilerine emanet edilmesinde kuşkuya yol açmayacak tarzda dürüstlük ve kamu yararı anlayışına uygun davranmaları esastır.

Buna göre; kamu görevlilerine ilişkin işlemlere karşı açılan davalarda, idarece bu kişilerin bir takım eylemlerinin ileri sürülmesi karşısında, mahkemelerce bu iddiaların kanıtlanıp kanıtlanmadığı da saptanarak, bu eylemlerin irdelenmesi ve kamu görevlisinin güvenirliğini ne şekilde zedelediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Olayda, davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinde açılan dava 21.12.2012 tarih ve E:2012/1262, K:2012/2337 sayılı kararı ile "davacı soruşturmanın zamanaşımına uğradığını, hem 11 idare Kurulunca soruşturma izni verilmediği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, tekerrür hükümlerinin hatalı uygulandığını iddia etmişse de; yapılan soruşturmada 09.01.2012 tarih ve 923 yevmiye nolu intikal işleminde hak sahibinin tespitinde tereddütte düşülmesi      nedeniyle Çankaya Nüfus Müdürlüğüne 03.01.2012 tarihinde yazı yazıldığı, ancak yazı müdürlük giden evrak defterine kaydedilmeden Erkan Koç'a elden verilmek suretiyle Çankaya Nüfus Müdürlüğüne gönderildiği ve vatandaşın yazının cevabını elden getirdiği, 20.01.2012 tarih ve 3193 yevmiye işleminde de Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesine yazılan 19.01.2012 tarihli yazının yine giden evrak defterine kaydedilmeden gönderildiği, elden takipli olarak yazılıp giden evrak defterine kaydedilmeden gönderilmesinin vatandaş tarafından yanlış anlaşılmalara neden olacağından Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan yazışmalarda 2010/20 sayılı Evrak Dosya ve Arşiv genelgesinde belirtilen hususlarda ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe ayrıca başvuru istem belgesine işlemin gecikmesi ile ilgili açıklamayı yazıp ilgilisine imzalattırmayarak 2010/21 sayılı Genelgeye aykırı davrandığı hususunda istenen savunmasında mesai bitimine yakın saat olduğundan evrak verilmesinde sayı, alınmaması hususunda ihmale düşüldüğünü, iyi niyetli olarak işlemlerin hızlı şekilde yürümesi için genel egelere biçimsel olarak uymakta eksiklik gösterdiğini ileri sürmüş ise de, anılan hususlar görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu davranmasını ortadan kaldıracak nitelikte gerekçeler olmadığı gibi genelge ve Resmi yazışma usullerine riayet edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği hususu da göz önünde bulundurulduğunda, davacının sabit görülen bu eylemleri nedeniyle Afyon ili,Şuhut ilçesi Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir.  

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 211,90-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi uyarınca belirlenen 1.320,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 22/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.