logo yeni

2014-2018 YILI MEMUR PLANLAMASI HÜKÜMETİN HEDEFLERİYLE ÇELİŞİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur2Kalkınma Bakanlığınca hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulunda görüşülen ve Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)”, Başbakan imzasıyla Meclis Başkanlığına iletildi.

Planın temel hedefleri ve politikaları arasında “Kamuda İnsan Kaynakları” konusuna da yer verilmiş olup, burada konuya ilişkin durum analizi yapılarak, 2014-2018 yıllarına ait amaç ve hedefler ile uygulanacak politikalardan söz edilmiştir.

Ancak planda yer verilen politikaların bazılarının, Hükümetin uygulamalarıyla şimdiden çeliştiği de görülüyor.

A- DURUM ANALİZİ

1-Kamu personel yönetimi alanında sağlanan şu gelişmelerden söz edildi:

*Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkının tanınması,

*Kamu personelinin izin haklarının iyileştirilmesi,

*Sözleşmeli personele sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı verilmesi,  

*Sicil sistemi kaldırılarak yerine personel bilgi sistemi getirilmesinin öngörülmesi, (bu konuda henüz getirilmiş bir düzenleme olmadığından iyileşmeden söz etmek mümkün değildir)

*Özel sektörden kamu sektörüne geçişi teşvik edecek kolaylıklar getirilmesi.

2-İhtiyacı devam eden hususlar olarak da şunlar belirtildi:

*Kamuda istihdam türleri arasındaki farklıkların giderilmesi,

*Liyakate dayalı ve objektif işe alma ve terfi sisteminin oluşturulması,

*Kısmi zamanlı çalışma imkânlarının geliştirilmesi,

*Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması,

*Kurumlar arası ve kurumların merkez-taşra örgütleri arasında personel dağılımının dengeli hale getirilmesi,

*Kamu çalışanlarının kariyer planlaması ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine erişiminin artırılarak niteliğinin yükseltilmesi

B- AMAÇ VE HEDEFLER

Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesinin temel amaç olduğu belirtildi.

Bu amaç doğrultusunda da, hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

C- İZLENECEK POLİTİKALAR

2014-2018 yıllarında kamu insan kaynakları alanında şu politikaların izlenmesi öngörülüyor:

*Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulacak.

*Kamu sektöründe işe alım ve terfi süreci Iiyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık temelinde iyileştirilecek, çalışanların niteliklerine uygun kariyer planlaması yapılacak.

*Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü istihdamı teşvik edilecek.

*Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacak ve hizmet, personel, ücret ilişkisi daha sağlıklı hale getirilecek.

*Kamu personel sisteminde uygun iş ve kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modeli geliştirilecek.

*Kamu personelinin sayı, nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacak.

*Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu çalışanlarının, mesleki ve temel becerilerini artıran, uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecek.

*Düşük gelirli bölgelerde çalışmayı özendirecek yasal düzenlemeler yapılacak ve özellikle nitelikli ve tecrübeli kamu personelinin merkez- taşra, kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasındaki dengesiz dağılımı giderilecek.

PLAN HÜKÜMETİN HEDEFLERİYLE UYUŞMUYOR

Planda “Kamuda İnsan Kaynakları” konusunda yer alan hususlara bakıldığında, 2014-2018 yıllarında izleneceği belirtilen politikalardan bazıları ile tamamen zıt düzenleme çalışmalarının Hükümet tarafından yürürlüğe konulmak istendiği görülmektedir.

Örneğin, 15 Mayıs’ta Başbakan tarafından Meclise sevk edilen ve halen Meclis gündeminde bulunan Torba Kanun Tasarısı ile AKP Milletvekilleri tarafından 14 ve 18 Haziran tarihlerinde Meclise sunulan Kanun Tekliflerinde yer alan düzenlemelerin yasalaşması halinde, Planda öngörülen;

*Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü istihdamı teşvikinden uzaklaşılacak,

*Kamu sektöründe işe alım ve terfi süreci Iiyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık temelinde iyileştirilmesi yerine, buna zıt şekilde müdür ve üstü kadrolara atamaların farklılaştırılması yoluna gidilmiş olunacaktır.

Planda belirtilen hususlar ile personel düzenlemeleri konusunda atılan mevcut adımların bir kısmının birbirine zıt olması, Plana karşı güven duyulmasını engelleyecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.