logo yeni

İPTAL SIRASI 652 SAYILI MEB KHK’SINA GELDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

2011 yılında aynı Yetki Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerden 21 tanesine ilişkin kısmi iptal kararları veren Anayasa Mahkemesi, bugün 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi Anayasaya aykırılık açısından değerlendirecek.

CHP Milletvekilleri tarafından, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruda, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin tüm hükümlerinin iptali ile yürütülmesinin durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 2011 yılında çıkarılan KHK’lara ilişkin kısmi iptal kararlarında, bazı düzenlemelerin Yetki Kanunu kapsamında olmadığından hareketle Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bulmuştu.

KHK’larda yer alan düzenlemelerden özellikle personel istihdamına ilişkin olanların, Yetki Kanunu kapsamında düzenlenmemesi gerektiğine hükmederek iptal kararları veren Anayasa Mahkemesinin, bugünkü toplantısında da 652 sayılı KHK’ya ilişkin kısmi iptal kararları vermesi bekleniyor.

25.8.2011 günlü ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali beklenen hükümlerinden bazıları şunlar:

- Uzman ve Denetçi istihdamı başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası dışındaki hükümleri.

Uzman ve Denetçi istihdamı

MADDE 40 – (1)

(2) “Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar. 

(4) Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.” 

-İl Eğitim Denetmenleri başlıklı 41 inci maddesinin, birinci fıkrası(ilk cümlesi hariç) ve ikinci fıkrası.

İl Eğitim Denetmenleri

MADDE 41 – (1) … “İl eğitim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimi ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan öğretmenler arasından yarışma sınavı ile mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar il eğitim denetmeni kadrolarına atanır.

(2) İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarının alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli tedbirler alınır. İl eğitim denetmenlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.” 

-Atama başlıklı 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi.

Atama

MADDE 37 –

(3) … “Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.”

 

-Kadro değişiklikleri başlıklı Geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası.

Kadro değişiklikleri

GEÇİCİ MADDE 5 –

(2) “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi değildir.”

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.