logo yeni

TEKNİK PERSONEL İKTİSAT BÖLÜMÜNÜ BİTİRİRSE EK GÖSTERGESİ NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lisans egitimiTeknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev yapan personelin, lisans eğitimini İktisat bölümünde tamamlaması halinde, hakkında uygulanacak ek gösterge konusunda mahkeme kararları arasında da farklılıklar görülebilmektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda “kontrol memuru” olarak görev yapmakta iken İktisat Fakültesinin İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamlayan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadro unvanları için belirlenmiş olan ek göstergelerden  “b) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre …, Ekonomici … unvanını almış olanlarla … Okulu mezunları,” kısmında belirtilen ek göstergelerden yararlanma isteğiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada;

Konya 1. İdare Mahkemesi 26.2.2008 tarihli ve E:2007/954, K:2008/229 sayılı Kararıyla;

**(I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (b) bendinde yer alan ek göstergeden yararlanmak için teknik hizmetler sınıfında bulunmanın ve en az dört yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak belirtilen unvanlardan birini almış olmanın yeterli olduğu,

**Bu unvana ilişkin kadrolarda bulunmanın bir koşul olmadığı

düşüncesinden hareketle, ekonomist kadrosunda görev yapmamakta olmaları nedeniyle bu kişiler için öngörülen ek göstergeden yararlanılamayacağı yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedilmiştir.

Bu Karar üzerine ilgili personel hakkında, ek gösterge cetvelinde (Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (b) bendinde derecesine uygun) ekonomist unvanı için belirlenen ek gösterge uygulanmıştır.

Danıştay 2. Dairesi 07.05.2012 tarihli ve E:2008/8005, K:2012/2461 sayılı Kararıyla;  

(Konya 1. İdare Mahkemesinin söz konusu kararının idare tarafından temyiz edilmesi üzerine)

**Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7.12.2007 tarihli ve E.2005/2, K:2007/1 sayılı kararından söz edilerek, bu Kararda; 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin yanında 43 üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevde-kadroda bulunma koşulunun da) göz önünde bulundurulması gerektiği; buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşıldığının belirtilerek, ek göstergelerin ilgililerin işgal etmekte oldukları kadro unvanına göre tespit edileceğine işaret edilmiş olduğu,  

**İktisat Fakültesi 4 yıllık İktisat Bölümünden mezun olan davacıya, 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi hükmüne göre ekonomiciler için öngörülen ek göstergenin uygulanabilmesi için, belirtilen sınıfta ve mezun olduğu okulun gerektirdiği unvanla ilgili bir kadroya atanmış olması gerektiği,

**Kontrol memuru olarak görev yapan davacıya (I) sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümünün (b) bendinde öngörülen rakamın uygulanması olanağı bulunmadığı

düşüncesinden hareketle, davacının ek gösterge talebinin reddi reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına ve Konya 1. İdare Mahkemesi kararında ise bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığına karar verilmiştir.

Bu Karar, ilgili personele "ekonomist" unvanı için belirlenmiş ek göstergenin uygulanamayacağı yönündedir.

Danıştay’ın söz konusu Kararı için tıklayınız… 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.