logo yeni

KİŞİLERE VERİLEN ZARARLARI İLGİLİ MEMURUN ÖDEMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas2Devletin herhangi bir sebeple tazminata mahkûm olması halinde, buna sebep olan kamu görevlilerinin söz konusu tazminatı ödemesinin zorunlu hale getirilmesi ve sorumlu personele rücu etme işleminin gerçekleştirilmediği durumlarda da tazminatın Başbakan ve ilgili Bakan tarafından ödenmesinin sağlanması amacıyla Kanun Teklifi verildi. 

Milletvekili Alaattin YÜKSEL ve 3 Milletvekili arkadaşının imzasını  taşıyan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin; Anayasa’nın 129 ncu maddesindeki tüm açıklığa ve kesinliğe rağmen 657 sayılı Kanunda muğlak bir şekilde düzenlenmiş olan, Devletin ödemek zorunda kaldığı tazminatların ilgili personele rücu edilmesi konusuna açıklık getirilmesi amacıyla verildiği belirtildi.

Teklifin kabul edilmesi halinde;

**Kişilerin, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı ilgili kurum aleyhine açtıkları davalar sonucu Kurum tarafından ödenecek tazminatın 3 ay içinde sorumlu personele ödettirilmesi zorunlu olacak. 

**Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, cezai takibat sonucu beklenmeden hak sahibine Kurum tarafından ödenen miktarın 3 ay içinde sorumlu personele ödettirilmesi zorunlu olacak.

**İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatların sorumlu personele rücu edilememesi durumunda, bu tazminat suçun meydana geldiği sıradaki Başbakan ve ilgili Bakan tarafından ödenecek. 

Söz konusu Teklifi

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, tazminatın ödenmesinden sonraki 3 ay içinde sorumlu personele rücu etmek zorundadır.”

Fıkranın mevcut hali: “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

MADDE 2- 14/7/1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkra hükümleri çerçevesinde tazminatın sorumlu personele herhangi bir nedenle rücu edilememesi durumunda tazminat, suçun meydana geldiği sırada Başbakanlık görevini yürüten kişiye ve ilgili Bakana rücu edilir.”

Fıkranın mevcut hali: “İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” 

MADDE 3- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.