logo yeni

MEMURLARI TEDİRGİN EDEN DÜZENLEMENİN İPTALİ GÖRÜŞÜLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

dusunen-memur657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da çeşitli değişiklikler yapan 6111 sayılı Kanun”un bazı hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan iptal başvurusu, Anayasa Mahkemesi tarafından 9 Mayıs 2013 tarihinde görüşülüp Esastan karara bağlanacak.

13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çok sayıda kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapmıştı. Bu düzenlemelerin bir kısmının Anayasaya aykırı olduğunu değerlendiren CHP, konuyu iptal istemi ile Anayasa Mahkemesine götürmüştü. 

Memurlarını tedirgin eden düzenlemelerin iptali de görüşülecek

İptali istenen düzenlemeler arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan bazı değişiklikler de yer alıyor.

-6111 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesini, başlığıyla birlikte yeniden düzenlemişti. “Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme” başlığı altında yapılan düzenleme ile memurların istekleri dışında çeşitli soyut gerekçelerle başka kurumlarda geçici görevlendirilmesinin yolu açılmıştı. Hükmün uygulanmasına ilişkin haberimiz için tıklayınız...

İptali istenen hüküm: Ek 8 inci maddenin “Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.” şeklindeki ikinci fıkrası.

-6111 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde de değişiklik yapmıştı. Yapılan değişiklikle, daha önce Devlet memuriyeti bulunmayan kişilerin üst düzey kadrolara atanmasına imkan sağlanmıştı. Hükmün uygulanmasına ilişkin haberimiz için tıklayınız...

İptali istenen hüküm: 68 inci maddesinin (B) bendine eklenen “… Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için …” şeklindeki ifade.

Mahalli idarelerin istihdam fazlası işçilerinin başka kurumlara nakline ilişkin  düzenlemenin iptali görüşülecek

6111 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinde, mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerinin başka kurumlara atanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. Bu maddenin de iptali istenmişti.

Söz konusu madde:

“Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin hükümler

MADDE 166- (1) İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına, belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile sürekli işçi norm kadro dâhilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanır.

(2) İhtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak üzere vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, defterdar, il milli eğitim müdürü, Türkiye İş Kurumu il müdürü, Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürü, il mahalli idareler müdürü ve işçi devreden işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulur.

(3) Tespitin yapılmasına esas işçilerin listesi; birinci fıkrada belirtilen mahalli idareler tarafından bu Kanunun yayımından itibaren kırkbeş gün içinde gerekçesi ile birlikte komisyona sunulur. İhtiyaç fazlası olarak bildirilen işçilerden norm kadro fazlası olanlar komisyon tarafından birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. Mahalli idarelerin norm kadrosu dâhilinde olup da ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçiler ise, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterleri değerlendirilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması halinde, özelleştirme programında bulunan kuruluşlar hariç olmak üzere işçinin muvafakatı alınmak kaydıyla bu idarelerde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere atama işlemi yapılabilir. Komisyon çalışmasını kırkbeş gün içinde tamamlar. Bu listelerin tespitinden sonra valilerce atama yapılır.

(4) Bu madde kapsamında valilikler tarafından atama işleminin kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi kadroları, diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. İlgili kurumlar sürekli işçi kadrolarına yapılan atama işlemini onbeş gün içinde tekemmül ettirerek sonuçlandırır. Atama işlemi yapılan personel ilgili valilikler tarafından en geç on gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal edilerek 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir.

(6) Devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. Devre konu işçiler bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır.

(7) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi sayısında beş yıl süreyle artış yapılamaz.

(8) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerce üç yıl süreyle, gerçekleşen en son yıl bütçe gideri içinde yer alan hizmet alımı tutarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanacak tutarı aşmayacak şekilde hizmet alımı için harcama yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak harcamaların hizmet gereklerine dayalı olarak belirlenen sınırdan fazla yapılmasının gerekmesi halinde İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların görüşünü alarak uygulamayı yönlendirmeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.” 

