logo yeni

calisanlar2 copy

HARCIRAH BEYANI GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLENİRSE NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 2Devlet memurlarına, geçici ve sürekli görevler nedeniyle beyanları üzerine harcırah ödenmekte ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

Harcırah ödemelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan Devlet memurları hakkında yapılacak işlemlerde, bazen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bazen de 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri esas alınmaktadır.

Gerçeğe aykırı harcırah beyanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; kanunların,  tüzüklerin  ve yönetmeliklerin  Devlet memuru  olarak  emrettiği  ödevleri yerine getirmediği, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmadığı ve yasakladığı işleri yaptığı, yapılan soruşturma sonucunda anlaşılan memurlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezalarından (uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, Devlet memurluğundan çıkarma) birisinin verileceğine hükmetmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun “Yolluk giderleri ve gündelikleri” başlıklı 177  nci maddesinde “… Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.” denilmiştir.

Öte yandan, Devlet memurlarının yolluklarına ilişkin özel kanun olan 6245 sayılı Harcırah Kanununun; “Harcırahın sureti tediye ve mahsubu” başlıklı 59 uncu maddesinin son fıkrasında “Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.” denilirken, “Hilafı hakikat beyanname verenler” başlıklı 60 ncı maddesinde ise harcırah ödemelerinde gerçeğe aykırı beyanname verilmesi halinde ilgili memur hakkında yapılacak işlemler düzenlenirken,“Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur. Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.” hükümlerine yer verilmiştir.

Gerçeğe aykırı harcırah beyanında bulunan memurun durumu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde;


**Harcırah ödemelerinde, aksi sabit oluncaya kadar ilgili memurun beyanına göre işlem yapılacağı,

**Ödenecek harcırah miktarını artıracak şekilde (maddi hatalar hariç) gerçek dışı beyanda bulunan memur hakkında, kurumları tarafından Devlet Memurları Kanunun hükümlerine göre soruşturma yapılacağı,

**Yapılan soruşturma sonucunda, harcırah beyanında gerçeğe aykırılık olduğunun anlaşılması halinde, ilgili memur hakkında Harcırah Kanununda belirtilen yaptırımların uygulanacağı,

**İşlenen suçun şekline ve ağırlığına göre, ilgili memur hakkında; rütbe veya sınıf indirme (memur için kademe ilerlemesinin durdurulması veya alt unvana atama şeklinde olabilir) veya memuriyetten çıkarma (ihraç) işlemlerinden birisinin uygulanacağı,

**Ödenmiş olan fazla harcırahın, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu hükümlerine göre memurdan tahsil edileceği,

**Memur hakkında ayrıca kamu davası açılması için işlem başlatılacağı

sonucuna ulaşmaktayız.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.