logo yeni

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMURUN ÖLÜMÜ HALİNDE EKSİK ÖDENEN AYLIKLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gorevden-uzaklastirmaGörevden uzaklaştırılmış bulunan memurun bu dönem içerisinde ölmesi halinde, açıkta geçirdiği sürelerde eksik ödenen aylıkların, memurun mirasçılarına ödenebilmesi için, davaya ilişkin kesin hüküm niteliğinde bir karar verilmesi gerektiğine hükmedildi.

Bir kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken,  Sincan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması nedeniyle 28.07.2004 tarihinde görevinden uzaklaştırılan ve 04.05.2011 tarihinde vefat eden memurun mirasçıları, memurun açıkta geçirdiği 28.07.2004-18.04.2005 tarihleri arasındaki sürede maaşından 1/3 oranında kesilen tutarın iade edilmesini istemişlerdir.

Bu talebin ilgili kurum tarafından reddedilmesi üzerine açılan davaya bakan Ankara 3.İdare Mahkemesi; her ne kadar davacılar tarafından, memurun vefat etmesi nedeniyle davanın düştüğü ve kesilmiş olan aylıkların iddia edilmesi gerektiği iddia edilmekteyse de, memurların aylıklarının kesilmiş olan üçte birinin kendilerine ödenebilmesi için;

-Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilmesi

-Yargılamanın men'ine veya bereatine karar verilmesi

-Hükümden evvel haklarındaki kovuşturmanın genel af ile kaldırılması

-Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezasının ertelenmesi

hallerinden birinin söz konusu olması ve ilgili kararın kesinleşmesi ile görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmış olması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, ölmüş olan memur hakkında dava sonunda ceza hükmü kurulmayacak olsa bile, memurun davaya konu fiilleri işleyip işlemediği belli olacağından, maaşın kesilen kısmının ödenmesi talebinin reddedilmesinde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediğine karar verdi.

Söz konusu Karar

3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2011/2064

KARAR NO: 2013/113

DAVACI:

DAVALI: … Genel Müdürlüğü / ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Davacıların murisinin Ankara ili … Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Sincan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığından 28.07.2004 tarihinde görevinden uzaklaştırıldığından davacılar tarafından murislerinin açıkta geçirdiği 28.07.2004-18.04.2005 (8 ay 21 gün) eksik ödenen tarihleri arasındaki maaşından 1/3 oranında kesilen tutarın iade edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine dair 05.08.2011 tarih ve 01.21900-S/20421 sayılı davalı idare işleminin; murisleri E. K.’un 04.05.2011 tarihinde vefat ettiğinden devam eden dava nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların ödenmemesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davanın süresinde açılmadığı, davacı hakkında Sincan 1 .Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2007/124 esas sayısına kay den açılan ceza davasının halen devam ettiği, davacının daha önceden kesilmiş üçte bir tutarındaki aylığının, ceza davasının kesinleşmesi beklenilmeden ödenmesinin mümkün olmadığı ileri sürülerek davanın reddinin gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi Hâkimliği’nce toplam istenilen para miktarının 2776 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilen 25.000,00 TL sınırının altında olduğu görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava, davacıların murisinin Ankara ili … Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Sincan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığından 28.07.2004 tarihinde görevinden uzaklaştırıldığından davacılar tarafından murislerinin açıkta geçirdiği 28.07.2004-18.04.2005 (8 ay 21 gün) eksik ödenen tarihleri arasındaki maaşından 1/3 oranında kesilen tutarın iade edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine dair 05.08.2011 tarih ve 01,21900-S/20421 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137.maddesinde; görevden uzaklaştırmanın, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğu, görevden uzaklaştırma tedbirinin, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabileceği, 141.maddesinde; görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alman memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisinin ödeneceği, bu gibilerin bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edecekleri, 142.maddesinde; soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbirinin, görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar tarafından derhal kaldırılacağı, 143.maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte birinin kendilerine ödeneceği ve görevden uzakta geçirdikleri sürenin, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmının, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirileceği, 143.maddesinde; Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce: a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenlerin b) Yargılamanın men'ine veya bereatine karar verilenlerin c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanların ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenlerin, bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılacağı, 145.maddesinde de görevden uzaklaştırmanın bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebileceği, bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memurun görevine başlatılacağı, belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacıların murisinin Ankara ili ... Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken hakkında Sincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında açılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar 28.07.2004 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı ve 18.04.2005 tarihinde emekliye ayrıldığı, Sincan l.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2007/124 esas sayısına kay den açılan ceza davasının halen devam ettiği, görevden uzaklaştırma nedeniyle açıkta geçirdiği süre boyunca 1/3 oranında maaşından kesilen tutarın ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun davalı idarece reddi üzerine iş bu bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Görevden uzaklaştırma, ilgililer hakkında yapılacak soruşturmanın esenliğini sağlamak amacıyla uygulanan geçici bir işlem olup, bir memurun görevden uzaklaştırabilmesi için hakkında soruşturma açılması veya mahkemelerce cezai kovuşturma yapılması ve ilgilinin iş başında kalmasının gördüğü kamu hizmeti ve soruşturmanın selameti bakımından sakıncalı bulunması gereklidir. Sakıncanın hangi hallerde doğacağı kanunla belirtilmediğine göre bunun tespitinde idareye takdir hakkı tanınmış bulunmaktadır.

Bu durumda, her ne kadar davacılar tarafından E. K.'un vefat ettiğinden Ceza Kanunu uyarınca davanın düştüğünden aylıkların iade edilmesi gerektiği iddia edilmekte ise de, yukarıda anılan mevzuat uyarınca memurların aylıklarının kesilmiş olan üçte birinin kendilerine ödenebilmesi için; Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilmesi veya Yargılamanın men'ine veya bereatine karar verilmesi veya Hükümden evvel haklarındaki kovuşturmanın genel af ile kaldırılması veya Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezasının ertelenmesinin yanında bu kararların kesinleşmesinin gerektiği, açık olup, davacıların murisinin vefat etmesine rağmen ise hakkında açılan davanın Sincan l.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2007/124 esas sayısına kayden açılan ceza davasının halen devam ettiği, dava sonucunda davacıların murisi hakkında dava sonunda ceza hükmü kurulmayacak olsa da E. K.'un söz konusu fiilleri işleyip işlemediği belli olacağından ayrıca Kanunda sayılan haller yanında kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı anlaşıldığından, davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan yargılamanın sonunda E. K. hakkında isnat edilen fiilleri işlemediğinin anlaşılması halinde Sincan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2007/124 esas sayısına kayden açılan davada karar verilmesi üzerine Kanunda sayılan hallerin oluşması üzerine tekrar başvuruda bulunabilecekleri açıktır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 82,30-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, A.A.Ü.T. Uyarınca takdir edilen 660,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra artan posta ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere 30.01.2013 tarihinde karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.