logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI BAKANLIKLARIN TEŞKİLATLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teskilat53 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ilişkin düzenlemelerinde bazı değişiklikler yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin değişiklikler

**Bakanlık “Personel Daire Başkanlığı” kapatıldı ve Personel Daire Başkanı kadrosu iptal edildi. Kapatılan daire başkanlığına tahsis edilmiş olan kadroların merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili olacak.

**Bakanlıkta “Personel Genel Müdürlüğü” kuruldu ve görevleri belirlendi. Bu birim içine; 1 genel müdür, 6 genel müdür yardımcısı ve 15 daire başkanı olmak üzere toplam 22 kadro ihdas edildi. Yeni kurulan genel müdürlüğün teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar bu birime ait görev ve yetkiler, 53 sayılı Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yapılacak.

Dışişleri Bakanlığına ilişkin değişiklikler

**Bakanlıkta, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü sayısı 9'dan 10'a çıkarıldı.

**Bakanlığın, yurt içinde dış ilişkilerin yürütülmesi açısından önem ve gereklilik taşıyan yerlerde Bakan teklifi ve Cumhurbaşkanı onayı ile açabileceği irtibat bürosu sayısı da 7'den 10'a çıkarıldı.

53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

4"i) Personel Genel Müdürlüğü,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 77/B- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve  performans  ölçütlerinin  oluşturulması  konusunda  çalışmalar  yapmak ve  tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerim yürütmek,

c) Bakan taraflından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 3-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 83 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "dokuz" ibaresi "on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "yediyi" ibaresi "'onu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Personel Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan personelin görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2)  Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan Personel Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yapılan atıflar yeni oluşturulan Personel Genel Müdürlüğüne ve yöneticisine yapılmış sayılır.

(3)  Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Personel Genel Müdürlüğünün teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birime ait görev ve yetkiler, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilir.

(4)  Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadro hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan Personel Dairesi Başkanlığına tahsisli kadroların mevcutlu olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU     : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GIH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

TOPLAM

1

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU     : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GIH

Personel Genel Müdürü

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

6

GIH

Daire Başkanı

1

15

 

TOPLAM

22

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.