logo yeni

1 KHK DAHA KISMEN İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerden 2 si hakkındaki Anayasaya aykırılık iddialarını Esastan Karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, 660 sayılı KHK’yı kısmen iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 31 Ocak 2013 tarihli toplantı sonuçlarını açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Esastan karara bağladığı KHK’lardan;

-654 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin bütün hükümlerinin,

-660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bütün hükümlerinin,

Anayasaya aykırılık açısından değerlendirildiğini, düzenlemelerin ve bazı hükümlerinin iptali istemleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına, bazı hükümlerinin ise Anayasa’ya aykırı olmadığına Karar verildiğini; 660 sayılı KHK’nın bir maddesinin üç fıkrasının ise Anayasaya aykırı bulunduğunu belirtti.

İptal edilen düzenleme

26.9.2011 günlü, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 16 ncı maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları, Anayasa’nın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı bulunarak iptal edilirken, iptal hükümlerinin, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine Karar verildi.

660 sayılı KHK’nın “Meslek personeli” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrası (altı çizili fıkra) hariç tamamı iptal edildi.

Meslek personeli

"MADDE 16 ‒ (1) Meslek personeli, uzman ve uzman yardımcılarından oluşur.

(2) Uzman yardımcısı kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Merkezi yarışma sınavından belirlenen asgari puanları almış olmak ve Kurum tarafından yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

(3) Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde yabancı dil puanı almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar uzman kadrosuna atanırlar. Mazereti olmaksızın sınava girmeyen veya sınavda iki defa başarısız olanlar durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(4) Meslek personelinin mesleğe alınmaları, atanmaları, yetiştirilmeleri, giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." 

Neden iptal edildi?

CHP Milletvekilleri tarafından yapılan başvurular üzerine bazı hükümleri iptal edilen Kanun Hükmünde Kararnameler, 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu”na dayanılarak çıkarılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, kurumların kariyer mesleklere ilişkin düzenlemelerini iptal ederken, bu düzenlemeleri Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı buluyor. Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrası ''TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.'' hükmünü içeriyor.

Anayasa Mahkemesi, 2011 yılında aynı Yetki Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerden 20’si hakkında da daha önce kısmi iptal kararları vermişti.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.