Anayasaya aykırılığı ileri sürülen diğer düzenlemeler:

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan “Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.” biçimindeki değişikliğin iptali isteniyor.

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine eklenen ““Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, yardımların sağlanması ve bağlanması yönünden alt sınırın belirlenmesinde muadil miktar karşılaştırması esas alınır. Ancak, gelir ve aylıkların artırılmasında 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların artırımına ilişkin hükümler devir tarihine kadar uygulanmaz. 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin onikinci fıkrasında yer alan sınırlama dâhilinde sandıkların kuruluş senetlerinde yer alan hükümler ve sandıkların uygulamaları saklıdır. Bu hüküm, yürürlüğe girdiği tarihten önceki artışlarda ve görülmekte olan davalar hakkında da uygulanır.” şeklindeki fıkranın iptali isteniyor.

-3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunundaki değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle, 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen  son cümlesinin “… net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştırılan işyerlerinde …yirmiden az personel çalıştırılan işyerlerinde yüzde 15’inden …” bölümünün iptali isteniyor.  Söz konusu cümle şu şekilde “Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.”

-2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunundaki değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle 2022 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “… 3 aylık süre içerisinde …” ibaresinin iptali isteniyor. Söz konusu birinci fıkra şu şekilde “Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talepte bulunan ve sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca meslek hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde karar verilen kişilere, bu maddede belirtilen şartları sağlamaları halinde aşağıda belirtilen esaslara göre Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanır.”    

-6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunundaki değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 98 inci maddesiyle 6219 sayılı Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddenin iptali isteniyor. Söz konusu madde “6219 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesi, 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olup, Banka ve ortaklıkları hakkında yargı mercilerine açılmış davalar ve icra takipleri hakkında da uygulanır.”

- 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunundaki değişiklikler

 6111 sayılı Kanunun 133 üncü maddesiyle 3996 sayılı Kanunun 12 nci maddesine eklenen fıkranın iptali isteniyor. Söz konusu fıkra ““Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak projelerde ilgili idaresince 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olunmadan yapım ve işletme sürelerinde müşavirlik hizmet alımı yapılabilir. Söz konusu hizmet alımına ilişkin esas ve usuller ilgili bakanlıklar tarafından belirlenir.”

- 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunundaki değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 169 uncu maddesiyle, 4059 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü maddenin; İkinci fıkrasının, 1 inci cümlesinde yer alan “… Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendireceği ilgili diğer kurum ve kuruluşlar …” ibaresinin; 4 üncü cümlesinde yer alan “… Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığınca görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar …” ibaresinin; 8 ve 9 uncu cümlelerinde  yer alan  “… Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar …” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “… Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bu madde çerçevesinde görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların …” ibaresinin iptali isteniyor.

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 177 nci maddesiyle, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (c ) bendi ile 179 uncu maddesiyle 4734 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (c ) fıkrasının değiştirilen birinci cümlesinde yer alan “… projelerde …” ibaresinin iptalleri isteniyor.

-4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunundaki değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 206 ncı maddesiyle, 4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine eklenen (3) numaralı alt bendinin “Ancak, başvurulardan birinde depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının mülkiyetinin lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortaklarına ait olması ve/veya depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının üzerinde lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortakları adına depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma ve/veya irtifak hakkı ve benzer izinlerin tesis edilmiş olması halinde bu başvuru kabul edilir; diğer başvurular reddedilir.” biçimindeki dördüncü cümlesinin iptali isteniyor.

-5737 sayılı Vakıflar Kanunundaki değişiklikler

6111 sayılı Kanunun, 208 inci maddesiyle 737 sayılı Vakıflar Kanununun 7 nci maddesine eklenen fıkralar ile 209 uncu maddesiyle eklenen geçici 10 uncu maddenin iptali isteniyor.

- 6111 sayılı Kanunun Geçici 2 ve geçici  17 nci maddelerinin iptali isteniyor.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.