logo yeni

ARAŞTIRMACILARA İLİŞKİN YENİ BİR KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında “araştırmacı” kadrosuna atanmış personele bu kadrolarda bulunacakları süre içerisinde, eski kadrolarına ilişkin ödenen her türlü ücret, mali ve sosyal hakların, yıllık maaş artışları da dahil olmak üzere ödenmesini öngören Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekilleri Alim IŞIK, Mehmet ŞANDIR ve Mustafa KALAYCI tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

02 Kasım 2011 tarihin ve mükerrer 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna geçici bir madde eklenmişti.

Bu geçici madde ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında, Teftiş Kurulu Başkanı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Şube Müdürü; Kapatılan  Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Enerji Kaynakları Etüd Dairesi Başkanı, Hidrolik Etüdler Dairesi Başkanı, Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanı, Proje Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari İşler Dairesi Başkanı, Makina ve İkmal Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü; Kapatılan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Arama ve Üretim Dairesi Başkanı, Rafineri ve Petro-Kimya Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, Personel ve Eğitim Şubesi Müdürü, Müdür kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erdirilmişti. Bunlardan Personel ve Eğitim Şubesi Müdürü, Şube Müdürü ve Müdür kadrosunda bulunanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise Bakanlık Müşaviri kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılmışlardı.

Söz konusu düzenleme ile Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanan personelin ücretlerinde kayıp yaşanmazken, Araştırmacı kadrosuna atanan personel ise statü ve ücret açısından ciddi kayıplara uğramıştı. Düzenleme sırasında, Araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin bir kısmının Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre sınavla Şube Müdürü oldukları da göz önünde bulundurulmamıştı.

Meclis Başkanlığına verilen Kanun Teklifi; 662 sayılı KHK ile “araştırmacı” kadrosuna atanan veya atanmış sayılan personele bu kadroda bulundukları sürece, eski kadrolarına ilişkin ödenen her türlü ücret, mali ve sosyal hakların, yıllık maaş artışları da dahil olmak üzere ödenmesine devam olunmasını ve bu suretle mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilmesini amaçlıyor.

Ancak, Sağlık Bakanlığındaki “araştırmacı”lara yönelik daha önce verilen Kanun teklifinden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki “araştırmacı”lara ilişkin bu Kanun Teklifinin verilmiş olması haksızlıkların giderilmesi bakımından sevindirici bir adım olarak değerlendirilmekle birlikte, bu düzenlemelerin bakanlıklar itibariyle yapılması yerine, diğer kurumlarda da benzer sıkıntıları yaşamakta olanları kapsayacak şekilde ve genel nitelikli hazırlanmasının, bu tekliflerin yasalaşma sürecini daha da kolaylaştıracağını düşünmekteyiz.

Söz konusu Kanun Teklifi metni:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 -19.02.1985 tarih ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Geçici 11 ‘inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bakanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara eski kadrolarına ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, yıllık maaş artışları da göz önünde bulundurulmak suretiyle söz konusu personele anılan kadrolarda istihdam edildikleri sürece eski kadrolarına ilişkin ödemelerin yapılmasına aynen devam olunur.  Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına son verilir.”

MADDE 2- Bu Kanunun 02.11.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.