logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNDA BİLİRKİŞİ NASIL OLUNUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, inceleme ve araştırma konularıyla ilgili olarak özel veya teknik bilgiye gereksinim duyulması halinde, Başdenetçi veya denetçiler, alanında uzman kişilerden bilirkişi görevlendirebilirler.

Bilirkişi görevlendirilmesi

Başdenetçi veya denetçiler, inceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde alanında uzman kişilerden bilirkişi görevlendirebilir.

Bilirkişiler, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca belirlenen listelerde yer alanlardan, üniversite öğretim elemanlarından veya meslek odası mensuplarından da seçilebilir.

Bilirkişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar?

Bilirkişi olarak görevlendirilecek kişilerde;

a) Mesleklerinde en az beş yıllık deneyim sahibi olması,

b) Affa uğramış veya ertelenmiş olsa bile Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

c) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

şartları aranır.

Bilirkişi hangi başvurularda görevlendirilemez?

Bilirkişiler, çalıştıkları veya iş ilişkisi içinde bulundukları idareyle ilgili veya kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının şikâyet başvurularında bilirkişilik yapamazlar.

Bilirkişi nasıl çalışır?

Bilirkişi, Başdenetçi veya denetçi tarafından belirlenen süre içinde raporunu Kuruma sunmak zorundadır. Bu süre, görevin verildiği tarihten itibaren iki ayı geçemez. Konunun kapsamlı ve karışık olması hâlinde bu süre bir ay daha uzatılabilir.

Ücretleri

Bilirkişi olarak görevlendirilen kamu görevlilerine her inceleme ve araştırma konusu için (1.000), diğer kişilere her inceleme ve araştırma konusu için (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere görevlendirmeyi yapanın kararı ile bilirkişi ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Halen geçerli bulunan aylık katsayı (0,073837) olduğundan, her bir inceleme ve araştırma konusu için, bilirkişi olarak görevlendirilenlerden;

-Kamu görevlisi olanlara 73,28 TL,

-Diğer kişilere 146,55 TL

net ücret ödenecektir.

Harcırah ödenmesini gerektiren bir görev verilmesi halinde,  6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ayrıca harcırah ödenir.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.