logo yeni

TORBADAN DERECE VE DİSİPLİN AFFI ÇIKMADI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

davaÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sevk edildi.

Tasarı ile getirilen temel düzenlemer şu şekilde:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan düzenlemelerle,

- Uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgarî sürenin üç yıldan iki yıla indirilmesi,

- Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda aranan hizmet süresinin beş yıla düşürülmesi,

- Müdür, II Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst kadrolara atanabilmek için öğrenim durumu ile beş yıllık hizmet suresinin dışında özel şartların aranmaması,

2) 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle, Dışişleri Bakanlığında meslek mensupları dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananların merkeze döndüklerinde meslek mensubu olanlarla aynı haklara sahip olması,

3) 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle, ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilmesi,

4) 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile 28 Şubat 1 997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında kadro kısıtlamalarının uygulanmaması,

5) 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan 633 ilâ 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayan konular kapsamına girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen(kamuoyuna duyurulan ve gerekçeli kararı henüz Resmi Gazetede yayımlanmayanlar dahil) hükümlerin yeniden düzenlenmesi,

öngörülmektedir.

Torba Kanun tasarısı ile ilgili uzmanlarımızın ayrıntılı inceleme ve analiz çalışması geliyor…

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.