logo yeni

VAZİFE MALULÜNÜN EMEKLİLİĞİ GERİ ALINABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekliGeçirdiği kaza sonucunda düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak hakkında malulen emeklilik işlemi uygulanan Devlet memurunun, aynı raporun bir yıl sonra yeniden incelenmesi neticesinde emekliliğinin iptaline karar verilmesinin, idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Örnek olay:

Görev yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu oluşan rahatsızlığına bağlı olarak hakkında düzenlenen “aktif polislik" yapamaz şeklindeki sağlık kurulu raporunu inceleyen Emekli Sandığı Sağlık Kurulu tarafından "arızasından vazife malulüdür" şeklinde verilen karara istinaden polis memuru emekliye sevk edilmiştir. Emekli Sandığı atadan bir yıla yakın bir süre geçtikten sonra aynı sağlık kurulu raporunu yeniden incelemiş ve bu defa da memurun "malul olmadığına" karar vermiştir.

Emekli Sandığının sağlık raporuna ilişkin ikinci kararına karşı açılan davaya bakan Mahkeme; emekliye sevk işleminde açık bir hata bulunmadığı gibi, davacının gerçek dışı beyan veya hilesinin de söz konusu olmadığını, mevzuat hükümlerine uygun olarak emekliye sevk edildikten sonra, bu kez yoruma ilişkin değerlendirmelerle davacının malul olmadığı sonucuna varılarak emeklilik işleminin iptal edilmesinde idari istikrar, hukuki güvenlik ilkelerine ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı değerlendirmesinde bulunarak dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.

İdare Mahkemesinin bu kararı Danıştay 11. Dairesi tarafından da onanmıştır.

Danıştay 11. Dairesinin ilgili Kararı

T.C.

D A N I Ş T A Y

Onbirinci Daire

Esas No : 2007/9376

Karar No : 2008/6993

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü)

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : …

Vekilleri : Av…

İsteğin Özeti : Polis memuru olarak görev yapmakta iken, vazife malulü olarak emekliye ayrılan davacının, yaklaşık bir yıl sonra sakatlık durumu tekrar incelenerek bu kez malul olmadığı sonucuna varılıp, hakkındaki vazife malullüğü kararının geri alınması yolunda tesis olunan işlemin iptali istemiyle açtığı dava sonunda, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 4.7.2007 gün ve E:2006/271, K:2007/1007 sayılı kararıyla; davacının 1991 yılında Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevli bulunduğu sırada geçirdiği kaza sonucu oluşan rahatsızlığına bağlı olarak hakkında düzenlenen "aktif polislik" yapamaz yolundaki sağlık kurulu raporunu inceleyen Emekli Sandığı Sağlık Kurulunun, "arızasından vazife malulüdür" şeklindeki kararına istinaden kurumunca emekliye sevk edildiği, daha sonra Emekli Sandığınca aynı sağlık kurulu raporu tekrar incelenerek bu kez malul olmadığına karar verildiğinin anlaşıldığı, buna göre, olayda açık bir hata bulunmadığı gibi, davacının gerçek dışı beyanı veya hilesi gibi bir durum da söz konusu olmadığı, mevzuat hükümlerine uygun olarak emekliye sevk edildikten sonra, bu kez yoruma ilişkin değerlendirmelerle davacının malul olmadığına sonucuna varılarak tesis olunan işlemde, idari istikrar, hukuki güvenlik ilkelerine ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare vekili tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Abdurrahman Şimşeksoy

Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Handan Yağuş

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen 4.7.2007 gün ve E:2006/271, K:2007/1007 sayılı karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 24.6.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.