logo yeni

TORBA KANUN KARİYER MESLEKLERİN SONUNU MU HAZIRLIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

isten atmaBaşbakan tarafından 15.05.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve halen ilgili alt komisyonlarda bulunan, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun Tasarısı, kurumların “kariyer meslek” diye nitelendirilen kadro unvanlarına ilişkin çeşitli değişiklikler de getiriyor.

Hangi mesleklerde ne tür değişiklikler öngörülüyor?

Kanun Tasarısı ile; uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı, aktüer yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgarî süre üç yıldan iki yıla indirilmekte, yardımcılıktan uzmanlığa geçişte tez hazırlama zorunluluğu kaldırılmaktadır.

Belirtilen yardımcılıklara girişte aranan öğrenim şartı, standart hâle getirilerek “en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kuramsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olma” şeklinde yeniden belirlenmektedir.

Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadroları ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kurul ve üst kurul tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadro veya pozisyonlarına atanmak amacıyla yapılan yeterlik sınavına girmek için zorunlu bulunan tez hazırlama süreci kaldırılmakta, uzmanlığa atanmada aranan yabancı dil bilme şartı zorunlu olmaktan çıkarılarak ihtiyarî hâle getirilmektedir.

Kariyer mesleğin yapısı bozuluyor 

Uzmanlaşmanın anlamını yitirdiği ve “kariyer meslekler” sisteminin bozulmasına yol açan süreç esasen 6111 sayılı Torba Kanun ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemelerle başlatılmıştır. Bu defa ise uzmanlaşma için ana unsur olan meslek mensuplarının yetiştirilmelerindeki süre daraltılmak ve tez süreci kaldırılmak suretiyle kariyer mesleğe özgü yapı iyice bozulmaktadır. Uzmanlaşmanın anlamını yitirdiği ve “kariyer meslekler” sisteminin bozulmasına

Kamuda istihdam edilenlerin işlevleri açısından değerlendirildiğinde üç tip kamu çalışanından söz etmek mümkündür. Bunlar, daha ziyade kurumun ve çalışanların sağlıklı hizmet verebilmesine yardımcı olmak üzere hizmet veren görevliler; bürokrasinin kayıt, yazışma, gibi karar verici mekanizmaların talimatları doğrultusunda hareket eden ve günlük rutin işleri yürüten görevliler; devletin politika belirleme, planlama, karar alma ve denetim gibi temel, belirleyici fonksiyonlarını ifa eden görevlilerdir. Söz konusu görevlilerin her birinin nitelikleri, seçilmeleri, atanmaları ve özlük hakları da bu işlevleri ile uyumlu olarak tanzim edilmektedir ya da edilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 36-A/11 maddesinde sayılan ve “kariyer meslekler” olarak tarif edilen uzman, denetçi, denetmen, müfettiş ve aktüer gibi kadrolarda bulunanların seçilme, atanma ve yetiştirilmelerinin, kendilerinden işlevlerini en iyi şekilde yerine getirme beklentileri ile uyumlu olarak düzenlenmesi şarttır.

Kariyer meslekler ile diğer çalışanlar arasındaki fark ortadan kalkmaktadır 

Oysa yapılan düzenlemeler sayılan kamu görevlilerini, diğer kamu çalışanlarından farksız hale getirmektedir. Tez bir angarya olarak görülmemelidir. Yeterlik sınavı sürecinde mesleki bilginin ölçüldüğünden söz edilebilir.

Ancak tez sürecinin bütünü değerlendirildiğinde, kurumlara ve kişilere araştırma kültürünün ve yetisinin kazandırılması, görev alanları ile ilgili olarak bilimsel tabanlı destek ve araştırma arşivinin oluşturulması, mesleği ile ilgili farklı alan, kişi ve kurumlarla iletişim kurmak suretiyle bakış açısının genişlemesi ve çalışmalarına vizyoner bir anlayış kazandırması bakımından önem arz etmektedir.

Öte yandan, dünya ölçeğinde rekabetçi bir yapının kurulması diğer şartlarla birlikte rekabet edebilir nitelikte personel istihdamı ile mümkün olabilecektir. Yabancı dil bilmek inceleme, araştırma, bilimsel verilere nüfuz etme gibi nedenlerle büyük önem taşımaktadır. Yeni düzenlemeyle yabancı dil bilme şartının kaldırılması, kariyer uzmanlardan beklenen hizmet ile örtüşmediği gibi uluslararası arenada rekabet edebilme şansını da ortadan kaldırmaktadır.

Söz konusu personelin rutin işleri gören personel ile nitelik, seçilme, atanma ve yetiştirilme bakımından birbirine yaklaştırılması ve kapsamın genişletilerek uzmanlığın yaygınlaştırılması, hizmet gereğinden ziyade diğer personelin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Oysa amacın çalışanlara daha fazla mali ve sosyal hak sağlamak olması halinde bunun birden fazla yolunun bulunduğu bilinmektedir. Kariyer sistem tahrip edilmeden de amaca hizmet edilebilecektir. Öngörülen düzenlemelerin yasalaşması halinde, uzun vadede nitelikli uzman personelin kamuda istihdamı ile ilgili sorunları beraberinde getireceği açıktır.

Daha önce tez nedeniyle mağdur olmuş kişilerin durumu

Öte yandan halen stajyer ve yardımcı olarak çalışmakta olanlar Kanunun yürürlüğe girmesi halinde, tez hazırlama ve yabancı dil şartından muaf olacaklardır. Ancak Tasarıda, daha önceki yıllarda tez nedeniyle mağdur olmuş kişilerin tezini verememesine bağlı oluşan mağduriyetleri giderecek bir hükme ise yer verilmemiştir.

Kaynak: tasav.org

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.