logo yeni

BAZI PERSONELE “FİİLİ HİZMET ZAMMI” VE “GÖREV İZNİ” VERİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

fiili hizmet zammiSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile Üniversite Hastaneleri bünyesinde görev yapan memurlara ve diğer kamu görevlilerine fiili hizmet zammı ve görev izni hakkı tanınmasını öngören Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Seyfettin YILMAZ ve Milletvekili arkadaşları tarafından Meclis Başkanlığına sunulan “Sağlık Çalışanlarının Yıpranma Payı, Fiili Hizmet Zammı Ve Görev İzinleri Hakkında Kanun Teklifi”, sağlık çalışanlarının görevleri dolayısıyla maruz kaldıkları olumsuz etkileri azaltmak amacıyla hazırlandı.

Fiili hizmet zammı getiriliyor

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile Üniversite Hastaneleri bünyesinde görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerine, görevleri dolayısıyla fiili hizmet zammı verilmesi öngörülüyor.

Kapsamdaki personelin her 360 günlük hizmet süresi için unvanlarına ve hizmet puanlarına göre hesaplanan orana göre belirlenecek gün sayısı, fiili hizmet süresi zammı olarak hizmet sürelerine eklenecek.

Görev izni verilecek

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile Üniversite Hastaneleri bünyesinde görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerine, ifa ettikleri kamu görevi sebebiyle görev izni verilmesi öngörülüyor.

Görev izninin süresi 1 yılda 15 günü aşamayacak. Görev izninin kullanılması yalnızca çalışanın rıza ile ertelenebilecek.

Usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek

Fiili hizmet süresi zammının hesaplanmasında izlenecek usul ve esaslar ile görev izninin hizmet puanı esasına göre hesaplanması hususu yönetmelikle düzenlenecek.

 

Söz konusu Kanun Teklifi

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YIPRANMA PAYI, FİİLİ HİZMET ZAMMI VE GÖREV İZİNLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

BÌRLNCÍ BÖLÜM

Amaç, Kapsam

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, sağlık çalışanlarının görevleri dolayısıyla maruz kaldıkları olumsuz etkileri elemine etmek amacıyla kendilerine yıpranma payı, fiili hizmet zammı ve görev izni tanınması hususlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanunun amacı, ilgili Kanunlara göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile Üniversite Hastaneleri bünyesinde kamu görevini yürütmekle yükümlü olan memur ve diğer kamu görevlilerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı; Bakanlığa Bağlı Kuruluşlar: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nu; Üniversite Hastaneleri: Kamuya ait Üniversiteler Bünyesinde Yer Alan Hastaneleri; İşyeri: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile Üniversite Hastaneleri bünyesinde yer alıp sağlık hizmeti verilen yerleri; Sağlık Çalışanı: Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Üniversite Hastanelerinde çalışan kamu görevlilerini; Görev izni: Sağlık çalışanlarının ifa ettikleri kamu hizmeti sebebiyle kendilerine bu Kanun ile tanımış olan izin hakkını; Fiili Hizmet Süresi Zammı: Bu Kanunda belirtilen işyerlerinde çalışan kamu görevlilerinin hizmet sürelerine, bu işyerlerinde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için belirlenen prim gün sayılarının eklenmesi suretiyle verilen zammı; ifade eder.

Sağlık Çalışanlarına Tanınmış Olan Haklar

Madde 4- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile Üniversite Hastaneleri bünyesinde yer alan işyerlerinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarına, ifa ettikleri kamu görevi sebebiyle fiili hizmet zammı ve görev izni hakkı tanınır. Söz konusu çalışanların bu haklardan yararlandırılmasında hiçbir ayrıma gidilmez. Ancak belirli kriterler çerçevesinde tanınan görev izni süresi ile fiili hizmet zammı oranı farklılık gösterebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fiili Hizmet Zammı ve Görev İzni

Fiili Hizmet Zammı

Madde 5- Bu Kanunun kapsamı dâhilinde olan sağlık çalışanlarına görevleri dolayısıyla fiili hizmet zammı hakkı tanınır. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları uhdesinde yer alan işyerlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının hizmet sürelerine, bu işyerlerinde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için unvanlarına ve hizmet puanlarına göre hesaplanan orana göre belirlenen prim gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir.

Yukarıda belirtilen fiili hizmet süresi zammının hesaplanmasında izlenecek olan usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenir.

Görev İzni

Madde 6- Bu Kanunun kapsamında olan sağlık çalışanlarına, ifa ettikleri kamu görevi sebebiyle görev izni verilir. Görev izninin süresi 1 yılda 15 günü aşamaz. Görev izninin kullanılması yalnızca çalışanın rızası ile ertelenebilir.

Görev izninin hizmet puanı esasına göre hesaplanması yönetmelikle düzenlenir.

Kanunun Uygulanması

Madde 7- Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte ihtiva ettiği haklar doğmuş olur. Kanunda yer alan hakların sağlık çalışanlarına hangi oranda tanınacağında hizmet puanı kavramı esas alınır.

Bu Kanunun uygulamasına ilişkin çıkması muhtemel anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması için Yönetmelik çıkarılır. Yönetmeliğin çıkarılması Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ayı geçemez. Yönetmelik marifetiyle kullanımı gösterilen haklar, çalışanlara geçmişe etkili olarak tanınır.

Yürürlük

Madde 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılarda "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.