logo yeni

MEMURLUĞUN SONA ERMESİNE SEBEP OLAN DİSİPLİN CEZALARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

isten atilma657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen fiil ve halleri işlemeleri halinde, memurlar hakkında disiplin cezası uygulanır ve bu cezalardan bazıları memuriyetle ilişik kesilmesi sonucunu da doğurabilir.

Devlet memurluğunun sona ermesine neden olan disiplin cezaları

1-Aday memur iken

Adaylık süresi içerisinde alınan disiplin cezaları (hangi ceza olursa olsun), memuriyetle ilişik kesilmesi sonucunu doğurur.

2-Asil memur iken

*Devlet memurluğundan çıkarma cezası alma sebebiyle

Memur aşağıda belirtilen fiil ve halleri işlediğinde, hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanır memuriyetle ilişiği kesilir.

-İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

-Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

-Siyasi partiye girmek,

-Özürsüz olarak  bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

-Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

-Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

-Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

-Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

-Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

-Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

-5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. 

*Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alma sebebiyle

Cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde, disiplin cezası gerektiren aynı fiil veya hali 2 nci defa işleyen ya da aynı derecede cezayı gerektiren fakat aynı olmayan fiil veya halleri 3 üncü defa işleyen memura bir derece ağır ceza verilmektedir.

Bu nedenle, aynı fiil sebebiyle 2 defa ya da farklı fiiller sebebiyle 3 defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur Devlet memurluğundan çıkarılır.

Öte yandan, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, hangi filler sebebiyle olursa olsun, 2 defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almaları halinde memuriyetle ilişikleri kesilir. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

-Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

-Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

-Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

-Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

-Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

-Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

-Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

-Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

-Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

-Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

-Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

-Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

-Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

-Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.