logo yeni

DİSİPLİN CEZASI ALANA AF, CEZA ALMAYANA ÖDÜL

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarının affedilmesi, çok sık gündeme gelen bir konudur. 14.02.2005 tarihinden önce işlenmiş fiillere ilişkin disiplin cezaları çıkarılan Kanunlarla daha önce affedilmişti. Ancak disiplin cezaları affedilirken ya da edilmesi planlanırken, disiplin cezası almamış olanlar lehine düzenleme yapılması hiç düşünülmediğinden, her af uygulamasında bu personel adeta cezalandırılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre belirlenen disiplin cezalarından birisinin verilmesini öngörmüştür.

Bu doğrultuda disiplin cezası gerektiren fiil ve haller 5 gruba ayrılmış ve ağırlık derecelerine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezaları başlıkları altında toplanmıştır.

Daha önce de disiplin cezaları affedilmişti

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında;

-23 Nisan1999 tarihinden önce işlemiş oldukları fiiller nedeniyle verilen disiplin cezaları, 03.09.1999 tarih ve 23805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunla,

-23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlemiş oldukları fiiller nedeniyle verilen disiplin cezaları, 04.07.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunla

affedilmişti.

Yeni bir disiplin affı isteniyor

14 Şubat 2005 tarihinden sonra işlenen fiiller nedeniyle verilen ya da verilecek disiplin cezalarının da affedilmesi için düzenleme yapılması konusu son günlerde daha sık gündeme getirilmektedir.

Ancak, memuriyet ve kurum disiplinine uymadıkları için haklarında ceza uygulanmış olanların bu cezalarının tüm sonuçlarıyla kaldırılarak bir bakıma ödüllendirilmesi konusunda girişimlerde bulunulurken, bu tür düzenlemelerden olumsuz etkilenmesi muhakkak olan, memuriyetin gereklerini yerine getiren ve disiplin cezası almamış personel lehine bir düzenleme yapılması ise hiç konuşulmamaktadır.

Öte yandan,  cezaların affı uygulamasına sık sık gidilmesinin disiplin cezalarını işlevsizleştirmesi nedeniyle, bu tür af uğraşıları yerine aynı sonuca daha kolay yoldan ulaşmak adına, Devlet Memurları Kanunundaki disiplin hükümlerinin tümden kaldırılması da düşünülebilir.

Disiplin affı eşitsizlik yaratıyor

Disiplin cezalarının affedilmesi, kurallara uygun hareket eden memurun aleyhine olmaktadır.

Bir örnek: Göreve kesintisiz 9 gün süre ile gelmeyen memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanmaktadır. Af ile bu ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkıyor ve kurala uymayan memur haksız yere 9 günlük izin yapmış olacak. Bu durum, aynı işyerinde bu sürede işten kaçmayıp çalışan diğer memur için ne kadar adil bir uygulama olacak.

Af, görevini kasten yapmayan ya da vatandaşa, amirine, mesai arkadaşlarına hakaret eden memurla, bunları yapmayan memur arasında fark olmamasını da sağlayacak.

Kısacası, disiplin cezasını gerektiren her fiil açısından bu haksız durum söz konusu olacaktır.

Af öncesi, disiplin cezaları konusu detaylı incelenmeli

Disiplin cezalarının affına yönelik düzenlemeler yapılırken, işlenen fiiller ve bu fiilleri işleyenler bakımından çeşitli değerlendirmeler yapılmamaktadır. Ancak, yeni bir af girişiminde bulunulacak ise çok yönlü değerlendirilmesi gereken çeşitli bilgilere ihtiyaç hissedilmesi gerekmektedir.

-Kaç kişinin disiplin cezasının affedileceği,

-Disiplin cezalarının hangi fiiller sebebiyle verildiği,

-Disiplin cezası almış olan personelin kurum bazında sayısı,

-Disiplin cezası almış personelin, aynı kurumdaki diğer personele göre sayısı ve oranı,

-Birden fazla disiplin cezası almış olan personel sayısı,

-Disiplin cezası affedilmiş olup da yeniden disiplin cezası almış olanların sayısı,

-Disiplin cezalarından dava konusu edilip, esastan reddedilenlerin sayısı,

ve benzeri bir çok yönün değerlendirilmesi neticesinde, diğer personele haksızlık olmayacak şekilde bir af yolu bulunmalıdır.

Öte yandan, disiplinsizliği kural haline getirmiş olanlar ile, bir anlık bir hata sebebiyle disiplin cezası gerektiren fiilleri işlemiş olanların farklı değerlendirilmesi de sağlanmalıdır.

Disiplin cezası almayan personel için ne yapılabilir?

Disiplin affı mutlaka uygulanacak ise, disiplin cezası almamış olan personel hakkında da çeşitli ödüllendirme yollarına gidilmelidir. Aksi halde, çalışma düzeni bu affetmelerle her defasında daha da bozulacak, kurallara uygun davranmanın olumlu yanını göremeyen bazı personelde af beklentileriyle disiplinsiz davranışlar görülebilecek, çalışan personelin verimi olumsuz etkilenecektir.

Bu nedenle;

-Aylık ücretlerde belli bir oranda artış yapılması,

-Yılda bir defa “disipline uygun hareket etme ikramiyesi”  ödenmesi,

-Disiplin cezası alınmayan her yıl için, makul bir süre fiili hizmet zammı uygulanması

ve benzere yollarla yapılacak ödüllendirmelerin, kurallara uyan personele haksızlık yapılmasının önüne geçeceği gibi, disiplin cezası gerektiren fiilleri işleyenlerin sayısında da azalmaya sebep olacaktır. Bu durum ise çalışma barışına çok olumlu katkı sağlayacak, personelin iş verimi artacaktır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.