logo yeni

BAZI PERSONEL DÜZENLEMELERİ İPTAL EDİLEBİLİR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesi2Anayasa Mahkemesi, 6 Haziran 2013 tarihinde yapacağı toplantıda, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerinin Anayasaya aykırılığı iddisıyla iptali istemlerini de esastan karara bağlayacak.

Mahkemenin gündemine aldığı dosyalar arasında, kamu çalışanlarını ilgilendiren düzenlemeler de yer alıyor. Bu düzenlemelerden bazıları şöyle:

Maliye Bakanlığı kariyer personeline ilişkin olarak;

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinin iptali de isteniyor. Bu düzenlemelerde şu hususlar yer almıştı:

b) 152 nci maddesinin “II ‒ Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (h) bendinde yer alan “Devlet Bütçe Uzmanları,” ibaresi “Maliye Uzmanları” şeklinde “Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Milli EmlakDenetmenleri” ibaresi “Defterdarlık Uzmanları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümün (i) bendinde yer alan “Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Politikaları Uzmanları,”, “Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları” ve “Milli Emlak Uzmanları,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I ‒ Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendinin sonuna “, Maliye Uzmanları” ibaresi eklenmiş, aynı bölümün (h) bendinde yer alan “Maliye Uzmanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende “Ürün Denetmenleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Defterdarlık Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.

ç) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (b) bendinde yer alan “kazanılmış hak aylıkları birinci derecede” ibaresi “birinci dereceli kadroya atanmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Maliye Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ilişkin olarak;

646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemelerin tümüne yakınının iptali isteniyor.

Rekabet Kurumu Başkanlığına ilişkin olarak;

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “Kurum personelinin statüsü” başlıklı 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların iptali ve ihdası Kurulca yapılır.” şeklindeki cümlelerin iptali isteniyor.

6 Haziran 2013 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

 

İLK VE ESAS İNCELEME RAPORLARI

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2013/61

Eskişehir 4. Sulh Mahkemesi

10.7.1953 günlü, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 15. maddesinin, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Kanun’un 158. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

2

2013/62

Sincan 2. Aile Mahkemesi

22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl...” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

3

2013/63

Kayseri 1. İdare Mahkemesi

11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün (1) numaralı sırasının (g) bendinde yer alan “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü,” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

4

2011/79

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN ile birlikte 114 Milletvekili

7.7.2011 günlü, 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. ve 13. maddelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

5

2011/145

Birleşenler

E.2012/34

E.2012/135

26.9.2011 günlü, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A- İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun'un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,

B- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki Liste’nin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

C- 1- 9. maddesinin,

2- 10. maddesinin,

3- 11. maddesinin,

4- 12. maddesinin,

5- 14. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri…” ibaresinin,

5- 17. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişikliklerin,

b- (4) numaralı fıkrasının (a) bendiyle değiştirilen 11.10.2006 günlü, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 21. maddesinin,

c- (5) numaralı fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (g), (ğ) ve (h) bentleri ile 13.12.1983 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişikliklerin,

6- 19. maddesinin,

iptallerine, Kararname’nin 14. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri…” ibaresi dışında kalan diğer iptali istenen hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

6

2012/105

Danıştay Onüçüncü Daire

7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na, 3.7.2005 günlü, 5396 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 7. maddenin sekizinci fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

7

2013/47

Danıştay Beşinci Daire

7.12.1994 günlü, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 34. maddesinin ikinci fıkrasının “Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların iptali ve ihdası Kurulca yapılır.” biçimindeki ikinci ve üçüncü cümlelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

8

2013/22

Danıştay Onuncu Dairesi

29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a, 24.7.2008 günlü, 5793 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen geçici 8. maddenin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

9

2013/34

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK ile birlikte 127 milletvekili

9.1.2013 günlü, 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun’un 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasınıniptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

10

2013/35

Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi

21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 9. maddesine, 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere, spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacakları haczedilemez ve bu alacaklar devir ve temlik edilemez.” biçimindeki yirminci fıkranın iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.