logo yeni

KHK İPTAL KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN, AYNI HÜKÜMLER YENİDEN DÜZENLENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan anacak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler, aynı şekilde yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeye göre; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına ilk defa girecek olanlar, merkezi yerleştirme ile değil, Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla atanacak ve 30 yaşından gün almış olanlar Gümrük Muhafaza Memuru olamayacak.

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanının onayına sunulan  28.03.2013 tarih ve 6455 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 03.06.2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede de değişiklik öngörüyor.

640 sayılı KHK’da yapılan değişikliklerle, Anayasa Mahkemesi tarafından söz konusu KHK’nın iptaline karar verilen hükümler yeniden aynı şekilde düzenlenmiş oluyor.

Anayasa Mahkemesi 640 sayılı KHK’nın;

1-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılarının mesleğe alınmasına ilişkin hükümleri ile, müfettişlerin bazı yetkilerine ilişkin hükümlerini,

2-Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edilmesine, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı olarak göreve alınmış olanların yetiştirilmelerine ve Gümrük ve Ticaret Uzmanı olarak atanmalarına ilişkin hükümlerini,

3-Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; Denetmen Yardımcısı istihdam edilmesine, Denetmen Yardımcısı olarak göreve alınmış olanların yetiştirilmelerine ve Denetmen olarak atanmalarına ilişkin hükümlerini,

4-30 yaşından gün almış olanların Gümrük Muhafaza Memuru olmalarını engelleyen hükmünü

5-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına ilk defa atanacakların, merkezi sınavdan yetmiş ve üzeri puan alanlar arasından sözlü sınav sonucuna göre belirlenmesine ilişkin hükmünü

İptal etmişti

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı Resmi Gazete ’de yayımlanmadan ve yürürlüğe girmeden, iptal edilen hükümler aynı ifadelerle bu defa Kanunla düzenlendi.

Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesi nedeniyle Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilen 640 sayılı KHK’nın 6455 sayılı Kanunla aynı şekilde düzenlenen hükümleri şöyle:

1-İptal edilen hüküm: 640 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesinin (5) numaralı fıkrası ile (8) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresi iptal edilmişti.

  Yeniden düzenleme: 16 ncı maddenin (5) ve (8) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi.

 “(5) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Gümrük ve Ticaret Müfettişlerine göstermek, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, görevleri sırasında tüm resmî daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir; kanunî engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.”

“(8) Gümrük ve Ticaret Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile Başkanlığın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

2-İptal edilen hüküm: 640 sayılı KHK’nın 37 nci maddesinin (2), (3) ve (4) üncü fıkraları iptal edilmişti.

   Yeniden düzenleme:  37 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Gümrük ve Ticaret Uzmanı ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam eder.

(2) Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yönetmelikle belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmek.

c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Gümrük ve Ticaret Uzmanı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

(4) Gümrük ve Ticaret Uzmanı ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

3-İptal edilen hüküm: 640 sayılı KHK’nın 37/A maddesinin birinci fıkrası dışındaki hükümleri iptal edilmişti.

   Yeniden düzenleme:  37/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37/A- (1) Bakanlık taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı istihdam edilir.

(2) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından yapılan yarışma sınavı sonucuna göre mesleğe Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı olarak atanırlar.

(3) Bunlar en az üç yıl çalışmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar, durumlarına uygun Gümrük ve Ticaret Denetmeni kadrolarına atanırlar.

(4) Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

4-İptal edilen hüküm: 640 sayılı KHK’nın 38 inci maddesi iptal edilmişti.

   Yeniden düzenleme:  38 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38- (1) Bakanlıkça, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan Bakanlık kadroları dışındaki kadrolara ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa atanacaklar; ilgili mevzuat uyarınca yapılan merkezî sınavdan yetmiş ve üzeri puan alanlar arasından, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenir.

(2) Gümrük Muhafaza Memuru kadrosuna atanacakların başvuru tarihinde otuz yaşından gün almamış olmaları şarttır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

 

İptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, 640 sayılı KHK’ya geçici madde eklendi. “GEÇİCİ MADDE 7- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarında bulunan ve talep edenler arasından, Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı arasında yapılacak protokolle belirlenenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarına, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde başka bir işleme gerek kalmaksızın naklen atanırlar. Bu şekilde atananların mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçirdiği süreler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır ve bu kişiler, bu maddenin yayımı tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi ve Müfettişinin tabi olduğu mali haklardan aynen faydalanır.”

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.