logo yeni

SİVİL SAVUNMA UZMANLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tbmm2Sivil savunma uzmanlarının çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarını, çözüm yollarını ve meslek grubu olarak isteklerini geçtiğimiz günlerde haber yapmıştık.Bu sorunların çözümü amacıyla atılan bir adım niteliğinde olmak üzere, Eskişehir milletvekili Ruhsar DEMİREL ve Manisa milletvekili Erkan AKÇAY Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifi sundular.


Teklifin gerekçesi;


 

“7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunun Ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına İçişleri Bakanlığınca ataması yapılan, Sivil Savunma Uzmanı personelinin “Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkında Yönetmelik” te yapılan tanımında; 107 Sayılı Kanunla değiştirilen 85 Sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin a, b, e, fıkralarına göre; resmi ve özel idare, müessese ve teşekküllere atanan Sivil Savunma Uzmanları, sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan daire, müessese ve teşekkül amirlerinin bu konularda; yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve düzenleyicisidirler. ‘  denilmektedir.

Sivil Savunma Uzmanlarını atama yetkisi, 5902 Sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” un 25 nci maddesinin 3 ncü bendinde İçişleri Bakanlığı ibaresi, “İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca” şeklinde değiştirilmiştir.

5902 Sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 5 nci bendine göre de, kamu kurum ve kuruluşlarında 108 Sayılı Kanun ile kurulan Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı birimleri kaldırılmış, bu birimlerin görevleri de; kurum ve kuruluşların idari ve Mali işler, Destek Hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimlerine verilmiştir.

Ancak, bu gelişmeler sonunda Sivil Savunma Uzmanlannın görevleri de;

1 -7126 Sayılı Kanunla verilen Sivil Savunma Hizmetleri,

2-5902 Sayılı Kanunla kurulan AFAD Başkanlığının görevleri,

3-5902/25 maddesinin 5 nci bendinde kaldırılan Savunma Sekreterliğinin görevleri,

eklendiği, ayrıca, kurumların en üst amirine bağlı olarak görev yaparken, 5902 Sayılı Kanun ile başkanlıklara bağlanılması sonrasında, başkanlıkların mevzuatlara yabancı olması nedeniyle, iş ve işlemlerin yürütülmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu olumsuz gelişmelere sebep sadece, bağlanılan makam da değildir. “Eşit işe, eşit ücret” politikası amacıyla çıkarılan, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurumlarda hemen her kadroya ait yeni bir düzenleme getirilmiş, ancak, Sivil Savunma Uzmanlarına bu düzenleme de yer verilmemiştir. Kıyaslama yapıldığında, Sivil Savunma Uzmanları artan iş yüküne rağmen, kurumların da, statü ve maaş yönünden; memur ve şef kadrosunda çalışanlar ile aynı konuma gelmişlerdir. Hatta bazı kurumlarda AFAD Başkanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliğe rağmen, kurumlarda Sivil Savunma Uzmanları Şube Müdürlerine bağlanılmışlardır. Bu uygulamalar çalışanların çalışma şevkini kıran en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anayasamızın 49 uncu maddesi; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”  hükümlerini içermektedir.

Bu Kanun Teklifi İle; Konusu “insan hayatı” olan sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasında, planlanmasında ve yürütülmesinde düzenleyici konumdaki sivil savunma uzmanlarının çalışma motivasyonlarının artırılması, statü ve mali haklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır.”


Teklif metni;


 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI’NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 29/5/2009 Tarih ve 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 2 inci Maddesine aşağıdaki “10” uncu fıkra ilave edilmiştir.

“(10) Yürürlükteki kanunlar ve diğer mevzuatta geçen “Sivil Savunma Uzmanı” ibaresi “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı” olarak, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro cetvellerinde yer alan “Sivil Savunma Uzmanı” kadroları “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı” olarak değiştirilmiştir. Halen Sivil Savunma Uzmanı olarak görev yapan personel hiçbir işleme tabi olmaksızın bu kadrolara atamış sayılır. Boşalan kadrolara 21 inci madde hükümlerine göre atama yapılır.”

MADDE 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.