logo yeni

KANUN TASARISI İNFAZ KORUMA MEMURLARINA NELER GETİRİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Tasarı ile ceza infaz kurumları, infaz sistemi ve infaz görevlilerinin durumu yeniden yapılandırılıyor.

Cezaevleri Dış Güvenliği İnfaz ve Koruma Memurlarına Emanet

Tasarının getirdiği en önemli yenilik, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda yapılacak değişiklikle cezaevlerinin dış güvenliğine ilişkin jandarmanın görevlerinin kaldırılmasıdır. Tasarının çeşitli maddelerinde yer verilen hükümler ile cezaevlerinin hem iç güvenliğinin, hem de dış güvenliğinin artık infaz ve koruma memurları tarafından sağlanması ve buna ilişkin devir işleminin en geç beş yıl içinde aşamalı olarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

2 Daire Başkanlığı Kurulacak

Tasarı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, İç Güvenlik Daire Başkanlığı ve Dış Güvenlik Daire Başkanlığı kurulması amaçlanmaktadır. Tasarı ekinde bu amaçla 2 adet Genel Müdür Yardımcısı, 2 adet Daire Başkanı, 10 adet Tetkik Hakimi ile birlikte 112 adet kadro ihdas edilmesi öngörülmektedir.

Vardiya usulü Çalışma

İç güvenlik görevlileri ve dış güvenlik görevlileri nöbet ve vardiya usulü çalıştırılacak. Güvenlik Görevlilerinin çalışma esas ve usulleri, iç ve dış güvenlik hizmetlerine geçiş koşulları, dış güvenlik hizmetlerinde görevlendirileceklerde aranacak kriterler daha sonra çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Ayrıca kurum müdürü geçici olarak iç güvenlik görevlilerini dış güvenlik hizmetlerinde görevlendirebilecek.

Görevlendirme Yasağı

Tasarı, İnfaz ve koruma başmemurları, infaz ve koruma memurları ile şoförlerin kurum dışında başka bir görevle görevlendirmesi ve çalıştırılması yasağını da düzenleniyor.

Silah taşıma ve Bulundurma

Kanun tasarısı ile güvenlik görevlilerinin ateşli silah taşıyabileceği ve bulundurabileceği hususu düzenlenirken, dış güvenlik görevlilerine bedeli mukabilinde zati demirbaş silah verilmesi öngörülüyor.

Soruşturma Usulü

İç ve dış güvenlik görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı haklarında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacak.

Kadrolar

Tasarı ile cezaevi müdürü kadroları iptal edilirken, yerine ceza infaz kurumu müdürü ve ceza infaz kurumu müdür yardımcısı kadroları ihdas edilmesi planlanıyor. Bu sebeple, halen cezaevi müdürü görevini yürütmekte olan personelin ceza infaz kurumu müdürü kadrolarına, ikinci müdür görevini yürütmekte olanların ise ceza infaz kurumu müdürü yardımcısı kadrolarına atanmaları öngörülüyor.

Tasarı ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında 28995 kadro ihdas edilirken, bu kadroların 24.940 adedi infaz ve koruma memurundan oluşuyor.

Müdür ve Müdür yardımcılığına atanma şartları

Yasa tasarısı ile 2992 sayılı Kanuna “Ceza infaz kurumu müdürü” başlığıyla müdür ve müdür yardımcılıklarına atanma şartlarına ilişkin düzenleme yapan şu maddenin eklenmesi öngörülüyor:

“MADDE 36/A- Ceza infaz kurumlarına en az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yazılı ve Bakanlıkça yapılacak mülakat sınav sonucuna göre müdür yardımcısı olarak atama yapılabilir.

Ceza infaz kurumu müdür yardımcılığı yazılı ve mülakat sınavı şekil ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.

Mudur yardımcılarının kurum müdürlüğüne atanma şartları yönetmelikle düzenlenir.”

İnfaz ve koruma memurluğu öğrenciliği alımında değişiklik

4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince infaz ve koruma memurluğuna alınmak için “adlî yargı adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak” şartının, tasarı ile “infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sınav komisyonunca yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başarılı olmak” şeklinde değiştirildiği görülmektedir.

Tasarı ile sınav komisyonunun Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün onayı ile Genel Müdürlük tarafından her eğitim merkezi için kurulacak komisyonda görevlendirilen genel müdür yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, bir tetkik hâkimi, eğitim merkezi müdürü veya müdür yardımcısı ile eğitim merkezinin bulunduğu yerin adlı yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcısından oluşması öngörülmektedir.

İnfaz Koruma Memurları Açısından Hayal Kırıklığı

Ceza ve tutukevlerinin temel yapı taşı olan infaz koruma memurlarının ve diğer personelin durumunu ve şikayetlerini burada haber yapmıştık. Haberimizde infaz ve koruma memurlarının durumlarının düzeltilebilmesi için yapılması gerekenlere ve personelin taleplerine de değinmiştik.

Tasarıyı bu hususları da göz önünde tutarak yaptığımız incelemede, üzülerek görüyoruz ki infaz ve koruma memurları açısından haberimizde dile getirdiğimiz hususlar bakımından herhangi bir iyileşme bulunmamaktadır. Bu yönüyle mevcut çalışanlar açısından hayal kırıklığı yaratan bu tasarının, TBMM Genel Kurul’unda son şeklini almadan önce değişikliklere uğrayabileceğini de hatırlatmak isteriz.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.