logo yeni

calisanlar2 copy

2 BAKANLIĞIN TEŞKİLAT YAPISINDA DEĞİŞİKLİK OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadro3Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 

Bugün (10 Haziran 2020) yürürlüğe giren 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat yapısında bazı değişiklikler yaptı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin değişiklikler 

**“Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” kaldırılarak yerine “Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü" kuruldu. Yeni kurulan Genel Müdürlüğün görevleri belirlendi.

**1 adet Bilgi İşlem Dairesi Başkanı kadrosu iptal edilirken; 1 adet Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, 2 adet Genel Müdür Yardımcısı ve 5 adet Daire Başkanı kadrosu olmak üzere toplam 8 adet yeni kadro ihdas edildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilişkin değişiklikler 

 **Milli Emlak Genel Müdürlüğü, teşkilat ve görev alanına giren konulardaki teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaları denetmenleri aracılığıyla yapacak. Daha önce bu görevi uzmanları aracılığıyla yapıyordu. Ayrıca, büyük il merkezlerinin yanı sıra bölge düzeyinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak üzere  de denetim grupları oluşturulabilecek.

**Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görevlerinde bazı değişiklikler yapıldı. 

** Bakanlık taşra teşkilatında milli emlak iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilmek üzere Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı istihdam edilebilecek. Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısına denk olacak.

**10 Haziran 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çevre ve şehircilik uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında durumlarına uygun başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına atanacak.

**10 Haziran 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında idari görevde olanlardan daha önce milli emlak kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler, idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında durumlarına uygun başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına atanacak. 

**10 Haziran 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında milli emlak uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak denetmeni kadrosunda istihdam edilenler, bugünden itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun milli emlak denetmeni kadrolarına atanacak.

Bugün yayımlanan 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmış, (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"j) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MADDE 77/C- (1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerim Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

c)  Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

d) Bakanlık birimlerince ülke çapında aile, çalışma ve sosyal hizmet alanlarına yönelik olarak işletilen bilgi işlem sistemlerinin sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,

e) Bakanlığın bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarınca yürütülen bilgi işlem faaliyetlerine destek olmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

f)   Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarım sağlamak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

"MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan "uzmanları" ibaresi "denetmenleri" şeklinde değiştirilmiş ve "büyük il merkezlerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "bölge düzeyinde denetim yapmak üzere" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ek 1 inci maddesi ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek,"

"ğ) Sözleşme uygulamaları ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak,

h) Yapım işlerinde kullanılacak yerli malzemeleri ve üreticilerini destekleyici tedbirleri almak,"

"(2) Yüksek Fen Kurulu; bir Başkan ve biri hukukçu olmak üzere onyedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin; en az dört yıllık eğitim veren hukuk, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları gerekir."

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 125 inci maddesinin başlığı "Uzman ve denetmen istihdamı" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bakanlık taşra teşkilatında milli emlak iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı istihdam edilebilir."

"(3) Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısına denktir."

MADDE 7- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yapılan atıflar yeni oluşturulan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ve yöneticisine yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çevre ve şehircilik uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında durumlarına uygun başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına Çevre ve Şehircilik Bakanınca atanırlar. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında idari görevde olanlardan daha önce milli emlak kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında durumlarına uygun başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına Çevre ve Şehircilik Bakanınca atanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında milli emlak uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak denetmeni kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun milli emlak denetmeni kadrolarına atanırlar.

Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerim Cumhurbaşkanı yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU    : AÎLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İPTAL EDİLEN KADRONUN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GIH

Bilgi işlem Dairesi Başkanı

1

1

 

TOPLAM

 

1

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU    : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

 TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

2

GİH

Daire Başkanı

1

5

 

TOPLAM

 

8

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.