logo yeni

657 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Yapılan değişiklik çalışmaları arasında; daire başkanlarının ek göstergesi yükseltilmesi, şube müdürü kadro unvanının kaldırılması, kariyer uzman kadrolarının yeniden gruplandırılması, müşavirlerin başka kadrolara atanması gibi düzenlemeler de yer alıyor.

Basında yer alan haberlerde ve yetkililer tarafından yapılan bazı açıklamalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişikliğe gidileceği ve bu değişiklikler arasında birçok konunun yer alacağı belirtilirken, gündeme fazla gelmeyen bir takım konulara ilişkin düzenleme çalışmaların ise tamamlandığı bilgilerine ulaşıldı.

Daire Başkanlarının ek göstergesi yükselecek

Özellikle bakanlıkların ve bazı bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarında uzman istihdamına imkan veren düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve 1 inci derece uzman unvanlı kadro için (daha önce sınırlı sayıdaki kurum için geçerli idi) 3600 ek gösterge rakamının belirlenmesinden sonra, genellikle uzman unvanlı personelin amiri konumunda bulunan daire başkanı hakkında 3000 ek gösterge rakamının uygulanması, bu unvandaki personelde rahatsızlık yaratmıştı.

Bu rahatsızlığı gidermek amacıyla, 657 sayılı Kanunda yapılması düşünülen değişikliklerin başında Daire Başkanı unvanı için öngörülen ek gösterge rakamının yükseltilmesi de yer alıyor.

Düzenleme hazırlıkları sırasında, Uzman ek göstergesi nedeniyle Daire Başkanı ek göstergesinin 4800 olması gerektiğinin de tartışıldığı, ancak bu şekilde bir değişikliğin ek gösterge sisteminde pek çok değişikliği de beraberinde getireceği endişesi nedeniyle kabul görmediği ve Daire Başkanı ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtiliyor.

Şube Müdürü kadro unvanı kaldırılıyor 

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer uzmanlığın yaygınlaştırılması sonrasında, teşkilat yapıları içerisinde ara kademelerin işlevini yitirmeye başlaması nedeniyle, bazı kurumlarda bu kademelerin kaldırılması yönünde uygulamalara gidilmişti. 

Bu çerçevede, kurumlarda bulunan şube müdürü kadrolarının kaldırılarak uzman personelin doğrudan daire başkanı ile çalışmasını sağlamaya yönelik uygulamalar kapsamında, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişikliğe gidilerek şube müdürü kadro unvanının kaldırılacağı ve buna ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda düzenleme yapılacağı belirtiliyor. Yapılacak düzenleme ile, “şube müdürü” olarak görev yapmakta olanların kurumlardaki “uzman” kadrolarına atanması öngörülüyor. 

Uzmanlar eşit olmayacak

Aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlama gerekçesiyle yürürlüğe konulan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bakanlıkların, müsteşarlıkların, başkanlıkların, bağımsız genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında istihdam edilen kariyer uzmanları (mali hizmetler uzmanı hariç); ücret göstergesi, tazminat göstergesi, ek gösterge, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı gibi unsurlar bakımından aynı kategori içerisinde değerlendirilmiş ve özlük hakları bakımından eşit konuma getirilmişti.

Bu uygulamanın bazı kurumlardaki kariyer uzmanlar arasında yarattığı rahatsızlık sürerken, kamu kurumlarındaki ara kademelerin kaldırılarak şube müdürlerinin uzman kadrolarına atanmasına yönelik çalışmalar yapılmasının bu rahatsızlığı daha da artırması üzerine, uzman unvanlı kadrolardan bazılarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılarak sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Bu uygulamaya tepki gösteren uzmanlardan özellikle Başbakanlık Uzmanları, Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları ve Sigorta Denetleme Uzmanları; özlük hakları bakımından farklı bir grupta yer almayı, ek gösterge ve ücret ödemelerine esas unsurlarının daha üst seviyede belirlemesini isterken, bunun sağlanabilmesi için gerekirse unvanlarının farklı adlandırılmasına bile rıza gösteriyorlar. 

Bu konuda 657 sayılı Kanunda mutlaka değişikliğe gidileceği, ancak değişikliğin aynı unvanla farklı bir grup oluşturma şeklinde mi yoksa unvan adlandırmasında değişikliğe giderek farklı bir grup oluşturma şeklin de mi olacağı konusunda kesin kararın verilmediği belirtiliyor. Yapılacak düzenleme ile bu gruba alınacak kadro unvanları için belirlenen özlük hakları farklılaştırılmış olacak. 

Bunun yanı sıra, uzman kadrolarına atanacak uzman yardımcılarında aranan tez hazırlama ve belli bir yabancı dil bilgi seviyesine sahip olma şartlarının zorunlu olmaktan çıkarılıp kurumların kendi tercihlerine bırakılması da düşünülen değişiklikler arasında yer alıyor. 

Müşavirler üçe ayrılıyor 

Teşkilat kanunlarındaki düzenlemeler nedeniyle kadroları kaldırılarak müşavir kadrosuna atanan çok sayıda personelden bir kısmının, müşavir ücretlerindeki belirgin iyileştirmeden sonra, daha önce bulundukları kadrolarda iken almakta oldukları ücretlerden daha yüksek ücret alması sonucunun doğduğunu gören ve harekete geçen yetkililerde, müşavir kadrolarında bulunan personeli daha önceki kadrolarına göre 3 gruba ayırma düşüncesini oluşturdu. 

Devlet Memurları Kanununda yapılacak düzenleme kapsamında, müşavir kadrolarında bulunan personelden;

-Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür veya daha üst düzeydeki diğer unvanlarda iken müşavir kadrosuna atanmış olanların, müşavir kadrosunda bırakılmasının,

-Genel müdür yardımcısı, daire başkanı, il müdürü ve bu unvanlara denk unvanlarda iken müşavir kadrosuna atanmış olanların, araştırmacı unvanlı kadrolara atanmasının,

-İl müdürü unvanından daha alt düzeydeki kadrolarda görev yapmakta iken müşavir kadrosuna atanmış olanların, uzman(kariyer olmayan)  unvanlı kadrolara atanmasının

düşünüldüğü düzenlemede, araştırmacı ve uzman kadrolarına atanacak olan müşavirlerin, almakta oldukları aylık ödemeler toplamının, atanacakları kadrolarda kaldıkları ve bu kadroların aylık ödemeleriyle eşitleninceye kadar sabit tutulması da sağlanacak. 

Yapılması beklenen diğer düzenlemeler 

Yukarıda belirtilen değişikliklerin yanı sıra, şu konularda da düzenleme yapılması bekleniyor:

-Kanunla verilen 1 derece yükselmesinden yararlanmamış olanlara derece verilmesi,

-Disiplin cezalarının affedilmesi,

-Disiplin cezalarına ilişkin fiil ve haller konusunda değişiklik yapılması,

-Doğum izni süresinde değişikliğe gidilmesi,

-Çocuk yardımında artış yapılması.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.