logo yeni

DİSİPLİN CEZASINI VEREN AMİRİN İTİRAZI DA GÖRÜŞMESİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

amir657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uyarınca disiplin amiri tarafından hakkında disiplin cezası verilen memurun, bu cezaya karşı yaptığı itirazı görüşen ve reddeden disiplin kurulunun üyeleri arasında, cezayı vermiş olan disiplin amirinin de yer alması hukuka aykırı bulundu.

Hakkında disiplin cezası uygulanan memur tarafından, cezaya yapılan itirazı görüşerek reddeden disiplin kurulunda, disiplin cezasını vermiş olan disiplin amirinin de yer alması üzerine, itirazın reddi işlemine karşı açılan davaya bakan İzmir 3. İdare Mahkemesi;  disiplin cezasına yapılan itirazın objektif değerlendirilebilmesi için cezayı veren disiplin amirinin itirazı inceleyen disiplin kurulu üyeleri arasında bulunmaması gerekirken, disiplin amiri tarafından verilen cezanın kaldırılması talebine yönelik itirazın incelendiği disiplin kurulu üyeleri arasında itiraza konu cezayı veren disiplin amirinin de bulunması suretiyle reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak, itirazın reddi işleminin iptaline karar verdi.

Söz konusu Karar:

 T.C.

İZMİR

3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/1552

KARAR NO: 2013/726

DAVACI:

DAVALI:TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVANIN ÖZETİ: Tapu müdürü olan davacının, 657 sarılı Devlet' Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin B-g maddesi kapsamında görülen fiili nedeniyle bir alt ceza uygulanmak suretiyle "uyarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 04.05.2012 günlü ve 3663 sayılı işlem ile bu cezaya yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü III. Bölge Müdürlüğü Bölge Disiplin Kurulu'nun 05.06.2012 günlü ve 2012/5 sayılı kararının; hakaret suçunu oluşturacak herhangi bir eyleminin bulunmadığı, disiplin kurulunda cezayı veren üyeninde yer almasının usule aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında düzenlenen 18.04.2012 tarihli ve 481 sayılı inceleme raporundaki tespitler doğrultusunda tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:

Dava, tapu müdürü olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin B-g maddesi kapsamında görülen fiili nedeniyle bir alt ceza uygulanmak suretiyle "uyarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 04.05.2012 günlü ve 3663 sayılı işlem ile bu cezaya yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü III. Bölge Müdürlüğü Bölge Disiplin Kurulu'nun 05.06.2012 günlü ve 2012/5 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet memurları Kanununun 125.maddenin B bendinin (g) alt bendinde; "İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak," fiili kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde ise, tapu müdürlüğü unvanı uzman unvanından daha üst görev olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin; "Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar" başlıklı 6. maddesinde , "Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar." kuralı yer almıştır.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik kuralı ile disiplin kurullarının oluşumunun objektif ve tarafsız olarak belirlenmesinin amaçlandığı dikkate alındığında, disiplin cezası veren disiplin amirinin bu cezanın itirazını inceleyen disiplin kurulu toplantısında da yer almasının anılan yönetmelik hükmünün amacı ile bağdaşmayacağı tabiidir.

Disiplin amirinin suç sayılabilecek bir eylem, işlem, tutum ve davranışta bulundukları öğrenilen personel hakkında suçun karşılığında öngörülen cezanın ağırlığı göz önünde tutularak vereceği bir soruşturma emri ile muhakkik görevlendirilerek soruşturma başlatılması, bu soruşturma sırasında varsa iddia sahipleri ile tanık ifadeleri alınarak, gerekli araştırma, inceleme ve tespitlerde bulunulması, soruşturma sonucunda somut olayın değerlendirilerek, adli, idari ve disiplin yönünden kamu görevlisi hakkında muhakkik kanaat ve tekliflerinin de yer aldığı bir soruşturma raporu hazırlanması, kamu görevlisi hakkında isnat edilen suç konusu eylem, işlem, tutum ve davranışlar tek tek bildirilerek savunmasının alınması, tüm bunlardan sonra yetkili amir ve kurullarca yukarıdaki bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyası incelenerek bir karar verilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlığa konu olayda, verilen dilekçeler üzerine davalı idarenin Bölge Müdürlüğünce davacının görev yaptığı Tapu Müdürlüğü ile ilgili gerekli incelemelerin yapılarak sonucundan bilgi verilmesinin uzmandan istenildiği, uzman tarafından şikayet dilekçelerine konu fiillerin incelendiği ve inceleme raporu hazırlandığı, inceleme sonucu önerilen cezanın Bölge Müdürlüğünce savunmasının alınması suretiyle davacıya 04.05.2012 günlü ve 3663 sayılı işlemle verildiği, bu cezanın davacıya tebliğ üzerine yapmış olduğu itirazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü III. Bölge Müdürlüğü Bölge Disiplin Kurulu'nun 05.06.2012 günlü ve 2012/5 sayılı kararıyla reddedildiği ve bakılmakta olan davanın açıldığı, öte yandan, cezaya yapılan itirazı inceleyen disiplin kurulu üyeleri arasında cezayı veren bölge müdürünün de imzasının bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacı hakkında soruşturma yapanın müfettiş ya da davacı ile eş ya da daha üst unvanda görev yapıyor olması gerektiğinden davacıdan daha alt unvanda görev yapan uzman tarafından hazırlanan inceleme raporuna dayalı olarak verilen disiplin cezasına hukuka uyarlık görülmemiştir.

Diğer taraftan, disiplin cezasına yapılan itirazın objektif değerlendirilebilmesi için cezayı veren disiplin amirinin itirazı inceleyen disiplin kurulu üyeleri arasında bulunmaması gerekirken, disiplin amiri olan bölge müdürü tarafından verilen cezanın kaldırılması talebine yönelik itirazın incelendiği disiplin kurulu üyeleri arasında itiraza konu cezayı veren bölge müdürünün bulunması suretiyle reddedilmesinde de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 89,30-TL yargılama giderinin davalı idare tarafından "davacıya ödenmesine, 2577 sayılı Kanunun 31/1 maddesinin atıfta bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 333. maddesi uyarınca hükmün kesinleşmesinden sonra artan posta ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 23/05/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurunyeri 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.