logo yeni

HANGİ MEMUR MUAYENE SIRASI BEKLEMEK İSTER?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu'na başvuruda bulunan Tüm Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının muayene sırası beklemesinin hizmette aksama yaratacağını ileri sürerek, sağlık çalışanlarının muayene sırası beklemesini önleyecek şekilde düzenleme yapılmasını istedi.

Tüm Sağlık-Sen tarafından Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvuruda; muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptırmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran sağlık çalışanlarının görevlerinden kaynaklanan özel durumları dikkate alınarak sıra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve tedavilerinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılması sağlanmış iken Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında yayınlanan ‘Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası’ konulu Genelgeyle, sağlık çalışanlarının da muayene sırasına girmesi uygulamasının getirildiği belirtilerek, bu durumun sağlık çalışanları adına düzeltilmesi istendi.

Tüm Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada, hasta hakları çerçevesinde yapılan bu düzenlemenin, sağlık hizmetinin yürütülmesini engelleyici ve hastaların hak kayıplarına uğramasına yol açıcı nitelikte olduğunu ve uygulamada birçok sağlık çalışanının saatlerce muayene sırasında bekleyerek, çalıştığı birimde hizmetin aksamasına neden olacağını iddia edildi.

Bazı birimlerde tek başına hizmet üreten sağlık çalışanı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Tek olarak çalışan sağlık personelinin muayene sırasına girdiğinde doğal olarak ürettiği hizmette duracaktır. ‘Sağlık çalışanı hastalanmaz, hastalansa da onun hasta hakkı yoktur' gibi bir anlayışla yapılan bu düzenlemeden bir an önce vazgeçilmelidir. ‘Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Bu nedenle sağlık personeli de sıraya girmeli' yorumuyla yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanlarının sıraya girmesi hizmet üretimini aksatacaktır. Tüm Sağlık-Sen olarak çalışanlar adına talebimiz hasta haklarına riayet etme derecesinde çalışan haklarına da riayet edilmesidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarını psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyen ve hizmet üretimini aksatan bu uygulamanın yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz." denildi.

Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası verileceklere ilişkin Genelge

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.12.00.04.254.99/

Konu : Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası

VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2010/73

Sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde muhtemel hasta mağduriyetlerinin önlenmesi, hasta hakları mevzuatı başta olmak üzere mevzuatımızda toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden de öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda Bakanlığımızca muhtelif zamanlarda yayımlanan genelgelerle düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak süreçte bu genelgeler kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan uygulamalarla ilgili hasta ve yakınları tarafından gerek Bakanlığımıza gerekse TBMM Dilekçe Komisyonuna çeşitli görüşler iletilmiştir. Sözü edilen başvurularda dile getirilen hususlar dikkate alınarak Bakanlığımızca konuyla ilgili yeniden değerlendirme yapılması gerekmiştir.

12 Eylül 2010 tarihinde "Halk Oylaması"na sunularak kabul edilen 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleriyle Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." hükmü ile "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." hükmü özellikle dikkate alınarak, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

B) Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,

C) Hamileler,

D) 65 yaş üstü yaşlılar,

E) Yedi yaşından küçük çocuklar,

F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler.

Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

Bu arada poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına ilişkin farklı düzenlemeler içeren 2004/6 sayılı Genelge ile 2006/113 sayılı Genelgenin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen hususlarda sağlık kurum ve kuruluşlarımızın ilgili duyuruları yapmasını ve söz konusu vatandaşlarımızın hizmet almasını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAG

Bakan

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.