logo yeni

KARİYER MESLEKLERİN KARİYERİ BİTİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kariyerDevlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci ve 2 nci maddesi ile kariyer mesleklere ilişkin önemli düzenlemeler yapılıyor.

1)Uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer  kadrolarına atanmak için gereken yardımcılık veya stajyerlik dönemi üç yıldan iki yıla indiriliyor.

2)Yardımcı ve stajyer kariyer meslek mensuplarının, tez hazırlama zorunluluğu kaldırılıyor.

3)Yardımcı ve stajyerlerin ilgili mesleklere atanmasında aranan yabancı dil şartı zorunluluğu kaldırılıyor.

4)Halen stajyer ve yardımcı olarak çalışmakta olanlar Kanunun yürürlüğe girmesi halinde, tez ve yabancı dil şartından kurtulmuş olacak.

Yapılacak bu düzenlemeler ile kariyer meslek mensuplarında aranan nitelikler düşürülmekte, kariyer mesleğin en önemli dönemi olan yetişme döneminin önemi azaltılmakta, kariyer mesleğe özgü yapı bozulmaktadır. 

Tasarının ilgili maddesi;


MADDE 1 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adalet Uzman Yardımcılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde, yedinci  fıkrasında yer alan “Üçüncü” ibaresi “İkinci, üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir. 

“Uzman yardımcılığına atananlar, en az iki yıl çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar uzman kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel Şartlar ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yardımcılık ve stajyerlikte geçirilmesi gereken asgarî süreler

EK MADDE 43- Ek 41 inci madde kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11)numaralı bendinde sayılan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadrolarına atanmak amacıyla kurumlarınca yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanmak için anılan kadroların yardımcılık veya stajyerliklerinde geçirilmesi gereken asgarî süreler; özel mevzuatında yer alan asgari çalışma sürelerine ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın atandıktan sonra en az iki yıl çalışmış olma şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alındıktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadro veya pozisyonlarına atanmak amacıyla kurumlaınca yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak  kazanmaya ilişkin olarak yardımcılık veya stajyerlikte geçirilmesi gereken asgarî süreler hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

Bu madde kapsamında yer alanlar için ilgili kanunlarındaki yabancı dil şartı ve tez hazırlanmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak, hizmet gerekleri dikkate alınarak ilgili tüzük veya yönetmeliklerinde düzenlenmek kaydıyla ihtiyaç duyulan diller ve düzeylerde yabancı dil şartı aranabilir.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.