logo yeni

BİR TORBA KANUN TASARISI DAHA MECLİSE SUNULDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel3Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzası ile Meclis Başkanlığına sunulan “Orman Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” kamu personeline ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Kanun Tasarısında kamu personeline ilişkin yer alan hususlardan bazıları şöye:

1-Orman muhafaza memuru olmak için sözlü sınava da girilecek.

3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna eklenen bir madde ile; ilk defa açıktan atanacak orman muhafaza memurlarının merkezi sınav sonucuna göre çağrılacak 4 kat aday arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre istihdam edilmesi öngörülüyor.

Taslaktaki ilgili düzenleme:“EK MADDE 1-Orman muhafaza memuru olarak atanacaklar; ilgili mevzuatı uyarınca yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenir...”

2- Baş Orman Muhafaza Memuru görevlendirilecek.

3234 sayılı Kanuna eklenen madde ile; asgari on yıllık kıdeme sahip ve Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen nitelikleri haiz orman muhafaza memurlarının, ekip başı olarak Baş Orman Muhafaza Memuru sıfatıyla görevlendirilmesi imkanı da getiriliyor.

Taslaktaki ilgili düzenleme:  “EK MADDE 1- … Orman muhafaza memurları, Genel Müdürlüğe verilen görevlerin etkin, ekonomik, verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla ekipler halinde çalıştırılabilir. Ekiplerde işlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi amacıyla orman muhafaza memurlarından en az on yı1 görev yapmış ve Genel Müdürlükçe belirlenen niteliklere sahi olanlardan birisi birim amiri tarafından Baş Orman Muhafaza Memuru olarak görevlendirilebilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe düzenlenir.”

3-Ders görevi verileceklere, ders saati başına 125,52 TL ödenecek.

Ayrıca Enstitüde ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek eğitim programlarında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilenlere, ders saati başına (1.700XAylık Katsayısı) tutarında ücret ödenecek. (2013 ilk 6 ayı için 125,52 TL)

Taslaktaki ilgili düzenleme: “MADDE 35- (11)Enstitüde ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek eğitim programlarında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilenlere, (1.700) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Başkanlık tarafından belirlenen miktarda, usul ve esaslar çerçevesinde saat başına ders ücreti verilir.”

4-Kamu çalışanları Türkiye Su Enstitüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Kanun Tasarısının kabul edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Türkiye Su Enstitüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenler kurumundan aylıksız izinli sayılacak ve Enstitüde görev yaptıkları sürece mali ve sosyal hakları Enstitü tarafından ödenecek. Enstitüde istihdam edilen kamu görevlilerinin görevleri sona erdiğinde kurumlarında mükteseplerine uygun bir göreve atanabilecek ve bunların Enstitüde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınacak.

Taslaktaki ilgili düzenleme:  “MADDE 35- (10) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (1), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayıları kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan, durumları bu Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin talebi ve kurumlarının muvafakati ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı listede yer alan pozisyon sayısı içinde kalınmak kaydıyla Enstitüde sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu Şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görevde kaldıkları sürece, mali ve sosyal haklarını Enstitüden alırlar. Bu Şekilde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken bu şekilde istihdam edilmeye başlananlar, ilgileri devam eden asıl kadroları esas alınarak bu görevleri sırasında da aynı kapsamda sigortalı kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken bu fıkra çerçevesinde Enstitüde Başkan, Başkan Yardımcısı, Koordinatör, Hukuk Müşaviri veya Uzman olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlanan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir.”

5- Türkiye Su Enstitüsü tarafından ders görevi verileceklere, saat başına 125,52 TL ödenecek.

Ayrıca Enstitüde ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek eğitim programlarında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilenlere, ders saati başına(1.700XAylık Katsayısı)tutarında ücret ödenecek. (2013 ilk 6 ayı için 125,52 TL)

Taslaktaki ilgili düzenleme: “MADDE 35- (11) Enstitüde ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek eğitim programlarında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilenlere, (1.700) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Başkanlık tarafından belirlenen miktarda, usul ve esaslar çerçevesinde saat başına ders ücreti verilir.”

6- Türkiye Su Enstitüsüne yeni personel pozisyonları veriliyor.

Türkiye Su Enstitüsünün danışmanlık, sekreterlik, arşiv, idari, mali ve personele ilişkin işlemlerini yürütmek üzere 2 büro personeli ve 4 destek personeli pozisyonu ihdas ediliyor ve toplam personel pozisyonu sayısı 46’ya yükseltiliyor.

Taslaktaki ilgili düzenleme:  “MADDE 36- 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listeye “Teknisyen” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş ve “Toplam” sayısı “46” olarak değiştirilmiştir.

Büro Personeli 2

Destek Personeli 4"

Türkiye Su Enstitüsünde görev yapacak personelin ücretleri nasıl?

Emeklilik, aylık ve diğer mali hakları bakımından, Enstitü Başkanı için Başkanlığın bağlı olduğu Bakanlık Genel Müdürü; Enstitü Başkan Yardımcısı için Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı; Koordinatörler için Bakanlık Daire Başkanları hakkında uygulanan hükümler uygulanır.

Diğer personelin ücreti ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı personelinin mevcut pozisyon ve sayıları

Başkan

1

Başkan Yardımcısı

1

Politika Geliştirme Koordinatörü

1

Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü

1

İdari ve Mali İşler Koordinatörü

1

Hukuk Müşaviri

2

Uzman

32

Teknisyen

1

Toplam

40

Tasarıyla bu pozisyonlara;2 adet Büro Personeli ve 4 adet Destek Personeli ilave ediliyor.

Kanun Tasarısı Taslağı için TIKLAYINIZ... 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.