logo yeni

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN HUSUSLAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

toplanti2Devlet memurluğuna atanma konusunda Devlet Personel Başkanlığına vatandaşlardan gelen taleplerin önünü kesme amacıyla hazırlandığı izlenimi veren “Kamu Personeli Genel Tebliği”nde bazı hatalı ve yetersiz ifadeler de yer alıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulunmak amacıyla çıkarıldığı belirtilen “Kamu Personeli Genel Tebliği-Sıra No:4” Resmi Gazete’de 24 Mayıs Cuma günü yayımlanmıştı. (Tebliğ için tıklayınız…)

Tebliğde göze çarpan hususlardan bazıları şöyle:

1-İlk defa Devlet memurluğuna girişe ilişkin tüm haller açıklanmaya çalışılırken, "istisnai kadrolara sınavsız atanmadan" hiç söz edilmedi.

İlk defa Devlet memurluğuna alınacakların KPSS’ye girmeleri gerektiği ısrarla vurgulanırken, istisnai kadrolar olarak bilinen ve KPSS’ye girmeden Devlet memuru olmaya imkan veren düzenlemeden söz edilmemiştir.

2-Emeklilerin yeniden memur olması konusu açıklanırken, "sadece mevzuatı belirtmek" açıklama sayıldı.

Tebliğde, açıklama denilen ifadeler, kanun maddelerinden söz etmekten ibaret kalmıştır. Emeklilerin memuriyete dönüşü konusundaki mevzuat düzenlemelerinin çelişkili ifadeler içermesinden olsa gerek, sanki konuya ilişkin açıklama yapmaktan özellikle kaçınılmıştır.

Yapılan açıklamadan hiçbir şey anlaşılmadığı gibi, “emekliler yeniden memur olabilir mi?” konusuna getirilen açıklamada, “ilgili mevzuata bak” der gibi bir yaklaşımda bulunulmuştur.

3-Haklarında bazı suçlardan ceza soruşturması yapılan ve/veya bu suçlardan mahkum olan devlet memurları hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması konusu açıklanırken;

-657 sayılı Kanunun 48/A/5 maddesinde sayılan halin disiplin cezası verilmesini de gerektireceği,

-Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanlar hakkında "bir derece hafif ceza" uygulamasından söz edilmeyerek uygulamanın Devlet memuriyetinden çıkarma olacağı,

-48/A/5 maddesinde sayılan her suç isnadından dolayı soruşturma açmayan, suç sabit görülürse Devlet memurluğundan çıkarma cezası vermeyen ve Devlet memurluğundan çıkarmayan amirlerin sorumlu olacağı 

şeklinde anlaşılabilecek ifadeler kullanıldı.

Konuya ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda;

-48 inci maddesinde, Devlet memuru olmaya ve memur olarak kalmaya engel olan hapis cezaları ve suçları; “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” şeklinde sayılmıştır.

-125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde; “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,” Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

-131 inci maddesinde; “Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” denilmiştir.

Bu konuda Tebliğde yer alan açıklamaların değerlendirilmesi

a-Hakkında disiplin soruşturması veya kovuşturması başlatılan kişinin işlediği iddia edilen, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki her suçun,  aynı Kanunun 125/E/g maddesi kapsamına girmesi mümkün değildir. 

Örneğin, “kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası” verilmesi sonucunu doğurabilecek bir suçun kovuşturulması sırasında memur hakkında disiplin soruşturması başlatılması gerekmeyebilir. Zira, kasten işlendiği ileri sürülen her fiilin “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler” olarak değerlendirilemez. Ancak, Tebliğde 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki haller arasında ayrım yapılmadan, her halin Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektireceği ifade edilmiştir.

b-657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde, disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin olarak,“Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.“ hükmüne de yer verilmiştir.

Örneğin, işlediği fiil veya hal nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası alan memur hakkında, bu cezanın “Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” şeklinde uygulanması ve memuriyetine son  verilmemesi de mümkündür. Ancak, Tebliğde alt ceza uygulamasından hiç söz edilmeden uygulamanın Devlet memurluğundan çıkarma şeklinde yapılacağı ifade edilmiştir.

c-Kasten işlendiği ileri sürülen ve bir yıldan daha fazla hapis cezası gerektiren her suç isnadını “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler” kapsamında değerlendirmeyip soruşturma başlatmayan ya da yapılan soruşturma neticesinde verilen disiplin cezasının bir derece hafif olanını uygulayarak memuru Devlet memuriyetinden çıkarmayan disiplin amir veya kurullarının görevlerini hukuka uygun yerine getirmiş olacakları düşünülmektedir.

Bu nedenlerle; Tebliğde yer alan “… 657 sayılı Kanunun … 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlar sebebiyle haklarında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılan ve/veya bu suçlardan mahkum olan memurlar hakkında, … disiplin hükümlerine göre de işlem yapılması ve söz konusu suçları işledikleri tespit edilenler hakkında … Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanması gerekmekte olup, bu doğrultuda uygulama yapmayan kurum amirlerinin disiplin hukuku yönünden sorumlulukları saklıdır.” şeklindeki ifadelerin hatalı olduğunu ve memurların haksız şekilde mağdur edilmeleri sonucunu doğurabileceğini düşünmekteyiz. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.