logo yeni

DİSİPLİN CEZASI ALMAK ÜST GÖREVLERE ATANMAYA ENGEL OLMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin3Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzası ile geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunulan “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın “yönetici kadrolarına yapılacak atamalara” ilişkin düzenlemelerinin yasalaşması halinde, alınmış olan disiplin cezaları yönetici kadrolarına atanmaya engel olmayacak.

Mevcut durum ne?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların, belli bir süre geçmeden bazı kadrolara atanmalarına izin vermemektedir. 

657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinin son fıkrasında yer alan düzenlemeye göre “Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.” 

Mevcut düzenleme nedeniyle, aylıktan kesme cezası almış olanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar ise 10 yıl geçmedikçe daire başkanı düzeyindeki ve daha üst kadrolara atanamamaktadırlar. 

Kanun Tasarısı ne getiriyor? 

15 Mayıs 2013 tarihinde Başbakan imzası ile Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı “yönetici kadrolarına yapılacak atamalara” ilişkin hususlarda da yeni düzenlemekler getirmektedir.

Bu düzenlemede; müdür ve üstü unvanlı kadrolara yapılacak atanacaklarda aranacak şartlar belirtilmekte, bunların dışında başka hiçbir şart aranmayacağına ve bu düzenlemeye aykırı mevzuat hükümlerinin de uygulanmayacağına ilişkin ifadeler yer almaktadır.   

Kanun Taslağının “Yönetici kadrolarına yapılacak atamalar” başlıklı 3 üncü maddesine göre;

-Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanacaklarda, lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl hizmet şartı aranacak.

-Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına atanacaklarda ise, söz konusu 5 yıllık hizmetin kamu kurum ve kuruluşlarında geçmiş olması gerekmeyecek, bu hizmetin özel kurumlarda veya serbest olarak geçirilmiş olması da yeterli sayılacak.

-Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanacaklarda, öğrenim durumu ile hizmet süresi dışında, hiçbir özel şart aranmayacak.

-Diğer mevzuatın, bu düzenlemeye aykırı hükümleri uygulanmayacak.

-Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına, KPSS ya da başka bir sınav şartı aranmadan, dışardan atama yapılabilecek. Bunların; lisans mezunu olması, 5 yıl sosyal güvenlik kurumuna prim yatırılmış olması yeterli olacak, bunun dışında sadece memuriyete ilişkin genel şartları taşımaları istenecek. 

Aranacak genel şartlar ise şunlar:

-Türk Vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Bazı suçlardan mahkum olmamak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

Taslak kabul edilirse durum ne olur?

Kanun Taslağının “Yönetici kadrolarına yapılacak atamalara” ilişkin düzenlemesinin yasalaşması haline, müdür ve üstü unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda;

-Eğitim ve 5 yıl hizmet şartı ile memur olmak ve memur kalmak için gerekli genel şartlar aranacak,

-Başka hiçbir şart aranmayacak,

-Başka şartlar arayan mevzuat hükümleri uygulanmayacak.

Böylelikle, bazı unvanlara atanmada aranan “bazı disiplin cezalarını almamış olmak” şartının da artık aranmayacağı ve aylıktan kesme cezası veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olmanın, yönetici kadrolarına atanmaya engel teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir. 

Kanun Tasarısının ilgili düzenlemesi

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetici kadrolarına yapılacak atamalar

EK MADDE 44- 59 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla kuramların;

a) Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarından 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli olanlarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kuram ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmetin bulunması,

b) Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda veya serbest olarak en az beş yıl hizmetin bulunması,

şartları aranır, bu Kanunun atanma, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaz. Hizmet süresinin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda, Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda ve uluslararası kuruluşlarda fiilen çalışılan sürelerin toplamı dikkate alınır, ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadroları için bu sürelere yükseköğrenim gördükten sonra sosyal güvenlik kuramlarına tâbi olmak kaydıyla serbest olarak veya özel kurumlarda fiilen çalışılan süreler de dâhil edilir.

Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına, 50 nci maddede öngörülen sınav şartına tâbi olmaksızın birinci fıkrada öngörülen şartlar ile 48 inci maddede yer alan genel şartlan taşımak kaydıyla açıktan da atama yapılabilir. Ancak, anılan kadrolara bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro veya pozisyona atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca atananlar, atandıkları kadrolar için ilgili mevzuatında öngörülen malî ve sosyal hak ve yardımlardan, bu Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, aynı usûl ve esaslar dâhilinde yararlanırlar. Bu suretle üst derecelere atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her üç yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma hâlinde kazanılmış hak sayılmaz.

Kuramların müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için öğrenim durumu ile toplam hizmet süresi dışında; belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma, 36 ncı maddede belirtilen hizmet sınıflarına veya hâkimlik ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunmuş veya bulunuyor olma veya belirli kadro veya görevlerde belirli bir süreyle bulunmuş olma gibi özel şartlar aranmaz. Bu fıkra kapsamında belirtilen kadrolardan genel idare hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflara dâhil olanlar ile hâkim-savcı sınıfına dâhil olanlara kendi hizmet sınıfı dışından atama yapılması hâlinde, anılan kadroların hizmet sınıfı bu süre zarfında genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabul edilir. Diğer mevzuatın bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddede yer alan hükümler; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi kapsamında yer alan kurumların, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde yer alan kadrolarda bulunanlardan Adalet Bakanlığının ve diğer kamu kuram ve kuruluşlarının bu madde kapsamında yer alan kadrolarıyla aynı veya benzer unvanlı kadro veya pozisyonları ile mevzuatla bu kadrolara denk kabul edilen yönetici kadro veya pozisyonlarına atananlar hakkında da uygulanır.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.