logo yeni

BU HAFTA HANGİ KHK'LAR İPTAL EDİLECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

2011 yılında aynı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerden 22 tanesine ilişkin daha önce kısmi iptal kararları veren Anayasa Mahkemesi, 14 Şubat 2013 tarihinde yapacağı toplantıda 643 ve 663 sayılı KHK’ların Anayasaya aykırı olduğu iddialarını Esastan karara bağlayacak.

-03.06.2011 tarihli ve 643 sayılı KHK ile;

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda,

6245 sayılı Harcırah Kanununda,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda

2541 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda,

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda,

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Mali Kontrol Kanununda,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede,

değişiklikler yapılmıştı.

-11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı KHK ile, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri yeniden düzenlenmişti.

643 ve 663 sayılı KHK’ların tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eklerinin, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile CHP Milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmuştu.

Bu düzenlemelerden, 643 sayılı KHK’ya ilişkin düzenlemelerin iptal edileceğine pek ihtimal verilmezken, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri yeniden düzenleyen 663 sayılı KHK’nın bazı hükümlerinin iptal edilmesi bekleniyor.

11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’da iptal edilmesi beklenen hükümlerden bazıları:

-“Denetim Hizmetleri Başkanlığı” başlıklı 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…”, “…gizli dahi olsa…” ibareleri,

 

-“Uzman ve Denetçi istihdamı” başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrası dışındaki hükümleri, 

MADDE 44-  

“(2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen alanlarda en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Sağlık Uzmanı ve Sağlık Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

 

-“Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler” başlıklı 58 inci maddesinin (14) numaralı fıkrası ile yürürlükten kaldırılan (g) bendi,

MADDE 58-

 (14)

“g) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddeleri ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 4 üncü maddesi,”

 

-Geçici 4 üncü maddesinin (7) numaralı fıkrası,

Geçici Madde 4- …

“(7) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.