logo yeni

MAL ARTIŞINI BİLDİRMEYEN MEMURUN CEZASI İPTAL EDİLMEDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet3“Mal bildirim beyannamesinde”, sahip olduğu hisse senetlerini adet olarak belirtip değerlerini bildirmeyen; mal varlığındaki maaşının 5 katından fazla artış ve değişiklikleri 1 ay içerisinde bildirmeyen; ek mal bildiriminde yer alan malları bir yıl önceki genel beyan döneminde eksik bildiren memur hakkında disiplin cezası verilmesi hukuka uygun bulundu.

Sahip olduğu hisse senetlerinin değerleri ile mal varlığındaki değişiklikleri bildirmeyen ve sahip olduğu malları eksik bildiren memur hakkında, "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" fiilini işlediği gerekçesiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi üzerine açılan davaya bakan Eskişehir 1. İdare Mahkemesi;

**657 Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet memurlarının, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi vermeleri gerekeceği,

**3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre; memurların mal bildiriminde bulunmalarının zorunlu oldu, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde bildirim verilmesi gerektiği, görevlere devam edenlerin sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenileyecekleri, yeni bildirimlerin yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılacağı,

**657 sayılı Kanuna göre; belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamanın, fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulması olarak tanımlanan kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasını gerektireceği

hususlarından hareketle;

1- 2010 yılı genel beyan döneminde beyan edilmeyen malvarlığının bildiriminin yapılmaması eyleminin, beyanda bulunulmadığı sürece devam edeceği ve soruşturma zamanaşımından söz edilmeyeceği,

2- Genel beyan döneminde borç bildirildiği halde, bir yıl sonra verilen ek beyannamede 300.000 TL tutarında mal bildiriminde bulunulması nedeniyle, "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" eyleminin gerçekleşmiş olduğu kanaatine varıldığı

belirtilerek, davacıya bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına ve davanın reddine karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

ESKİŞEHİR

1 İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/762

KARAR NO: 2013/282

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

SAVUNMANIN ÖZETİ: ... Tapu Müdürü olan davacı tarafından 2000 ve 2005 yıllarında adet olarak belirtilen hisse senetlerinin değerlerinin bildirmemek, 300.000TL'ye ulaşan malvarlığındaki artış ve değişikliklerin maaşının 5 katı kadar olduğu ya da değişiklikleri 1 aylık sürede bildirmemek, 22.09.2011 tarihli ek mal bildiriminde yer alan kıymetli kağıt ye altınları 2010 yılı genel beyan döneminde eksik bildirmek sureti ile "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" eyleminin sübuta erdiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(j) maddesi uyarınca 1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile, tecziyesine ilişkin 29.02.2012 tarih ve 12 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Kumlu kararının, davacının usulüne uygun olarak mal bildiriminde bulunduğu, usulsüz olarak yapılan disiplin soruşturmasına dayalı olarak ceza verildiği belirtilerek hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: … Kaymakamlığının davacının … Tapu Müdürü olarak görev yaptığı döneme ilişkin mal birikimi, mal beyanı verip vermediği, para kaynağı ile, şüpheli bir durum olup olmadığı yönünde Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı'na hitaplı yazısı üzerine hakkında yapılan disiplin soruşturması neticesinde düzenlenen 28.12.2011 tarih ve 29 sayılı rapora dayalı olarak, davacının malvarlığındaki artışların genel beyan döneminde beyan edilmediği, soruşturma sırasında beyan edildiği anlaşıldığından ve daha önce de aldığı disiplin cezaları göz önünde bulundurularak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davanın reddinin gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Eskişehir 1. idare Mahkemesince, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, … tapu müdürü olan davacı tarafından, 2000 ve 2005 yıllarında adet olarak belirtilen hisse senetlerinin değerlerinin bildirmemek, 300.000TL'ye ulaşan malvarlığındaki artış ve değişikliklerin maaşının 5 katı kadar olduğu ya da değişiklikleri 1 aylık sürede bildirmemek, 22.09.2011 tarihli ek mal bildiriminde yer alan kıymetli kağıt ve altınları 2010 yılı genel beyan döneminde eksik bildirmek sureti ile "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" eyleminin sübuta erdiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(j) maddesi uyarınca 1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile, tecziyesine ilişkin 29.02.2012 tarih ve 12 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmektedir.

1982 Anayasası'nın 71. maddesinde, "Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir: Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez” hükmü yer almaktadır.

657 Devlet Memurları Kanunu'nun 14. maddesinde, Devlet memurlarının, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verecekleri belirtilmektedir.

Aynı Kanunu'nun 125. maddesinin 1. fıkrasının D bendinin (j) alt, bendinde; belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulması olarak tanımlanan kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasını gerektiren eylemler arasında sayılmıştır.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 2. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunmak zorunda oldukları; 6. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde verilmesinin zorunlu olduğu, 7. maddesinde, bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenlerin, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenileyecekleri, yeni bildirimlerin yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılacağı hükümlerine yer verilmektedir..

Dava dosyasında yer alan 28.12.2011 tarih ve 29 sayılı soruşturma raporu ile diğer bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, 28.02.2012 tarihinden itibaren … Tapu Müdürü olarak görev yapmakta olan davacının, … Tapu Müdürü olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak mal birikimi, mal beyanı verip vermediği, para kaynağı ile şüpheli bir durum olup olmadığı yönünde Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı'na hitaplı …Kaymakamlığı yazısı üzerine hakkında disiplin soruşturmasına başlanıldığı, soruşturma kapsamında davacının adli makamlara yansıyan şikâyeti üzerine 09.08.2011 tarihinde dolandırılarak 61.079 TL'sini üçüncü şahıs banka hesabına yatırdığı ve anılan parayı geri alamadığı yatırım hesaplarındaki 300.000 TL tutarındaki mal varlığındaki değişimlerin sürelerinde, nihayet 2010 yılı genel beyan döneminde gösterilmediği, söz konusu durumla ilgili olarak disiplin soruşturması sırasında bildirimde bulunduğunun ortaya konulduğu anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı tarafından, disiplin soruşturmasında zamanaşımı bulunduğu belirtilmekte ise de, 2010 yılı genel beyan döneminde beyan edilmediği anlaşılan malvarlığının bildiriminin yapılmaması eylemi, beyanda bulunulmadığı sürece devam edeceğinden, soruşturma zamanaşımından söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının 2010 yılı genel beyan döneminde banka hesabında 20.000 TL, 5.000-TL borç beyan ettiği ancak disiplin soruşturmasına başlanıldıktan sonra verilen 22.09.2011 tarihli belge ile yaklaşık 300,00 TL tutarında mal bildiriminde bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacı tarafından mevzuatta belirlenen sürelerde mal bildiriminde bulunulmamak sureti ile "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" eyleminin sübuta erdirildiği kanaatiyle, davacıya bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Her ne kadar, davacı tarafından 3628 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan devam eden kovuşturmasında suçun unsurları oluşmadığından … Cumhuriyet Başsavcılığının 14.02.2013 tarih ve … numaralı kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de, 657 sayılı Kanun'da yer alan bir yükümlülüğü "usulüne uygun olarak" yerine getirmediği dosya kapsamından anlaşılan davacıya ceza yargısında hüküm giymese dahi disiplin cezası verilebileceği tabiidir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 135,70 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı K.H.K.'nın 6. ve 14. maddeleri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesini müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere 05/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.