logo yeni

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT KHK’SI KISMEN İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Anayasa Mahkemesi, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerini Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

6 Şubat 2013 tarihli toplantısında, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasa aykırılığı iddialarını Esastan Karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, aynı yetki kanununa dayanılarak 2011 yılında yürürlüğe konulmuş olan KHK’lardan 21’i hakkında da daha önce kısmi iptal kararları vermişti.

Anayasa Mahkemesinin 652 sayılı KHK'ya ilişkin değerlendirmesinden önce, bu KHK'nın hangi maddelerinin iptal edileceğine ilişkin haberimiz 2 gün önce Sitemizde yayınlanmıştı. Bu haberimiz için tıklayınız...

Neler iptal edildi?

652 sayılı KHK’nın;

*17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…”, “…gizli dahi olsa…” ibareleri iptal edildi. İptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yetkileri sınırlandırılmış oldu. 

*   37 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının “Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” biçimindeki son cümlesi iptal edildi. İptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Öğretmenlerin özür grubuna bağlı atamaları farklı tarihlerde de yapılabilecek. Bu düzenleme iptal edilmeden önce bile, bu yıl Şubat ayında sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle öğretmen ataması yapılması işlemleri başlatılmıştı. 

*40 ıncı maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarını iptal edildi. İptal kararı, hükmün Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Millî Eğitim Uzman Yardımcıları ile Millî Eğitim Denetçi Yardımcılarının göreve alınması, yetiştirilmesi ve ilgili Uzman ve Denetçi kadrolarına atanmaları yasal dayanağını yitirmiş oldu. 

*Geçici 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası iptal edildi. İptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına 14 Eylül 2013 tarihine kadar yapılacak açıktan atamaların, ilgili yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi olmaması düzenlemesi iptal edilmiş oldu.

İptal hükmünün Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, söz konusu kadrolara yapılacak atamalar bütçedeki sayı sınırlamasına tabi olacak. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı geçmişe yürümeyeceğinden daha önce sayı sınırının aşılmış olması sorun olmayacak.     

-652 sayılı KHK’nın iptal edilen hükümleri

-17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…”, “…gizli dahi olsa…” ibareleri,

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

MADDE 17-

(2) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Millî Eğitim Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

 

 -37 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının “Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” biçimindeki son cümlesi,

Atama

MADDE 37 – 

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır. 

 

- 40 ıncı maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları,

Uzman ve Denetçi istihdamı

MADDE 40 – 

(2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

 

-Geçici 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası,

Kadro değişiklikleri

GEÇİCİ MADDE 5–

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi değildir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.